Mjöldagg på växthusgurka

Senast ändrad: 03 oktober 2023

Utveckling av icke-kemiska bekämpningsmetoder i samverkan med odlare

Projektansvarig: Erland Liljeroth, Institutionen för Växtskyddsbiologi, SLU, Alnarp.

Projektdeltagare: Laura Grenville-Briggs och Mira Rur, båda vid Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU, Alnarp. Margareta Hökeberg, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC), SLU, Ultuna.

Vi har under de senaste åren undersökt effekten av ett antal biologiska medel och alternativa medel baserade på växtextrakt eller oorganiska föreningar. Dessa alternativa produkter screenades i medelstora växthusförsök och deras effekt jämfördes med fungicidbehandling. Vi fann att "Sakalia '(baserat på extrakt av växten Reynoutria sachaliensis) i kombination med ett vätmedel baserat på Yuccah schidigera hade mycket god effekt mot CPM. Några av de andra produkterna, baserade på t.ex. kisel hade också en signifikant effekt.

Syftet med detta projekt är att utveckla effektiva integrerade bekämpningsstrategier mot CPM för svensk växthusproduktion av gurka i samverkan med odlarna. Eftersom den växtextraktbaserade produkten var mycket effektiv mot CPM i forskningsväxthusförsök är vår hypotes är att det kommer att ge betydande skydd även i fullskaliga kommersiella växthus. Vi tror också att integrerad användning av biopesticider mot CPM kan göra ekologisk produktion av gurka ekonomiskt hållbar.

Fakta:

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.

Det finns idag inga biopesticider eller biologiska bekämpningsmedel mot CPM tillgängliga i Sverige. Endast två fungicider är registrerade för användning mot CPM i konventionell produktion i Sverige. Emellertid har fungicidresistens rapporterats i CPM-populationer och konventionella odlare har i praktiken för närvarande endast tillgång till ett svampbekämpningsmedel och odlingstekniska åtgärder mot CPM. Ekologiska odlare kan endast förlita sig på klimatkontroll, partiellt resistenta sorter, god hygien och sanitära åtgärder. Därför finns det ett stort behov av utveckling av alternativa metoder för bekämpning av CPM både i ekologisk och konventionell gurkproduktion.


Kontaktinformation

Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
erland.liljeroth@slu.se040-41 55 67