Odling av morötter

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Förbättrad ogräsbekämpningseffekt för flamning genom förlängd groningstid i kombination med falska såbäddar och fördröjd sådd

Projektansvarig: David Hansson, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

Medarbetare: Sven-Erik Svensson, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

Projektet syftar till att minska handrensningsbehovet i radsådda ekologiska grödor genom att locka så många fröogräs som möjligt till att gro och komma upp före grödan och bekämpa dessa, genom flamning, strax före grödans uppkomst. Denna ogräsbekämpningsstrategi skiljer sig från gängse metoder, där man inte tillämpar flamning. Där vill man i stället ge kulturväxten ett försprång gentemot ogräsen genom en snabb uppkomst för att grödan snabbare skall kunna konkurrera med ogräsen.

Försöken i detta projekt kommer att utföras i ekologisk odling av morötter. Projektets mål är att i kontrollerade och praktiska försök studera och utvärdera ogräsbekämpningseffekten genom förlängd groningstid hos morot i ett system där falska såbäddar, fördröjd sådd och flamning kombineras för att minska handrensningsbehovet (figur 1).

 

I försöken eftersträvar vi en situation där morötterna kommer upp något senare efter sådden än normalt, men med full tillväxtkraft. Det ökar möjlighet till en effektiv ogräsbekämpning ge-nom flamning strax före grödans uppkomst, utan att grödans uppkomst och avkastning äventyras.

I tidigare orienterande försök i ekologisk morotsodling där flamning före grödans upp-komst senarelades tre dagar, blev det bara hälften så mycket ogräs att rensa för hand. I ett annat försök i ekologisk odling av morötter visade det sig att för varje dag som flamningen före grödans uppkomst senarelades ökade ogräsbekämpningseffekten med 10 procent vid handrensningstillfället. Detta minskade handrensningsbehovet med 10-15 tim/ha.

Hypotesen är att en förlängd groningstid hos kulturväxten, liksom fördröjd sådd, innebär att fler fröogräs hinner gro och komma upp före kulturväxten. Detta resulterar i att ett större antal ogräs kan bekämpas strax före kulturväxtens uppkomst, t.ex. genom flamning, och att ogrästrycket samt handrensningsbehovet därigenom minskar. Förlängd groningstid kan åstadkommas genom ett ökat sådjup, långsamtgroende sorter, olika fröbehandlingsmetoder etc.