Produktion av äpplen

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Växtnäringsbevattning med organiska kvävegödselmedel

Projektledare: Helene Larsson Jönsson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp. 
Projektdeltagare: Helena Persson Hovmalm Växtförädling, SLU Alnarp.

Syftet är att utvärdera och utveckla användningen av organiska, flytande kvävegödselmedel (Vinass och Fontana) i droppbevattning med fokus på:

  • tillväxt
  • avkastning
  • yttre (färg, fasthet, utseende)
  • inre (sockerhalt, organiska syror) kvalitet 
  • motståndskraft mot svampangrepp under lagring

Vårt projekt startade 2016 och finansieras t o m 2017 av SLF/PA i samarbete med Äppelriket och Kiviks Musteri. Vi har startat försök både i en ekologisk odling och i en IP (integrerad produktion) odling för att kunna utvärdera flytande gödselmedel under olika växtskyddsstrategier.

Forskningsmedlen från SLU EkoForsk innebär att försöket i den ekologiska äppelodlingen kan fortlöpa i ytterligare två år; 2018 och 2019. Eftersom äppelträden lagrar mycket växtnäring i sina vedartade delar dröjer det innan man kan se behandlingarnas effekt, varvid förlängningen av projektet kommer att öka det vetenskapliga värdet.

Kvävemineralisering, pH, ledningstal samt trädens näringsstatus via bladanalys mäts regelbundet under säsongen. För att se N-gödslingsstrategiernas effekt på tillväxt mäter vi stam- och grentillväxt samt avkastning. Fruktens växtnäringsinnehåll analyseras vid skörd och fruktkvalitet samt svampangrepp analyseras både vid skörd och efter lagring.

Samarbetet mellan SLU, Äppelriket och Kiviks Musteri ger en bra plattform för kunskapsutbyte mellan forskare, rådgivare och odlare, så att försöksresultaten, utöver vetenskaplig publicering, även får en bra spridning i branschen. I förlängningen kan vårt projekt innebära en konkurrenskraftig svensk produktion av ekologiska äpplen med god kvalitet.

Fakta:

Idag är avkastning och fruktkvalitet alldeles för låg i svensk, ekologisk äppelproduktion. En möjlig orsak kan vara att fasta organiska gödselmedel och stallgödsel avger kväve mycket långsamt, varvid äppelträden riskerar att inte få tillräckligt med kväve då behovet är som störst. Eftersom den producerade frukten har sämre kvalitet förkortas lagringstiden och frukten säljs oftast direkt efter skörd.