Lammproduktion

Senast ändrad: 05 december 2023

Djurvälfärd genom avel

Projektansvarig: Lotta Rydhmer, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

Projektmedarbetare: Elisabeth Jonas, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

Syftet med projektet är att genom utveckling av avelsarbetet med de svenska fårraserna bidra till en ekologisk lammproduktion som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Beräkningar vid SLU har visat att det ekonomiska resultatet är bättre i ekologisk än i konventionell lammproduktion och möjlighet till högre lönsamhet kan förväntas i den ekologiska lammproduktionen. Ett avelsarbete anpassat för en svensk ekologisk fårhållning är därför en möjlighet att förbättra lammproduktionens konkurrenskraft i vårt land.

Ekologisk produktion ställer särskilda krav på egenskaper hos djuren som förmåga att omvandla grovfoder, sjukdomsresistens, överlevnad och hållbarhet. För får i officiell kontroll i Sverige beräknas idag avelsvärden för kullstorlek, födelsevikt, tillväxt, modersegenskaper samt kvalitet på slaktkropp, päls och ull. Lammens överlevnad och tackans hållbarhet beaktas däremot inte i avelsvärderingen. Samtidigt saknas ett sammanfattande urvalsindex där de enskilda egenskapernas ekonomiska och etiska betydelse vägs ihop. Med ett sammanfattande urvalsindex kan producenterna arbeta mot gemensamma mål och det genetiska framsteget ökar snabbare i de olika raserna.

 För att visa vilka fårraser som ger bäst resultat i svensk ekologisk produktion kommer vi att studera hur raserna har utvecklats med avseende på produktivitet, fruktsamhet, lammöverlevnad och tackans hållbarhet i ekologisk respektive konventionell produktion under den senaste 10-årsperioden. Betydelsen av besättningsstorlek, lokalisering i landet och säsong belyses också.

Vi ska vidare utveckla avelsvärderingen genom att ta fram underlag för ett sammanfattande urvalsindex. I indexet kommer egenskaperna att vägas samman med ekonomiska vikter. Etiska och miljömässiga kriterier kommer också att beaktas.

Studien innefattar skattning av genetiska parametrar för lammöverlevnad och tackans hållbarhet, beräkning av ekonomiska vikter och simulering av genetiskt framsteg. Data från Svenska Fåravelsförbundets program Elitlamm och KRAV ska användas. Avsikten är att möjliggöra ett bättre avelsurval så att funktionella, effektiva och hållbara produktionsdjur kan selekteras i de ekologiska fårbesättningarna. Projektet sker i samarbete med fåravelsorganisationer och ekologiska lammproducenter.

Fakta:

I Sverige konsumerades 2016 ungefär 1.8 kg får- och lammkött per person. Endast 28% av det producerades i Sverige trots att den svenska produktionen ökat med drygt 9% under de senaste tio åren.

Det finns cirka 9 000 företag med får i Sverige och av dem har cirka 800 ekologisk produktion. Besättningar i företag med ekologisk produktion är i snitt mycket större än besättningar med konventionell produktion och cirka 20% av alla tackor och baggar i Sverige ingår i ekologisk produktion. Det motsvarar en ekologisk produktion på drygt 60 000 lamm per år (data från Jordbruksverket).