Helgrödesensilage

Senast ändrad: 05 december 2023

Åkerböna samodlad med vårvete som helgrödesensilage till mjölkkor

Projektansvarig: Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Inom ekologisk mjölkproduktion finns ett stort behov av hemmaproducerade proteingrödor som komplement till vallfodret. En ökad odling av omväxlinggrödor för att få alternativ till spannmål är också mycket önskvärd. Ett vallfoder av god kvalitet är en förutsättning för ökad användning av närproducerade protein/stärkelsegrödor som tex åkerböna.

De högavkastande kornas möjligheter att näringsförsörja sig på 100 % ekologiskt foder tex åkerböna och hur åkerböna på bästa sätt skall användas i utfodringen behöver därför ytterligare belysas. Genomförda odlingsförsök där åkerböna samodlats med vårvete, både i Värmland och Västerbotten har gett betydligt högre skörd än av ärt/havre (9 ton Ts/ha jämfört med 6 ton Ts/ha).

Målet för detta projekt är att ta fram underlag för och utforma råd avseende bästa möjliga användning av ekologiskt odlad helgrödesensilage av åkerböna i utfodringen till mjölkkor. I en jämförande utfodringsstudie, omfattande:

  • beräkning av konsumtion
  • foderutbyte
  • mjölkproduktion
  • N-effektivitet
  • mjölksammasättning

utvärderas fyra olika vallensilage/åkerböna-kombinationer. Grovfodret ges i fri tillgång medan kraftfodret ges som en fast begränsad giva.


Kontaktinformation