Produktion av vitklöverfrö och rödklöverfrö

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ökad biologisk mångfald ger förbättrad pollinering

Projektansvarig: Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Projektgrupp: Riccardo Bommarco, Ola Lundin och Maj Rundlöf, Institutionen för ekologi, SLU. Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB, Örebro

Syftet med projektet är att visa på betydelsen av biologisk mångfald i det odlade fältet och i det omgivande landskapet för pollineringsgraden. Vi vill undersöka möjligheten att förbättra pollineringen hos röd- och vitklöver genom att så in sådrag av tidigt blommande växter. Vi kommer också att undersöka om detta bidrar till ökad parasitism och predation på skadeinsekterna.

Projektet omfattar två försöksserier:

  1. I sammanlagt 16 rödklöverfält undersöker vi effekten av landskapets biologiska mångfald och näraliggande fält med höstraps. Vi registrerar pollineringsframgång, insektsskador och fröskörd. Försöket upprepas under två år.
  2. I denna försöksserie undersöker vi effekten av enstaka sådrag med tidigt blommande grödor i vitklöver och rödklöver. Som dragväxter används höstraps och honungsfacelia, och i rödklöver dessutom tidigare blommande vitklöver. Även detta försök upprepas två år.

Detta projekt ingår i en större satsning på studier av pollinering och biodiversitet där även ett Formas-finansierat projekt ingår. Vi förväntar oss att resultaten ska kunna användas för att med relativt enkla odlingsåtgärder öka pollineringsgraden i klöverfröodlingar. Dessutom bör kunskapen om det omgivande landskapets betydelse ge en indikation på om och när de extra insatserna är intressanta. Sammantaget bör projektet kunna bidra till stabilare och större skördar av klöverfrö.

En doktorand är knuten till projektet.

Fakta:

Tillgång till utsäde av klöver utgör en flaskhals i strävan att uppfylla kravet på ekologiskt producerat utsäde. Otillräcklig insektspollinering kan allvarligt begränsa skörden av röd- och vitklöverfrö, medan den kan öka 600-700 % när honungsbin och humlor är närvarande. Betydelsen av tillgång till vilda insekter, såsom humlor, har ökat eftersom biodlandet har minskat kraftigt. Pollination av framförallt humlor förbättras om man tillför en blomresurs tidigt på säsongen, så att populationen uppförökas lagom till klöverns blomning.


Kontaktinformation