Periodvis avvänjning

Senast ändrad: 19 april 2024
Smågrisar i halmbädd

För minskad smågrisdödlighet och bättre tillväxt

Projektansvarig: Ann-Sofi Bergqvist, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala.

Projektgrupp: Ylva Sjunnesson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala. Lena Eliasson-Selling, Gård & Djurhälsan.

Inom svensk smågrisproduktion förekommer att suggor förlorar så mycket hull under laktationen att det är skadligt för dem. Suggorna blir då lättare sjuka samt har svårare att bli dräktiga. Hullförlusten är speciellt uttalad bland unga suggor samt inom ekologisk produktion där digivningsperioden är längre än i konventionell.

Inom all smågrisproduktion sker avvänjningen abrupt även om en succesiv avvänjning vore mer naturligt. Intermittent Suckling, IS (=periodvis digivning) innebär att suggan tas bort från smågrisarna några timmar per dag sista veckan innan avvänjning. Forskningsresultat har visat att IS bidrar till mindre stress vid avvänjning. I utländska studier har IS lett till att smågrisarna växer snabbare och jämnare samt har lägre sjuklighet och dödlighet

Periodvis avvänjningfungerar bättre ju längre digivningen är. Därför skulle IS troligen fungera bra i svenska ekologiska besättningar som har längre digivning än konventionella. Vi kommer att undersöka möjligheten att anpassa intermittent suckling till ekologiska smågrisbesättningar i Sverige.
Våra hypoteser är att:

  • Produktiviteten och avkastningsnivån ökar vid IS genom fler, jämnare, snabbare växande och friskare smågrisar samt bättre hull och hälsa hos suggorna.
  • Lägre frekvens avvänjningsdiarré vid IS gör att behovet att använda zink och antibiotika till smågrisarna minskar.

Sammantaget leder detta till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för de svenska ekologiska smågrisproducenterna. 

Fakta:

Hög sjuklighet och dödlighet hos smågrisar är ett allvarligt djurskyddsmässigt problem inom svensk smågrisproduktion. Smågrisdödligheten är högre inom ekologisk än konventionell produktion. Bidragande orsaker till den höga smågrisdödligheten är olika sjukdomar som t ex avvänjningsdiarré. Inom den ekologiska smågrisproduktionen föreligger även problem med ojämna kullar. Om smågrisarna inte är jämnstora kan man inte flytta dem samtidigt. Detta kan leda till att grisar av olika åldrar blandas vilket gör att smittsamma sjukdomar sprids lättare bland grisarna.