Höstraps

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ekologisk oljeväxtodling – beståndsetablering, ogräsreglering och strategier mot spillraps

Projektansvarig: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB

Odling av oljeväxter är förenad med en rad svårigheter; bl.a. grödans stora kvävebehov, skadeinsekter, framförallt rapsbaggar och jordloppor, samt efterföljande spillplantor.

Dokumentation av odlingar under 1997 – 2001 visade stor variation i såväl skördenivå som odlingstekniska problem. Skördenivån varierade mellan 200 – 3 200 kg/ha. De högsta skördenivåerna erhölls när flytgödsel tillförts eller då en baljväxtrik vall varit förfrukt. De flesta odlingarna var sådda med 12 cm radavstånd och åtgärder mot ogräs vidtogs inte. Rapsbaggeförekomsten var låg i de flesta odlingarna. I delar av Östergötland och Västergötland där resistens mot insekticider konstaterats har skadorna ökat de senaste två åren.

Erfarenheter från konventionell odling och försöksverksamhet har givit rådgivningen vägledning när det gäller t.ex. såteknik. Här kommer vi att undersöka effekterna av olika radavstånd på såväl ogräsförekomst, kvävemineralisering som skörd i ekologiska höstoljeväxtodlingar i områden där höstoljeväxter har en säker övervintring. Tre försök (L7-818) anläggs årligen där rapsen sås med 12, 24 resp. 48 cm radavstånd. Ogräshackning utförs i 24 respektive 48 cm bestånden två gånger på hösten och en gång på våren.

Strategier för att reducera beståndet av spillraps undersöks i ett separat försök, L7-819, och anläggs redan på våren i en befintlig höstrapsodling genom etablering av fånggröda. Därefter sås höstvete respektive vårsäd. Dessa försök är en värdefull utökning av ett projekt med ovanstående rubrik Dnr 25-5306/01. Det ger ett säkrare underlag då risk för utvintring föreligger varje år.

Under projektets gång hålls kontakt med en grupp lantbrukare enligt modellen för deltagande forskning. Denna grupp kommer att bidra med värdefulla synpunkter på resultaten samt genom de sammantagna erfarenheterna från fältforskningen och egna erfarenheter föreslå vidareutveckling av arbetet inför framtiden.

Projektet samfinansieras med Jordbruksverket.

Fakta:

Ekologisk produktion av oljeväxter, raps och rybs, har varit av blygsam omfattning, cirka 100 ha har skördats årligen under slutet av 1990- talet. År 2000 ökade odlingen till 300 – 400 ha, och under 2001 har cirka 1 200 ha odlats. Sedan hösten 1997, då priserna på ekologiskt producerad soja steg, har intresset från marknaden varit stort för ekologiskt oljefrö. Med KRAV- regler som föreskriver en allt högre andel KRAVgodkänt foder kommer ekologiskt producerat rapsmjöl fortsatt att vara högintressant för såväl mjölk- som svinproducenter. Behovet bedöms uppgå till 2 000 ton för enbart mjölkproduktionen, motsvarande en odling av cirka 1 500 ha.