Organiska gödselmedel

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling vid olika tidpunkter

Projektansvarig: Sofia Delin, Institutionen för mark och miljö, SLU

Projektet syftar till att studera kvävmineraliseringsförloppet av kväve efter gödsling under naturliga temperaturförhållanden efter olika spridningstidpunkter. Detta görs genom inkubering av gödsel av ett visst slag inblandad i jord i plastflaskor. Dessa placeras nere i matjorden vid de tänkta tidpunkterna för spridning av gödseln. Härigenom hålls ammonium- och nitratkvävet kvar i det studerade systemet och så att förändringarna med tiden kan beräknas. Temperaturen i marken mäts kontinuerligt under hela försöksperioden med loggrar.

De gödselmedel som studeras i detta projekt är:

  • nötgödsel (både fast- och flyt-),
  • kycklinggödsel,
  • köttbenmjöl och
  • BioVinass

Vid varje tänkt tidpunkt för spridning kommer dessutom ett led med jord utan iblandning av gödsel att sättas ut för att identifiera hur mycket av det mineraliserade kvävet som härrör från jorden. Försöksserien utförs på Lanna försöksstation i Västergötland.

Plastflaskor med jord och gödselblandning i tre upprepningar placeras i matjorden vid två till fyra olika spridningstillfällen (beroende på gödselslag) liksom kontrollflaskor med bara jord. Spridningstillfällena infaller

  • på hösten,
  • vårvintern,
  • vid vårsådd och
  • senare på våren (i växande gröda).

Flaskorna tas ut för analys vid tre till sju tillfällen beroende på spridningstillfälle. Innehållet i flaskorna analyseras med avseende på NH4-N och NO3-N. På detta sätt följs förändringarna av innehållet av ammonium- och nitratkväve för beskrivning av mineraliseringens förlopp från spridningstillfället och fram till senhösten efter växtsäsongens slut.

Fakta:

För att kvävet i organiska gödselmedel ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt för maximalt skördeutbyte och minimerade förluster till omgivande miljö, måste dess tillgänglighet för växterna synkroniseras med växtens kväveupptag. Genom att kartlägga mineraliseringsförloppet under fältbetingelser kan man bedöma när det ännu inte mineraliserade kvävet borde bli växttillgängligt i förhållande till spridningstidpunkten. Detta behövs för att avgöra när man bör sprida gödseln för att få maximal växtnäringseffekt.