Inspirationsträff om kognitivt tillgänglig naturvägledning

Senast ändrad: 26 april 2024
Blivande naturvägledare håller i en kognitiv guidning

CNV deltog på inspirationsträff kring tillgänglig natur- och kulturvägledning med arvsfondsprojektet Sinnesbad.

I en av Malmös parker inspirerade vi varandra en vacker septemberdag. Arrangör var Malmöbaserade Vattenverkstaden.

Vi blev inledningsvis guidade av tre framtida naturvägledare med kognitiva funktionsvariationer. De höll i varsin del av ett guideprogram där vi fick lära känna närområdet. Vi kramade träd, lyssnade på omgivningen och undersökte blad med olika sinnen. Återkommande uppmuntrades vi att svara på frågor om vad vi kände under de olika delarna av guidningen.

Att uppleva blad med olika sinnen på inspirationsträff i Malmö i september 2021.

De tre naturvägledarna utbildas genom Allmänna arvsfondsprojektet Sinnesbad, som drivs av Vattenverkstaden. CNV är med i projektets referensgrupp. Målet med projektet är att utbilda natur- och kulturvägledare med funktionsvariationer, så att de utifrån sina egna förutsättningar och förmågor kan guida andra personer. Fokus är på kognitivt tillgängliga och upplevelsebaserade natur- och kulturguidningar. Sinnesbad påbörjades i början på 2021. Genom arvsfondsprojektet Blå lådan utforskade Vattenverkstaden genom upplevelsebaserat lärande olika verktyg och metoder kring att uppleva och ta till sig kunskap om naturen. Materialet i projektet utvecklades tillsammans med särskolor och LSS-verksamhet. I Blå lådan ingår bland annat fysiska hjälpmedel, VR-upplevelser, handledningar, kommunikationskartor och inspirerande bild-och filmmaterial. Projektledaren Stephanie Anvelid ser gärna liknande verksamhet runt om i landet. De tre framgångsfaktorer hon lyfter fram är 1) att de inte sätter några gränser för vilka som får vara med; och ser möjligheter istället för hinder 2) att personalen har en blandad pedagogisk bakgrund och är kreativa; 3) DELAKTIGHET - att de involverar målgruppen i planeringen av innehållet.

Kjell Stjernholm fick oss på inspirationsdagen att reflektera över hur man bör tänka kring utformning och användning av denna typ av guidning. Han poängterar bland annat att man bör fokusera på de kognitiva förmågor som guider och deltagare har istället för de som inte är så starka hos personerna. Att det är viktigt att guiderna får känna sig kompetenta och är med och planerar guidningarna utifrån sina intressen och förmågor.

Vi kom genom Kjells gruppövningar fram till att det finns många olika positiva värden som deltagare kan få ut av denna typ av guidning – allt från att lära känna platsen och öppna sinnen för närnaturen till att känna en gemenskap med de andra deltagarna och guiden. Syn, hörsel och känsel kom vi fram till är nog de sinnen som är lättast att använda sig av när man genomför en kognitiv guidning.

Avslutningsvis menade Kjell, som jobbat mycket med teater för personer med funktionsvariationer, att man för guidning bör lära sig från teatern. Använd gärna kostymörer, kemister och andra kompetenser för att skapa naturtrogna upplevelser. Det är även bra att använda olika knep för att komma ihåg vad man ska säga under en guidning.

De tre blivande naturvägledarna som höll i guidningen tyckte det var roligt och lärorikt att praktiskt testa, planera och genomföra guidningen, även om de kände att det behövdes en del träning. Under planeringen har de fått summera sina intresseområden och utgått ifrån dem – vilket har bidragit till engagemanget.

Anders Szczepanski visar på olika metoder

Vi avlutade inspirationsdagen med att Anders Szczepanski visade hur man med olika medel kan skapa ett intresse för närnaturens plats och rum och lära sig om den. Vi fick testa på att pressa växter på tyg, göra konstverk av vad man kan hitta i naturen. Genom olika intryck, avtryck och uttryck lärde vi oss att levandegöra landskapet.

CNV med på inspirationsträff i Malmö i september 2021


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv