Kycklinghybrider

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Musslor som foderråvara  till två sorters hybrider

Projektansvarig: Lotta Jönsson, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

I den ekologiska produktionen ska 100% av fodret bestå av ekologiska foderråvaror från och med 2018. Slaktkycklingar har ett högt behov av svavelhaltiga aminosyror och eftersom de flesta ekologiskt tillgängliga foderråvarorna innehåller låga nivåer av sådana aminosyror blir det svårt att nå upp till kycklingarnas behov med ett 100 % ekologiskt foder. Studier har visat att musselmjöl är en utmärkt proteinråvara i fjäderfäfoder och kan vara en lösning på foderproblemet med aminosyratillförseln. Dessutom är musslor så kallade filtrerare, vilket innebär att de bidrar till att rena kustvattnet från kväve- och fosforläckaget från kringliggande jordbruk.

En annan utmaning i den ekologiska slaktkycklingproduktionen är valet av kycklinghybrid. I Sverige är det vanligt att använda snabbväxande slaktkycklingar i den ekologiska produktionen och studier har visat att detta kan innebära en risk för djurens välfärd och hälsa. Andra alternativa hybrider behöver därför utredas

Hypoteserna är att:

  • Inblandning av musselmjöl i ekologiska foder kan vara lösningen på problemet att nå upp till kycklingarnas aminosyrabehov.
  • Kombinationen av musselmjöl i fodret och användandet av långsamväxande kycklingar kan vara en långsiktig lösning för ekologisk slaktkycklingproduktion.  

Studien inkluderades i ett projekt om kycklinghybrider

Läs om musselmjöl till värphöns och slaktkycklingar