Nötkreatur på bete

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Automatiska vägningar och selektiv avmaskning.

Projektansvarig: Katarina Arvidsson, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU.

Projektgrupp: Johan Höglund, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU; Henrik Österlund och Dan Rosenholm, Hencol AB.

Målet med projektet är att utveckla en automatisk metod för djurhälsoövervakning på bete, där larm erhålls för djur med avvikande viktkurva. Projektet fokuserar primärt på detektion av parasitangrepp hos kalvar, men metoden kan även vidareutvecklas för andra sjukdomar som nedsätter djurens tillväxt. Vi kommer således att utprova en ny teknik för automatisk viktuppföljning på bete baserad på en matematisk tillväxtmodell som kan användas för detektion av parasitinfektion hos kalvar.

Vid larm om parasiter vidtas riktad selektiv behandling (targeted selective treatment, TST) där angripna individer - men bara dessa - avmaskas, vilket är i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Jämförelse av parasitdetektion utifrån automatisk viktuppföljning alternativt okulär övervakning kommer att göras, där hypotesen är att den automatiska övervakningen är bättre. Metoden leder till ökad djurhälsa och produktivitet vid betesdrift på mångfaldsrika naturbetesmarker i ekologisk produktion där det ofta saknas alternativ till avmaskning.

Projektet är ett samarbete mellan SLU med Götala nöt- och lammköttscentrum samt företaget Hencol AB.

Fakta:

Naturbetesmarker är av stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet. Bibehållen biologisk mångfald i markerna kräver dock skötsel och därmed betande djur. Som en effekt av ett minskande antal potentiella betesdjur, har det blivit allt svårare att behålla skötseln av dessa marker och därmed nå de svenska miljömålen. För att djurägare ska välja att hålla djuren på naturbetesmarker istället för på åkermark eller inomhus krävs dock tillfredsställande produktionsresultat på bete.


Kontaktinformation