Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Förbättring av växtnäringshushållningen

Projektansvarig: Maria Wivstad, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU

Idag saknas kunskap om växtnäringshushållningen i praktiken på ekologiska gårdar med växtodlingsinriktning i olika regioner i Sverige. Ett gott kunskapsunderlag är mycket viktigt för att kunna göra en analys av möjliga förbättringar. Från samhällets sida finns också uttalade mål att öka den ekologiska produktionen och därigenom den biologiska mångfalden i slättbygderna där växtodlingsföretag dominerar. För de ekologiska växtodlingsgårdarna är hushållningen med växtnäring, speciellt det kväve som fixeras i baljväxterna, mycket viktig.

Det övergripande syftet med projektet är att med ett helhetsperspektiv på gårdens odlingssystem generera rekommendationer vad gäller växtföljd, gödslingsintensitet, hantering av gröngödsling och andra gödselmedel, bruk av fånggrödor samt jordbearbetningsåtgärder. Dessa komponenter är samtliga avgörande för växtnäringsutnyttjandet på ekologiska växtodlingsgårdar.

Projektet är ett syntesarbete där samverkan ingår med ett flertal aktörer, forskare såväl som rådgivare och lantbrukare.

Projektet är indelat i tre delar:

  • Del 1: Analys av växtnäringsbalanser. Kartläggning av dagsläget vad gäller växtnäringshushållning där i huvudsak befintliga växtnäringsbalanser kritiskt utvärderas och kompletteras. Analysen omfattar även internationellt publicerade arbeten.
  • Del 2: Metodutveckling för bestämning av kvävefixering i gröngödslingsgrödor på gårdsnivå.
  • Del 3: Fallstudier av odlingssystem. En samverkan i Skåne län mellan lantbrukare, rådgivare och forskare i deltagardriven forskning med målet att förbättra växtnäringshushållningen på gårdsnivå.

Kontaktinformation

Maria Wivstad, SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)