Slutrapporter

Senast ändrad: 19 april 2024

Här listas projekt där slutrapporter skrivits under de senaste åren. Länkarna leder till projektens hemsidor där det också finns publikationer och årliga resultatredovisningar.

Slutrapporter 2024

Periodvis avvänjning av smågrisar

Förbättrat betesutnyttjande hos mjölkkor

Slutrapporter 2023

Strimsådd av ekologiska specialgrödor i utvintrade mellangrödor

Slutrapporter 2021

Klippträda istället för svartträda för kontroll av kvickrot 

Är vi för sent ute när vi bekämpar fleråriga ogräs?

Svenska, ekologiskt odlade linser (sammanfattning)

Är ensilage vägen till minskad förekomst av Campylobacter hos ekologisk
slaktkyckling?

Halva ytan bearbetas – odling utan tung jordbearbetning i ett system med radhackning och insådda mellangrödor (sammanfattning)

Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar – förbättring av växtnäringshushållningen

Kycklinghybrider – utevistelse samt kartläggning av problem och framgångsfaktorer på kommersiella ekologiska gårdar

Ökar kompakt fullfoder djurvälfärden i ekologiska besättningar med mjölkkor?

Åkerböna – insektspollineringens betydelse för skörden

Lammproduktion – djurvälfärd genom avel

Guldögonsländor och blomsterremsor som verktyg för bekämpning

Slutrapporter 2020

Kontrollstrategier mot tussilago

Framtagning av nytt hybridiseringsmaterial för ökad bladmögelresistens i ekologisk potatisodling

Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i ekologisk äppelproduktion

Bekämpningsstrategier mot nattskatta med miniträda och avbrottsgrödor i en växtföljd med färskpotatis, morot, lök och spannmål

Parasitövervakning i ekologiska fårbesättningar

Sjukdomsbekämpning i ekologisk tomatproduktion – kombinerad biologisk bekämpning med mikroorganismer och sanerande växter

Slutrapporter 2019

Utveckling av icke-kemiska bekämpningsmetoder mot
gurkmjöldagg i samverkan med odlare

Funktionell botaniskt diversitet – en väg till robusta odlingssystem

Nya användningsområden för ogrässkäraren - avslagning av åkertistel och baldersbrå i höstvete och frövallar

Slutrapporter 2018

Utveckling av hållningssystem där den digivande suggans naturliga beteende möjliggör omgångsuppfödning

Pelleterad gödsel – optimal placering när det gäller kväveeffektivitet, ogräs och avkastning

Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete

Djupströbäddar till får – växtnäringsvärde och jämförelse mellan halm och rörflen som strömaterial

Slutrapporter 2017

Fullfoder – konkurrenskraftig utfodring på ekogårdar med automatisk mjölkning?

Automatisk sprayning av klövar med miljövänlig hypoklorsyra i mjölkningsrobot

Produktionssystem för ekologisk odling av trädgårdsblåbär

Resurseffektiv kontroll av kvickrot – optimal tidpunkt för stubbearbetning och avslagning av gräs/klöver som fånggröda

Slutrapporter 2016

Höstraps odlad i en bädd av vitklöver för högre avkastning, förbättrad kvävetillgång och mindre ogräs

Förbättrad proteinförsörjning för en bättre miljö och ökad lönsamhet i ekologisk mjölkproduktion

Bättre näringsvärde av vallfoder till mjölk- och köttproduktion

Alkylresorcinoler i rågkli mot lagringssjukdomar i äppelodling

Slutrapporter 2015

Sortblandningar av åkerböna - slutrapporten uppdaterad 2016

Benhälsa hos slaktgrisar

Balanserad gödsling i tomatodling

Ogräsreglering i morot

Multifunktionella mellan- och fånggrödor

Slutrapporter 2014

Spolmask hos värphöns

Lokalanpassade sorter av stråsäd

Odling av trädgårdsblåbär

Artspecifika doftsubstanser för kontroll av klöverspetsvivel

Rödsjuka på höns

 


Kontaktinformation