Vallfrö

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö

Projektansvariga: Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU och Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB

För certifierat ekologiskt vallfrö gäller samma krav på renhet och grobarhet som vid konventionell produktion, vilket ställer stora krav på effektiv ogräsreglering. Baldersbrå (Matricaria perforata) och gårdsskräppa (Rumex longifolus) utgör stora problem som ofta föranleder dyrbar handrensning. En väg att komma till rätta med ogräsproblematiken kan vara att förändra etableringstekniken. I dag etableras huvuddelen av vallfröet med 12 cm radavstånd i en skyddsgröda, vilket inte medger radhackning. Vi vill undersöka etablering med olika radavstånd och radhackning i vitklöver, ett fröslag som undersökts i liten omfattning.

Ogräsbekämpning genom avputsning av grödan fröåret är en metod som provats av några odlare. Effekten av putsningen kan ha stor betydelse för ogräsförekomsten för frövarans renhet. Här behöver effekterna på fröproduktionen undersökas när avputsningar görs vid olika tidpunkter och på olika höjd i vitklöver och i rödklöver.

Vid etablering av gräsfrövallar är insådd i renbestånd under vår/ försommar eller i grönfoderträda en metod som möjliggör putsning under sommaren, vilket minskar mängden höstgroende och övervintrande ogräs. Försök läggs ut i timotej och ängssvingel där olika etableringstekniker och såtidpunkter jämförs. Grödan skördas första fröåret.


Kontaktinformation