Mjölk på enbart vall och spannmål

Senast ändrad: 05 december 2023

Studier under senare delen av laktationen

Projektansvarig: Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Tillgången på proteinfodermedel som uppfyller kraven på ekologisk produktion är begränsad och priset är högt vilket utgör en belastning för den ekologiska mjölkproducenten. I ett stort produktionsförsök som tidigare beviljats medel av SLU EkoForsk jämfördes foderstater med endast vallfoder och spannmål med foderstater där korna även erhöll proteintillskott i kraftfodret.

Effekten på mjölkproduktionen i dessa två behandlingsgrupper studerades på 40 kor under första halvan av laktationen. Försöket avslutades 29 juni 2010. Preliminära resultat tyder på att avkastningen under första tiden efter kalvning påverkades starkt negativt av foderstaten utan proteintillskott. Det intressanta är emellertid att produktionen därefter stabiliserade sig på en jämförbar nivå med de djur som tillhörde kontrollgruppen. Detta tyder på att utfodringsmodellen skulle kunna vara tillämpbar när djuren passerat toppen i sin laktationskurva. Det är därför angeläget med ett kompletterande försök för att närmare studera effekten av behandlingarna på något lägre avkastningsnivåer än i förra försöket.

Det nya försöket planeras omfatta 40 djur i två grupper. I försöksgruppen får djuren endast vallfoder och spannmål medan kontrollgruppen ges vallfoder, spannmål och proteintillskott. Med detta kompletterande försök erhålls ett mer komplett svar på vilken potential utfodringsmodellen med endast ensilage och spannmål har vid olika delar av laktationen och vid olika avkastningsnivåer. Om utfodring med endast spannmål och vallfoder kan bibehålla en god avkastning hos djur under andra halvan av laktationen så minskar producentens kostnader. Dessutom ökas producentens oberoende och  andelen foder som produceras lokalt eftersom ensilage och spannmål med fördel produceras på den egna gården.

Hypotesen som studeras är följande:

  • En ekologisk foderstat baserat på enbart spannmål och ensilage kan vid avkastningsnivåer under ca 40 kg ECM ge samma netto (mjölk-foder) som en ekofoderstat där proteinkraftfoder ingår.