Skadeinsekter på kålväxter

Senast ändrad: 04 oktober 2023
En illustration av systemet där blommande växter i närheten av kålodlingar förmodas gynna guldögonsländor som biologiska bekämpningsorganismer av skadeinsekter.

Guldögonsländor och blomsterremsor som verktyg för bekämpning

Projektansvarig: Teun Dekker, Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp.

Medarbetare: Belén Cotes Ramal, Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp.

I intensivt brukade odlingslandskap har bristen på habitat utanför grödan en negativ inverkan på bevarandet av nyttoorganismer. Lokala manipuleringsmetoder kan förbättra biologisk bekämpning genom att öka förekomst och vitalitet av naturliga fiender.

Hypotesen är att olika blommande växter som finns i närheten av kålodlingar har en betydande potential att förbättra guldögonsländor som biologiska bekämpningsorganismer av skadeinsekter. Detta eftersom vuxna guldögonsländor kan använda blommor som pollen- och nektarresurser och därefter hitta lämpliga äggläggningsplatser i närliggande grödor, där deras larver sedan är rovlevande på unga stadier av de viktigaste kålskadegörarna (Figur 1).

Det övergripande projektmålet är att reducera användningen av växtskyddsmedel mot kålskadegörare genom att underlätta odlarnas beslut i val av blommande växter för att gynna guldögonsländor.

De tre specifika projektmålen är:

  1. Att undersöka förekomsten av guldögonsländepopulationer i kålgrödor och undersöka inverkan av blommande resurser på dem i ett fältförsök.
  2. Att kvalitativt identifiera polleninnehållet, konsumerat från blommor i remsorna, i vuxna guldögonsländors matsmältningsorgan. 
  3. Att bestämma guldögonsländelarvers bytespreferens av de viktigaste skadeinsekterna i kål genom PCR-baserade tekniker för att detektera bytesrester i larvernas magar. 

Fakta:

Blomsterremsor, blommande växter sådda i remsor eller block längs fältkanter eller mellan raderna i grödan, kan gynna predatorer och parasitoider eftersom de behöver nektar- och pollenkällor för överlevnad och förökning. En grupp naturliga fiender som fordrar detta, guldögonsländor (Chrysopidae: Neuroptera), använder nektarresurser utanför det odlade fältet för att därefter sprida sig till omgivande grödor, där de sedan bekämpar skadegörare. I Sverige finns få växtskyddsmedel godkända för ekologisk kålodling för att bekämpa viktiga skadeinsekter ovan mark.