Potatis

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Snabbare uppkomst och knölutveckling genom en utvecklad förgroningsteknik

Projektansvarig: Jannie Lundin Hagman, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Att odla potatis ekologiskt är mycket svårt och detta märks genom att arealen ekologiskt odlad potatis inte ökat utan snarare minskat under de senaste två åren. Det stora problemet för odlingen är risken för bladmögelangrepp. Det finns inga riktigt verkningsfulla bekämpningsmetoder att tillgå och de medel som finns kan i bästa fall fördröja angreppet någon vecka.

De mest verkningsfulla åtgärderna i dagens ekologiska potatisodling är att:

  • Välja sorter som är motståndskraftiga mot bladmögel.
  • Vidta åtgärder för att få en så tidig och snabb start av odlingen så att knölbildning och knöltillväxt kommer igång tidigt, t ex genom förgroning.

Målsättningen för detta projekt är att försöka utarbeta en förbättrad förgroningsteknik som kan förkorta tidsperioden mellan sättning och knölbildning. Genom att utveckla en ny metod att förgro som även stimulerar utvecklingen av adventivrötter vill vi förkorta tidsperioden mellan sättning och uppkomst och därmed få en snabbare knölutveckling.