Äpplen - förbättrad kvalitet och lagringsduglighet

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Skörda i rätt tid, efterskördbehandla samt lagra i ULO!

Projektansvarig: Ibrahim Tahir, Institutionen för växtförädling, SLU

En ökning av arealen ekologiskt odlad frukt i Sverige kräver inte bara nya resistenta äppelsorter och lämplig odlingsteknik, utan också utveckling av de kvalitetsparametrar som gör frukten attraktiv hos konsumenterna samt transporttålig och lagringsduglig.

Vårt projekt syftar till att uppnå detta mål genom:

  • Bestämning av optimal skördetidpunkt
  • Bestämning av optimala betingelser för ULO- lagring
  • Efterskördbehandling med icke-kemiska metoder. 

Optimal skördetidpunkt infaller i en period under fruktutvecklingen, den s.k. preklimakt-eriefasen, då andningsnivån når ett minimum och förändringarna i kvalitetsparametrar är mycket små. Frukt skördad vid denna tid får bra motståndskraft mot svampangrepp. I vårt projekt, ska optimal skördetidpunkt fastställas för flera äppelsorter och ett mognadsindex utvecklas. De förlopp, som skadar fruktens kvalitet, kan bromsas upp genom lagring vid ULO, varvid atmosfärens sammansättning förändras så att syrehalten reduceras och koldio-xidhalten ökas. En lägre andningsnivå förlänger fruktens lagringsperiod, bibehåller styrkan i cellväggarna samt påverkar fruktens eget försvarssystem. Koldioxid kan också spela en antimikrobiell roll.

För att bestämma ULO- betingelser kommer frukt att plockas vid den optimala skördetidpunkten och lagras i kyllagring samt i fyra olika ULO- skåpen under 4 månader. De icke-kemiska metoder som visat sig mest effektiva för att sänka andelen rötskadade äpplen är efterskörd - uppvärmning och behandling med etanol. Uppvärmning kan förändra (smälta) skalets vaxskikt så att svampangrepp via lenticellerna blockeras. Värmen kan också medföra en lignifiering över hela skalet och en förhöjd peroxidas- och kitinasaktivitet.

Ekologiska äpplen kommer att:

  • doppas i varmt vatten (45–55ºC) under 1–2 minuter eller
  • behandlas med etanolånga eller
  • värmas med luft (40ºC/12 timmar).

Behandlad frukt lagras i kyllagring samt ULO- skåp under fyra månader. Fruktkvalitet ska bedömas vid skörd och efter lagring