Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk fruktodling

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Två modeller av Sandwichsystemet jämförs med traditionella odlingssystem

Projektansvarig: David Hansson, Institutionen för biosystem och tekologi, SLU.

Det övergripande målet är att utvärdera om några nya metoder för ogräskontroll i ekologisk äppelodling (främst Sandwichsystemet) kan ge ökad ekonomisk lönsamhet i odlingen jämfört med traditionell mekanisk ogräsbekämpning i kombination med manuell ogräsrensning.

Projektet är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt där olika typer av markbehandlingar i äppelodling (främst mekanisk ogräsbekämpning och gräsklippning) studeras hur de påverkar bl.a. äppelskördens kvalitet och fruktträdens tillväxt.

Projektets mål är att i praktiska försök studera inverkan på olika parametrar:

  • äppelskördens kvalitet och kvantitet
  • skördetidpunkt
  • lagringsduglighet
  • trädens tillväxt och ogräsets marktäckningsgrad

när två modeller av Sandwichsystemet jämförs med traditionella odlingssystem.

I projektet undersöks odlingssystem alltifrån helt öppen jord i trädraden, över Sandwichsystemet (marktäckande växter i raden av fruktträd som kombineras med mekanisk bekämpning utanför raden), till heltäckande kortklippt gräs på hela ytan. 

Hypotesen är att det är möjligt att reducera kostnaderna och energianvändningen för ogräsbekämpning i ekologisk äppelodling med Sandwichsystemet jämfört med traditionell teknik med öppen jord under träden. Samtidigt kommer avkastningsnivå, fruktkvalitet, trädtillväxt och totalekonomi att bibehållas.

Fakta:

Vid Forschungsinstitut für Biologischen Landbau i Schweiz har man utvecklat ett s.k. Sandwichsystem, som reducerar nackdelarna med mekanisk bekämpning i trädraden. Mitt i trädraden sår man ett 30-50 cm brett band med svagväxande vegetation (gräs och örter). På båda sidor om detta band hålls jorden öppen genom mekanisk bearbetning. Fördelarna med systemet är att ingen skada uppstår på stammar eller på rötter om jordbearbetningen sker grunt. Den mekaniska ogräsbekämpningen kan ske med enkla och robusta maskiner och med högre körhastighet eftersom man slipper gå in och ut mellan träden.