Oljerättika och senap

Senast ändrad: 03 oktober 2023

Sjukdomssanerare med stor potential

Projektansvarig: Paula Persson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Internationell litteratur visar att flera patogena svampar, men även vissa nematoder hämmas då biomassa från oljerättika och/eller senap brukas ned. Mekanismerna bakom hämningen är inte i varje enskilt fall klarlagt men en av effekterna är omvandlingen av brassicaarternas glukosinolater till isotiocyanat. Det är av stor betydelse att biomassan sönderdelas väl och att den nedbrukas omedelbart.

Projektets huvudhypoteser är:

  1. sönderdelning och nedbrukning av biomassan av en mellangröda med hög glukosinaolathalt har en sanerande effekt mot jordburna växtpatogener och
  2. mekanismerna bakom denna hämning är antingen omedelbara genom omvandlingen av glukosinolat till isotiocyanat eller indirekta som ett resultat av förändringen i markmikroflorans struktur.

Vi kommer i projektet att arbeta med brassica-mellangrödor innehållande höga men även låga halter av glukosinolater. Vi har valt att studera fyra ekonomiskt betydande sjukdomar och orsakande patogener:

  • ärtrotröta (Aphanomyces eutheices)
  • rostringar (tobacco rattelvirus, TRV)
  • groddbränna (Rhizoctonia solani)
  • bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum)

Vi kommer att odla mellangrödorna i storlådor utomhus och bruka ner biomassan vid tidig blomning, tillsätta kända mängder av patogenerna vid sådd och analysera eventuell hämning med biotester och DNA baserad analysmetodik. Grödornas påverkan på markmikroflorans struktur skall analyseras genom DNA extraktion ur jordprover före och efter nedbrukning av biomassa. Jordprovernas DNA kommer att analyseras med bl. a T-RFLP som ger provet ett DNA fingeravtryck och kan därigenom påvisa strukturförändringar.


Länk till ett annat projekt om ärtrotröta

Fakta:

Jordbundna växtsjukdomar utgör allvarliga flaskhalsar för ekologisk produktion. Flera arter inom växtfamiljen Brassicaceae är mycket intressanta, möjliga sanerare av växtskadegörare som överlever i jorden. Oljerättika (Raphanus sativus ssp. oleifera), vitsenap (Sinapis alba) och s.k. caliente eller sareptasenap (Brassica juncea) är i fokus för intresset. Dessa mellangrödor blir förutom sjukdomssanerare även fånggrödor, gröngödslingsgrödor och strukturförbättrare.