Trindsäd i växtföljden

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Ärt, en gröda som kan drabbas hårt av rotsjukdomar. Kan risken för sjukdomsangrepp förebyggas genom anpassade sortval och samodling?

Samodling och sortval som förebyggande strategier mot rotsjukdomar

Projektansvarig: Georg Carlsson, institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp.
Projektgrupp: Hanna Friberg, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Uppsala; Georg Carlsson, institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp.

Variation i motståndskraft mot rotsjukdomar är ett viktigt verktyg för at göra anpassade sortval, men sådan information är bristfällig för flera baljväxtarter som används som nya huvud- eller mellangrödor i innovativa odlingssystem.

Diversifiering genom samodling med icke mottagliga grödor kan också minska angreppens omfattning hos vissa grödor, men det råder kunskapsbrist om huruvida samodling kan vara en framgångsrik strategi för att motverka rotsjukdomar hos baljväxter. Dessutom saknas kunskap om huruvida sortval och samodling kan kombineras för att mer effektivt minska marksmitta och sjukdomsangrepp än om bara en av strategierna används.

Detta projekt kommer därför att studera rotsjukdomarna Aphanomyces rotröta (ärtrotröta), Phytophtora-rotröta och Fusarium-rotröta, hos olika sorter av

  • vicker,
  • åkerböna och
  • ärt

odlade i renbestånd respektive i samodling med icke-värdväxter.

Patogenernas förekomst och graden av sjukdomsförekomst hos de tre baljväxtgrödorna kommer att mätas i et växthusförsök med olika sorter, samt i två fältförsök.

  1. Ett befintligt fältförsök används för att följa utvecklingen av marksmitta och sjukdomsangrepp i två ekologiska växtföljder som skiljer sig i andelen baljväxter som huvud- och mellangrödor samt i förekomsten av samodlade grödor.
  2. I det andra fältförsöket studeras en treårig grödsekvens med hög andel baljväxter, för att utvärdera kapaciteten hos sortval och samodling att förebygga marksmitta och sjukdomssymptom.

Projektets förväntas generera resultat som är direkt tillämpbara i utformning av ekologiska odlingssystem där baljväxter ingår både som huvud- och mellangrödor, och därmed står för en stor del av odlingssystemets kväveförsörjning.

Fakta:

Det finns ett behov av ökad kunskap om skötselåtgärder som kan motverka förekomsten av markburna växtpatogener i odlingssystem som innehåller både trindsäd som huvudgröda och baljväxt-mellangrödor. Att kombinera sortval och samodling skulle kunna vara ett effektivt sätt att förebygga skadegörare, men denna kombinerade strategi har inte utvärderats med avseende på rotsjukdomar i svensk trindsädsodling.