Trädgårdsblåbär

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Produktionssystem för ekologisk odling

Projektansvarig: Håkan Asp, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

Detta projekt fokuserar på odling av blåbär i tunnlar och på friland speciellt med avseende på substrat och näring. Då blåbär trivs bäst i relativt sura jordar finns många frågeställningar kring lämpliga substrat i kombination med mykorrhizainokulering och gödsling i ett ekologiskt odlingssystem. Fältförsök kommer att utföras på Rånna försöksstation i Skövde, under 2011 -2013 med mål att optimera en hållbar produktion av blåbär med hög kvalitet.

Två till tre sorter av blåbär kommer att etableras i två olika substrat:

  • torv med barkinblandning eller
  • torv/bark med inblandning av skogsjord.
  • Effekten av olika organiska gödselmedel och mykorrhiza kommer att studeras.

Projektet kommer att undersöka hur man kan optimera ekologisk produktion av trädgårdsblåbär i ett Nordiskt klimat. Huvudmålen är att:

  1. Studera tillväxt och etablering i tunnlar respektive på friland med avseende på sorter och substrat, variation i utveckling, skörd, problem med skadegörare och klimatanpassning.
  2. Undersöka betydelsen av mykorrhiza för etablering och tillväxt av plantor och deras upptag av näringsämnen från organiska gödselmedel.

Fakta:

Produktionen av trädgårdsblåbär ökar i världen. Årsproduktionen i världen är 330 000 ton och har fyrdubblats de senaste 30 åren. I Sverige odlades 2011 ca 12 hektar blåbär på friland och ytterligare en mindre del i växthus. I dag är den ekologiska produktionen i Sverige mycket begränsad, men det antas finnas en stor potential då blåbär är en populär färskvaruprodukt som även har god hållbarhet.


Kontaktinformation