Pelleterad gödsel

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Optimal placering när det gäller kväveeffektivitet, ogräs och avkastning

Projektansvarig: Sofia Delin, Institutionen för mark och miljö, SLU.

Projektgrupp: Annelie Lundkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU. Lena Engström Institutionen för mark och miljö, SLU.

Två nyckelfrågor för att lyckas inom ekologisk odling är att kunna öka kvävegödslingseffekten av organiska gödselmedel och minska ogrästrycket. Placering av gödseln nära såraden och på lagom djup kan vara en lösning.

I denna studie kommer effekterna av placering av pelleterad gödsel att undersökas, dels i manuellt skötta mikroplottar med exakt placering och dels i större fältförsök med befintliga maskiners möjligheter. Syftet är att få svar på följande frågor:

  1. Kan kväveutnyttjandet av pelleterad organisk gödsel ökas genom bättre placering under markytan och förhållande till såraden?
  2. Påverkas ogräsförekomsten av placeringen av pellets?
  3. Vilket markdjup och vilket avstånd från raden ger bäst effekt?
  4. Påverkar nederbördsmängden betydelsen av nedmyllning av pellets vad gäller effekt på skörd?

Eftersom det inte finns någon tillgänglig försöksutrustning som kan åstadkomma myllningsdjup och avstånd från såraden på ett tillfredsställande sätt kommmer detta huvudsakligen att studeras i mikroplottar, som sås och gödslas för hand. Några behandlingar kommer att testas i större fältförsök där utsäde och pelleterad gödsel sås ut med Cameleon (8 m), som möjliggör olika radavstånd och myllningsdjup.