Trädgårdsblåbär

Senast ändrad: 05 december 2023

Produktionssystem i tunnlar och på friland speciellt med avseende på substrat och näring

Projektansvarig: Håkan Asp, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU

Projektgrupp: Siri Caspersen, Sammar Khalil och Birgitta Svensson, samtliga vid Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. Marie Olsson, Institutionen för växtförädling, SLU.

Detta projekt fokuserar på odling av blåbär i tunnlar och på friland speciellt med avseende på substrat och näring. Då blåbär trivs bäst i relativt sura jordar finns många frågeställningar kring lämpliga substrat i kombination med mykorrhizainokulering och gödsling i ett ekologiskt odlingssystem. Sen 2011 tillbaka finns tre sorter blåbärsplantor etablerade i ekologiska produktionssystem på Rånna försöksstation i Skövde. Två olika substrat används, torv med barkinblandning och torv/bark med inblandning av skogsjord. Effekten av olika organiska gödselmedel och mykorrhiza kommer även att studeras. Målet är att optimera en hållbar produktion av blåbär med hög kvalitet.

Projektet kommer att undersöka hur man kan optimera ekologisk produktion av trädgårdsblåbär i ett Nordiskt klimat. Huvudmålen är att:

  1. Studera tillväxt och etablering i tunnlar respektive på friland med avseende på sorter och substrat, variation i utveckling, skörd, problem med skadegörare och klimatanpassning.
  2. Undersöka betydelsen av mykorrhiza för etablering och tillväxt av plantor och deras upptag av näringsämnen från organiska gödselmedel, men även deras kvalitet avseende ämnen med eventuell positiv hälsoeffekt. I denna del studeras även förändringar i markmikrofloran.

Fakta:

Produktionen av trädgårdsblåbär ökar i världen. Årsproduktionen (2014) i världen är 330 000 ton och har fyrdubblats de senaste 30 åren. I Sverige odlas ca 12 hektar blåbär på friland och ytterligare en mindre del i växthus. I dag är den ekologiska produktionen i Sverige mycket begränsad, men det antas finnas en stor potential då blåbär är en populär färskvaruprodukt som även har god hållbarhet.


Kontaktinformation