Medel att söka för naturvägledning

Senast ändrad: 26 mars 2019

Här finns några ingångar till medel som går att söka för utveckling av naturvägledning. Hör av dig till CNV om du har ytterligare tips.

Allmänna arvsfonden

Ger bidrag till ideella aktörer. De vill framför allt bidra till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning. Läs mer här.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har information om stöd framförallt till de som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden. Det finns också stöd som man kan söka oavsett var man är verksam. Jordbruksverket har bland annat information om projektstöd för landsbygdsutveckling, som kan användas för att till exempel utveckla och främja landsbygdsturism, utveckla och bevara natur- och kulturarvet och anordna kompetensutveckling. Läs mer här.

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Fonden prioritera satsningar kopplade till framförallt skogsnäringen i stiftelsens huvudregioner: Falun/Borlänge, Gävle/Älvkarleby och region Karlstad. Läs mer här.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten fördelar bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt arbete.  Det gäller till exempel bidrag till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor. Läs mer här.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har samlat information om olika bidrag, hur de fördelas, hur man ansöker och vem som kan söka. Där finns bland annat information om LONA, medel till miljöorganisationer och EU-finansiering som LIFE. Läs mer här. Exempel på tidigare genomförda LONA-projekt med naturvägledaranknytning finns här.

Nordiska ministerrådet

Finansierar projekt inom Norden. Här kan man söka bland deras stöd. Ett exempel är Nordplus, som är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram.

 

Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. RUS har tagit fram en sammanställning av stöd och bidrag till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. Läs mer här. 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är verksamt inom kulturmiljöområdet och delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. Läs mer här.

 

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen arbetar med exempelvis med skogens mångfald i landsbygdsprogrammet och med Skogen i Skolan tillsammans med många andra aktörer. Skogsstyrelsen har en webbsida för stöd och bidrag. Läs mer här.

Skogssällskapet

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark.  Stiftelsen finansierar forskning och annan kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård och lyser ut medel för bland annat inom naturvägledning och kommunikation. Läs mer här.

Svenskt friluftsliv

Svenskt Friluftsliv har till uppgift att fördela statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag. Läs mer här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se