Tomater

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Sjukdomskontroll genom kombinerad biologisk bekämpning med mikroorganismer och sanerande växter

Projektansvarig: Hanna Friberg, Institutionen för skoglig mykologi och patologi/Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, SLU.

Projektgrupp: Anna Mårtensson, Institutionen för mark och miljö, SLU och Birgitta Rämert, Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU. I samarbete med Elisabeth Ögren, rådgivare Länsstyrelsen Västmanland.

I det här projektet kommer vi, i samarbete med svenska tomatodlare, att utvärdera möjligheterna att använda olika typer av biologisk bekämpning för att kontrollera korkrot och fusariumröta på tomat. Vi kommer att undersöka biologiska bekämpningsorganismer som redan finns på marknaden eller är i utvecklingsskedet, och även studera om tillförsel av sanerande växtmaterial (biofumigering) kan mildra sjukdomsproblemen.

Intresset för att använda biologiska bekämpningsmedel mot växtsjukdomar är stort bland odlare, men begränsas i nuläget av att effekten av preparaten varierar. Vi tror att en del av variationen beror på skillnader i olika jordars biologiska och kemiska egenskaper, och att vi med bättre förståelse av vad som påverkar preparatens effektivitet kan utforma mer effektiva strategier att hämma sjukdomar. Med hjälp av försök i jord från svenska tomatodlare vill vi undersöka om det är möjligt att få en mer stabil sjukdomsbekämpning genom att kombinera olika strategier med jordbehandling med sanerande växtmaterial och efterföljande tillförsel av biologiska bekämpningspreparat.

Vårt mål är att kunna utfärda praktiska rekommendationer för hur biologisk bekämpning kan kombineras med biofumigering för en pålitlig sjukdomsbekämpning och uthållig tomatproduktion. Resultaten kommer att vara av direkt betydelse för ekologisk tomatproduktion, men är relevanta för biologisk bekämpning inom all typ av växtproduktion i jord.

Fakta:

Jordburna växtsjukdomar är ett stort problem i ekologisk tomatproduktion och anses vara en av de viktigaste orsakerna till att det ofta är lägre skördar i ekologisk produktion än i konventionell. Två av de viktigaste sjukdomarna internationellt sett är korkrot, orsakad av svampen Pyrenochaeta lycopersici, och fusariumröta, orsakad av svampen Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Korkrot är ett välkänt problem i Sverige, medan betydelsen av fusariumröta är sämre kartlagd.