Gröngödsling

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ett mångfunktionellt redskap i grönsaksodlingen

Projektansvarig: Birgitta Rämert, Växtskyddsbiologi, SLU

Det här tvärvetenskapliga forskningsprogrammet har som mål att utveckla lokalt anpassade grönsaksodlingssystem med hjälp av gröngödslingsgrödor. Gröngödslingsgrödor med kvävefixerande baljväxter tillför lokalt producerat kväve till odlingssystemet.

I detta projekt undersöks olika sätt att ta tillvara det kväve som fixerats i gröngödslingsgrödor och hur detta påverkar växtnäringsleveransen till avsalugrödan, angrepp av skadegörare genom påverkan på deras populationsdynamik och produktens inre kvalitet. Vi kommer också att undersöka hur odlingssäkerheten och ekonomin i odlarledet påverkas.

Inom programmet studeras fyra olika system för användning av gröngödsling i vitkål:

  • direktnedbrukning av gröngödslingen
  • samodling mellan gröngödslingsgröda och avsalugröda
  • rötning av grönmassan från gröngödslingsgrödan
  • kompostering av grönmassan från gröngödslingsgrödan

Sex odlare deltar med sina odlingar i försöken. Projektet innehåller också två stora gemensamma fältförsök, Uppsala och Umeå, där tio forskare samarbetar. Alla aspekter på gröngödsling ska vägas samman till ett odlingssystem som är ekonomiskt och ekologiskt uthålligt.

Formas är huvudfinasiär.


Kontaktinformation