Majs till foder

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ogräsbekämpning och näringsförsörjning

Projektansvarig: Ewa Magnuski, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Intresset för odling av fodermajs har ökat starkt de senaste åren, inte minst hos ekologiska odlare. I Sverige finns mycket begränsad erfarenhet av ekologisk majsodling och försöksresultat och strategier från Danmark måste i stor utsträckning användas. Det i särklass viktigaste problemet är ogräs, och därför efterfrågas effektiva ogräsbekämpningsstrategier av odlarna.

Projektets mål är att identifiera verksamma, icke-kemiska ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk odlad majs och deras betydelse för skörden och fodervärde. Det har visat sig att mjölkbönder av praktiska skäl och för att majs tål mycket näring ofta lägger stora mängder gödsel till majsen. Vi vill därför också testa hypotesen att det går att förbättra effekten av ogräsbekämpningen genom att dela gödselgivan och att placera gödseln i anslutning till majsen i stället för att bredsprida den. Radgödsling och även den delade givan bör kunna öka växtnäringsutnyttjandet.

Två försöksserier (totalt 5 försök/år) skall genomföras i fält på tre platser i Skåne, Östergötland och Uppland mellan 2008 - 2010.

Serie 1) Direkt ogräsbekämpning.
Ogräsbekämpning kommer att bestå av olika strategier för mekanisk bekämpning och flamning. För mekanisk ogräsbekämpning kommer att användas bl.a.:

  • falsk såbädd
  • blindharvning
  • ogräsharvning
  • radhackning 
  • kupning 

i olika kombinationer.

Åtgärder skall tillämpas vid tre olika tidpunkter: före sådd, efter sådd till majsens 1-2 bladstadium och efter majsens 2 bladstadium.

Serie 2) Näringsförsörjningens betydelse för ogräskontroll
Näringens betydelse för ogräskontroll kommer att studeras med avseende på placering, mängd och tidpunkt.

  1. Näringen placeras på hela ytan resp. vid majskärnan,
  2. liten eller stor näringsmängd och
  3. näringen ska placeras som en hel giva vid sådd eller som en delad giva.

Ogräsbekämpningen kommer att bestå av bl. a. falsk såbädd före sådd, ogräsharvningar och radhackning.

Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen i Uppland och Östergötland och SLU, VPE.