Kvickrot

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Klippträda istället för svartträda

Projektansvarig: Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.  

Projektdeltagare: Lars-Olov Brandsaeter, NIBIO, Norge.

Kontrollen av kvickrot inom ekologiskt jordbruk bygger till stor del på upprepad jordbearbetning under hösten, dvs under en period då bearbetning bör undvikas på grund av risken att orsaka ökad utlakning av växtnäring. Energiinsatsen för stubbearbetning överstiger tydligt den för kemisk kontroll i konventionell odling. Alltså är den intensiva direkta kontrollen av fleråriga ogräs i ekologisk odling i tydlig konflikt med miljömålen för minskat kväveläckage och minskad användning av fossila bränslen.

Vårt mål är att bidra till utvecklingen av ett ekologiskt jordbruk med mindre användning av jordbearbetning för att kontrollera kvickrot, genom att införa ett system där kvickrot kontrolleras med hjälp av en kombination av konkurrens, klippningar och spadning (spadning = göra parallella skåror i jorden).

Syftet med detta projekt är att bestämma betydelsen av samodlad gröda, klippnings- och spadningsstrategi. Vi vill också bestämma om tiden från tidig vår till lämplig tid för höstraps- och höstvetesådd är tillräckligt eller om hela säsongen behövs för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

I en pilotstudie genomförd inom EU-projektet OSCAR har vi funnit att mängden kvickrotsrhizom sent på hösten kan minskas genom upprepad klippning av en klövervall under sommaren och, mer intressant, att effekten kan förstärkas genom spadning (med en spade) en gång i början av sommaren.

Vi kommer att starta ett experiment under 2014 respektive 2015, på ekologiska gårdar med ett bra bestånd av kvickrot i Uppland. De fyra faktorer, samodlad gröda, första spadning, klippning och andra spadning kommer att undersökas. Försöksrutorna blir ca 2m x 2m. En prototypmaskin utvecklad av Bioforsk och Kverneland kommer att användas för spadningen.    

Under 2017 och 2018 kommer systemet att testas i vall som etablerades i korn 2016. Försöken som ska genomföras 2017 blir de första testen under realistiska fältförhållanden.