Musselmjöl

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Optimering av ekologiskt foder för fjäderfä

Projektansvariga: Lotta Waldenstedt och Lotta Jönsson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Fiskmjöl är en av de få foderråvaror som har ett högt innehåll av framförallt metionin, och det ingår ofta i ekologiska fjäderfäfoder. Användningen av fiskmjöl i djurfoder är dock av flera olika anledningar kraftigt ifrågasatt. Dessutom diskuteras att införa krav på att alla råvaror i ekologiska foder ska uppfylla reglerna för ekologisk framställning. I dagsläget är tillgången på ekologiskt fiskmjöl mycket begränsad.

Musslor är en relativt billig marin produkt, och skulle kunna vara ett alternativ till fiskmjöl. Odling av blåmusslor har förekommit i Sverige sedan mitten av 70-talet, och årligen produceras ca 1 800 ton. Odlingen ger positiva miljöeffekter, och har goda förutsättningar för att expandera och utvecklas. Höstblomning av alger innehållande algarter som kan bilda gifter (toxiner), vilka ackumuleras i musslan och gör den otjänlig för människor, är under vissa tider på året ett problem som har hejdat en expansion av musselodlingen. En pilotstudie har dock visat att fjäderfä inte verkar påverkas av dessa toxiner, och därför skulle musslor otjänliga som människoföda istället kunna användas som foder till fjäderfä i ekologisk produktion.

I projektet kommer vi att studera användningen av musselmjöl, med eller utan algtoxiner, till fjäderfä, främst värphöns. Traditionella metoder för foderutvärdering, med både mindre grupper av djur i konventionell inhysning, samt större grupper hållna enligt KRAV:s regler kommer att användas. Även olika genotyper kommer att jämföras med hänsyn till konkurrensförmåga vid uppfödning under KRAV:s regler.

Studien sker i samarbete med Kristinebergs Marina Forskningsstation. Projektet finansieras även av FORMAS. Projektet drivs som ett forskarutbildningsprojekt med Lotta Jönsson som doktorand.

Fakta:

Fjäderfän har, på grund av sin fjäderdräkt, ett större behov av svavelhaltiga aminosyror (framförallt metionin och cystein) än vad andra djur har. I konventionella fjäderfäfoder tillsätts rena aminosyror framställda på syntetisk väg, vilket inte är tillåtet inom den ekologiska produktionen. Inom den ekologiska produktionen måste man istället förlita sig på foderråvaror med ett högt innehåll av dessa aminosyror.