Fusarium i havre och vårvete

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Sort- och artblandningar för friska grödor med hög kvalitet

Projektansvarig: Paula Persson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Projektgrupp: Hanna Friberg, Skoglig mykologi och patologi, SLU. Anna-Karin Kolseth och Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Den grundläggande idén med projektet är hindra patogeners uppförökning genom att blanda sorter och grödor olika mottaglighet mot växtsjukdomar. Mångfalden i grödans genetiska diversitet ger stabilitet i odlingen. En kvävefixerande bottengröda kan dessutom få en kompletterande effekt genom att utgöra en barriär mot vidare spridning uppåt i beståndet då smittade växtrester finns vid markytan.

Projektet skall fokusera på spannmål och spridning av Fusarium som är orsak till stråbasröta och axfusarios. Fusariumsvampen producerar dessutom mykotoxiner, redan i fält, som har orsakat stora problem i svensk spannmålsproduktion under senare år, också i grödor som inte visar några sjukdomssymptom. Fusarium graminearum har varit orsaken till problemen, en svamp som producerar mykotoxinet deoxynivalenol DON som allvarligt kan påverka både människor och djur. DON-halterna i har kraftigt överstigit de gränsvärden EU har satt upp för livsmedel. Toxinerna påverkar emellertid också enkelmagade djur och spannmål är huvudingrediens i foder till grisar. Från och med 2015 skall allt foder i ekologisk grisproduktion vara producerat ekologiskt och hälften på den egna gården.  Grisarna skall ha fri tillgång till grovfoder som under vintersäsongen kan vara spannmålshalm, som man vet kan innehålla fusariummykotoxiner.

För att minska problemen med mykotoxiner är det nödvändigt att förhindra Fusariumsvampen etableras och uppförökas. Projektet skall studera fusariumutvecklingen och mykotoxinproduktionen i grödor speciellt ämnade för egenproduktion av grisfoder. Svamp- och toxinutvecklingen kommer att studeras i fältförsök med sortblandningar (tre sorter) av havre respektive vårvete som jämförs med utvecklingen i respektive sort i renbestånd. I tillägg skall svamp- och toxinutvecklingen studeras i artkobinationerna ärt-havre och åkerböna-vårvete. Försöksrutorna kommer att inokuleras med Fusarium graminearum vid tiden för sådd.


Kontaktinformation