Landets första kommunala naturvägledningsplan i Örnsköldsvik

Senast ändrad: 08 februari 2024
Informationsblad.

Örnsköldsviks kommun har prisats flera gånger för sitt strategiska arbete med friluftsliv. Med stöd från LONA-har kommunen nu tagit fram en plan för naturvägledning. Den första i en kommun! Syftet är att ta ett samlat grepp om kommunikation genom skyltar och annan information som underlättar för kommunens invånare att hitta ut i och uppleva kommunens natur och kulturarvsområden.

”Informationen i våra natur- och kulturarvsområden spretar – både i innehåll och form!”

Det var utgångspunkten för en ansökan om LONA-medel från Örnsköldsviks kommun. Kommunen ville samordna arbetet och komma till rätta med det spretiga genom att producera en plan för arbetet med naturvägledning – ”Vägledningsplan för natur och kulturarv”. Planen har tagits fram i brett samråd över förvaltningsgränserna och i samråd med många andra aktörer för att skapa samsyn om hur arbetet med information och naturvägledning ska bedrivas. Naturgruppen med representanter från flera förvaltningar, Länsstyrelsen Västernorrland, kommunens natur- och friluftsråd med representanter från föreningar, grupper med ungdomar och andra berörda konsulterades också i framtagandet av planen.

workshop övik 20200113_140224 (003) Tina Ottosson.jpg

På bilden syns medlemmar ur projektgruppen, de diskuterar form och innehåll i skyltar och informationsmaterial. Foto: Johanna Martinell.

- Förankringen har varit viktig och det har varit otroligt lärorikt att träffa olika målgrupper och få ta del av deras synpunkter och tankar kring naturvägledning”, säger Tina Ottosson som varit projektledare i arbete med att ta fram planen.

- Bland det roligaste var när jag fick hjälp av kommunens Unga mentorer för att fundera över hur vi kan skapa ett material för att tilltala just unga. Vilket tilltal ska vi ha? Bildspråk? Vilka kanaler ska vi använda? ”Ingen använder facebook! I alla fall ingen under 25…” ”

Vägledningsplanen ska fungera som underlag vid produktion av både form och innehåll i skyltar och informationsmaterial. Den innehåller både praktiska manualer för skyltning, hänvisning, ledmarkering och framtagande av trycksaker och en strategi för det övergripande arbetet med naturvägledning. Särskilda strategier har också tagits fram för vägledning via webb, sociala medier, ny teknik, foto, film, information om allemansrätten med mera som hjälper kommuninvånarna att ”hitta ut och hitta i” naturen.

Med ett strukturerat arbetssätt och enhetlig form hoppas man få fler att hitta ut till och i Örnsköldsviks kommuns natur- och kulturlandskap.

-Igenkänning är viktigt! Det leder till ökad trygghet, inte minst hos dem som inte är så vana att vistas i skog och mark, säger Tina.

Tanken är också att öka medvetenheten hos invånare generellt om vilket utbud som finns och stimulera fler att ta vara på möjligheterna att vistas i naturen och kulturlandskapet. Särskilt viktigt är att med stöd av planen nå människor med funktionsnedsättning och äldre och uppmärksamma dem på det tillgänglighetsanpassade utbud som finns, men också att locka ut nya grupper.

Ett tredje mål handlar om naturvägledningens kärna; att bidra till att öka kunskap och förståelse för ekologiska och kulturella samband. Eller som det står i planen ”när besökaren lägger märke till och förstår vad hen ser ute i naturen och hur det kommer sig att det finns där läggs en grund för att långsiktigt säkerställa ekologiska och kulturella värden för kommande generationer.

- Att se natur och kultur som en helhet gör bilden så mycket mer mångfacetterad. En stor fördel är att friluftsliv, kulturarv och konst arbetar tillsammans rent organisatoriskt här i Örnsköldsvik. Planen är skriven utifrån natur och kulturarv, men den offentliga konsten utomhus ska alltid finnas med i vägledningsarbetet, säger Tina Ottosson.

Projektet har haft en arbetsgrupp bestående av friluftsstrateg, biolog, enhetschef, kulturarvspedagog och Tina som projektledare. Under ett antal månader hade gruppen kontinuerliga möten varje vecka där de vände och vred på allt inom ett förutbestämt område, exempelvis ledmarkering eller hur en karta ska se ut. De bjöd också in andra delaktiga beroende på vad som skulle diskuteras. Målet var en manual för varje enskild del och där det handlar om layout även en grafisk mall. Parallellt jobbade Tina med att ta fram material enligt de nya manualerna för att se om det fungerar som tänkt.

- Det har tagit mycket tid, men resultatet kommer göra arbetet mycket enklare och effektivare i framtiden, avslutar Tina.

Nu går kommunen vidare med ett nytt projekt där målet är att skapa fristående natur- och kulturwebb för att lyfta informationen ytterligare ett snäpp. Som ett första steg startades i våras Örnsköldsviks kommun Facebooksidan Örnsköldsviks kommun - Naturguiden - din guide till natur och kultur i landskapet.

Text: Eva Sandberg, CNV

 

Naturvårdsverket har gett ut en handbok för planering av naturvägledning i natur och kulturområden i samarbete med CNV. Handboken har delvis legat till grund för Örnsköldsviks arbete med framtagandet av naturvägledningsplanen.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv