Odlingssystem utan tung bearbetning

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Halva ytan bearbetas med radhackning och insådda mellangrödor

Projektansvarig: Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Projektgrupp: Elsa Lagerquist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Per Ståhl och Anita Gunnarsson Hushållningssällskapen i Östergötland respektive Skåne, Josef Appell och Joel Månsson, i samarbete med Gothia Redskap.

Syftet är att utveckla ett odlingssystem som gynnar markens bördighet, där risken för erosion och växtnäringsläckage är liten och där ogräs och skadegörare kan kontrolleras - men som ändå ger förutsättningar för stor avkastning och hög andel avsalugrödor i växtföljden.

Detta vill vi åstadkomma genom kraftigt reducerad jordbearbetning, låta marken vara bevuxen hela året och genom att utnyttja modern teknik för ogräskontroll. I vårt föreslagna system odlar vi bandsådd stråsäd med breda radavstånd i kombination med radhackning och insådda mellangrödor. Med modern styrteknik kan vi med hög precision så och radhacka olika grödor i parallella rader, vilket vi kommer att utnyttja för att under loppet av två odlingssäsonger bearbeta hela markytan för ogräskontroll och samtidigt optimera användningen av mellangrödorna för att skapa goda förutsättningar för höstvetet.

Målet med detta projekt är att optimera den, för hela systemets funktion, centrala grödsekvensen vårsäd-höstsäd med avseende på avkastning, kväveutnyttjande och ogräskontroll. Havre ska användas som modell för vårsäd och höstvete för höstsäd. Vi kommer att jämföra olika typer av baljväxtmellangrödor och olika sätt att arrangera bestånden för bästa effekt av mellangrödor och radhackning.

Projektet baseras på fältförsök som ska utföras med försöksutrustning av Hushållningssällskapets försökpatrull vid Klostergården i Vreta kloster och med kommersiellt tillgängliga maskiner hos lantbrukare Joel Månsson i Skåne.