Potatis

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Framtagning av nytt hybridiseringsmaterial för förbättrad resistens mot bladmögel

Projektansvarig: Ulrika Carlson-Nilsson, Institutionen för växtförädling, SLU.

Projektdeltagare: Nadezda Zoteyeva, Genetic Department of N. I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), St Petersburg, Russia. Fredrik Reslow och Trupti Kad; båda vid institutionen för växtförädling, SLU.

I motsats till de flesta av dagens potatissorter bär många vilda Solanum-arter på flera resistensgener mot P. infestans. Bara en begränsad del av diversiteten har utnyttjats. Flera QTLs och runt fyrtio olika R gener med resistens mot P. infestans har hittills identifierats. I dag finns ett förnyat intresse att kombinera flera resistensgener för att skapa sorter med en mer hållbar resistens. Tillvägagångssättet att använda traditionella hybridiseringstekniker kombinerade med markörteknik (marker assisted breeding) för att pyramidisera resistensgener från olika källor för att förlänga resistensens hållbarhet stämmer väl överens med ekologiska principer.

I vårt projekt kommer avkommor från interspecifika korsningar mellan bladmögelresistenta accessioner från arter som S. berthaultii, S. neoantipoviczii, S. ruiz-ceballosii, S. guerreroense, och S. tuberosum subs. andigenum liksom hybriden S. microdontum × S. tarijense att studeras avseende förekomsten av olika resistensgener (R gener och QTLs) med hjälp av molekylära markörer. Genom vägledning av de erhållna resultaten kommer därefter korsningar att göras med målsättningen att ta fram genotyper med utökat antal resistensgener härstammande från olika källor.

Det framtagna förädlingsmaterialet kommer senare att användas i det befintliga växtförädlingsprogrammet vid Institutionen för Växtförädling, SLU Alnarp, för att vara till hjälp i arbetet med att ta fram nya svenska potatissorter lämpade för ekologisk odling.

Fakta:

Potatis är en av de mest problemfyllda grödorna i ekologisk odling eftersom den i hög grad drabbas av olika skadedjur och sjukdomar. Ett av de värsta hoten är bladmögel/brunröta orsakad av Phytophthora infestans. Alternativen som står till buds i ekologisk odling för att minimera skadorna av denna oomycet är i stort sett att använda sig av tidigmognande sorter eller att blastdöda tidigt, före attacken. Ett tredje alternativ är att använda resistenta sorter. Tyvärr finns bara ett fåtal sådana tillgängliga i dagsläget.

Den ekologiska sektorn är i huvudsak beroende av sorter från förädlingsprogram med inriktning mot framtagning av sorter för konventionellt jordbruk. Även om många av kraven för sorter för ekologisk odling är desamma som för konventionell odling har avkastningens storlek fortfarande högsta prioritet vid sortframställningen för konventionell odling. För närvarande är detta en omöjlig prioritering vid framtagning av sorter lämpade för ekologiska odlingssystem. Här måste högsta prioritet i stället ligga på bladmögelresistens, näringseffektivitet och tidighet.