Lokalanpassade stråsädessorter

Senast ändrad: 04 oktober 2023

För kvalitet i odling och produkt

Projektansvarig: Eva Johansson, Institutionen för växtförädling, SLU.

Projektgrupp: Hans Larsson, Institutionen för växtförädling, SLU och Lennart Karlsson, Ekhaga fältförsöksgård, SLU.

Konsumenter i Sverige och i världen efterfrågar i allt högre grad kvalitetslivsmedel, inkluderande livsmedel baserade på ekologiskt odlade grödor. De kvalitetslivsmedel som efterfrågas är både de som odlats med lägre insatser, tex ekologiskt odlade livsmedel, men också kvalitet i form av närodlade, nyttigare och näringsrikare livsmedel. Sammanfattningsvis så föredrar den medvetne konsumenten lokalt och ekologiskt producerade livsmedel som också bidrar till ett ökat intag av näringsriktig mat och ökad hälsa och välbefinnande.

De ekologiska livsmedlen är av stort intresse då de syftar till en mer balanserad odling med förbättrad växtnärings-, och energihushållning och en minskad klimatpåverkan.

Det här sökta projektet syftar till ökade möjligheter för hållbara lokalanpassade stråsädessorter genom ekologisk odling. Fyra odlingsplatser spridda i Sverige kommer att användas tillsammans med den växtföljd som respektive gård tillämpar, i allmänhet ingår användandet av stallgödsel.

Sorternas anpassning och odlingsmöjligheter lokalt kommer att utvärderas i form av gradering gällande:

  • övervintring,
  • tillväxtrytmer,
  • sjukdomar.

Vidare kommer kvaliteten hos sorterna att utvärderas genom analyser av:

  • falltal,
  • proteinhalt,
  • tusenkornvikt,
  • volymvikt samt
  • essentiella mineralämnen.

Inom andra pågående och sökta projekt kommer ytterligare kvalitetsfaktorer såsom: bakningskvalitet, essentiella aminosyror, antioxidanter, tungmetaller etc att analyseras i sortmaterialet.

Projektet beräknas långsiktigt leda till ökade möjligheter att rekommendera sortmaterial för lokal produktion av ekologiskt spannmål för livsmedelsproduktion i olika delar av Sverige.