Handledningar och stöd

Senast ändrad: 12 mars 2024

Handbok Naturvägledning i natur- och kulturområden

Handboken är till för planering och genomförande av naturvägledningNaturvägledning i natur och kulturområden omsl.jpg i främst
skyddade områden, till exempel nationalparker, natur- och kulturrreservat. Den riktar sig till förvaltare av skyddade områden, men också till andra som planerar och genomför naturvägledning i natur- och kulturområden. Fokus ligger på såväl planering som genomförande och utvärdering, och boken inkluderar översikter, praktiska tips och checklistor. Handboken är framtagen på uppdrag av och i samarbete med Naturvårdsverket. 

Praktisk interpretation - för guider i natur- och kulturarv

Praktisk interpretationEn handledning som förklarar vad interpretation är och hur det kan användas som verktyg för guider i natur- och kulturarvsmiljöer. Den innehåller många bra övningar och tillvägagångssätt för dig som vill utveckla din teknik och din roll som guide. Den används i Interpret Europes guideutbildning.

Kvalitativa besökarstudier – översikt, metoder och exempel

För att ringa in besökarnas tankar och upplevelser behövs kvalitativ utvärdering. Paul Henningsson, musedia, har på CNV:s uppdrag gjort en sammanställning av metoder och exempel – som inspirationskälla och kunskapsbank för dig som vill använda fler verktyg för utvärdering.

Metodhandledning. Tankelistning i naturum.

Tankelistning är en metod som utvecklats för attMetodhandledning. Tankelistning för naturum. utvärdera naturvägledning på ett kvalitativt sätt, som också stimulerar till reflektion både hos besökare/deltagare och utförare.

Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen

Med utgångspunkt i naturtyperna skogen, havet, Exemeplsamling ekosystemtjänstersötvatten, fjällen, odlingslandskapet och staden ges vägledning, läsning, exempel, övningar och frågor som naturvägledare kan använda för att kommunicera ekosystemtjänster med besökare.

Exemplen är tänkta att vara användbara på många platser i landet och att de ska inspirera dig att hitta ännu fler i er egen närmiljö och vardag - exempel där du kan hitta, visa, ta upp, känna eller lukta på saker runt ikring er. Flera av sidorna är formgivna för att kunna skrivas ut och användas i till exempel en utställning.

Exempelsamlingen är framtagen av CNV i samarbete med Albaeco.

Platsens berättelser. Metodhandledning för interpretationsplanering

Platsens berättelser. Metodhandledning för itnerpretationsplanering.

Den här är en handledning för dig som ansvarar för att, tillsammans med andra, planera för att  kommunicera berättelserna om en plats med besökare. Vi tänker oss att ni redan har en särskild plats, objekt eller fenomen i åtanke och att ni vill  göra en plan som på ett systematiskt och strukturerat sätt kan vägleda arbetet de närmaste åren. CNV har skrivit metodhandledningen som ingår i en skriftserie från Riksantikvarieämbetet. 

Digital teknik för naturinformation och naturvägledning – översikt och rekommendationer

Denna rapport från 2017 ger dels en översikt över ny digital teknik för Digital teknik för naturinformation och naturvägledningobemannad naturvägledning med exempel på några större satsningar som redan gjorts och dels en presentation av goda exempel. CNV fick 2016 i uppdrag av Naturvårdsverket att bidra till länsstyrelsernas och kommunernas överblick, kunskaps- och beslutsunderlag om hur ny teknik kan användas vid tillgängliggörande av framförallt skyddad natur genom naturvägledning. Uppdraget redovisas i denna rapport.

Att skriva om natur - Konsten att göra bättre texter för skyltar, trycksaker och webb

Detta är en konkret handbok för dig som arbetar med att skriva texter till informationsblad, skyltar, webbsidor och annat. Boken publicerades som den andra delen i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus.

Dialog för landskap - en handledning

Dialog för landskap - en handledningDialog för landskap - en handledning är till för dig som är intresserad av kommunikation om förändring av landskap och relationen mellan människa och natur. Av att utveckla former för planering, samråd och synliggörande av landskapets alla värden. Att hjälpa parter i ett samtal att få syn på landskapet och dess värden i alla dess dimensioner. Naturvägledaren kan föra en dialog  om hur landskap kan förvaltas på ett hållbart sätt för framtiden. Den här handledningen handlar om varför fler naturvägledare behöver göra det och hur det kan gå till.

Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv. Uppföljning av delmål för regeringens skrivelse om framtidens friluftsliv

Centrum för naturvägledning fick 2015 i uppdrag Nationell enkätav Naturvårdsverket att göra en uppföljning av läget för och utbud av utbildningar inom kvalificerad fortbildning inom friluftsliv (naturvägledning, utomhuspedagogik, natur och hälsa, landskap, natur- och kulturturism, kulturmiljö o s v). Rapporten redovisar utbudet inom kvalificerad fortbildning inom friluftsliv i Sverige 2015, samt antal deltagare på de olika utbildningarna 2012–15, i den mån uppgifter finns. Rapporten innehåller också en analys av läget för friluftsutbildningar i Sverige, trender och eventuella hinder.

Naturvägledning för barn och unga i Norden

Framsida på boken om naturvägledning för barn och unga.Hösten 2012 samlades naturvägledare från hela norden för en workshop på Jamtli i Östersund. Syftet var att gemensamt bidra till en utvecklande diskussion om naturvägledning för barn och unga i norden. Massor av goda exempel på naturvägledning och sju perspektiv på naturvägledning som del i lärande för hållbar utveckling togs fram. Projektet presenteras i denna rapport som tagits fram i samarbete med våra nordiska kollegor i Nordiska ministerrådets rapportserie TEMA-nord. Rapporten Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries publicerades våren 2013 och är på engelska (de konkreta exemplen på nordiska språk).

Besökarnas röster

Denna rapportvänder sig till dig som arbetar med naturvägledning och som vill veta mer om dina besökare och tillämpa utvärdering i verksamheten. Besökarnas röster sammanfattar möjligheter att ta tillvara besökarnas perspektiv. Den beskriver arbete med besökarundersökningar och exempel på hur detta görs i Sverige och Finland. En genomgång av utvärderingsmodeller och –metoder samt praktiska råd och överväganden kring utvärdering. Ett kapitel ägnas reviewing, praktiska metoder att direkt i fält ta vara på deltagares förväntningar, upplevelser och reaktioner.

Besökarnas tankar

Att utmana och inspirera besökares tankar är enligt Sam Ham (2013) med flera naturvägledningens viktigaste uppgift. Men hur vet man vad besökarna tänker? Metoden thought listing (tankelistning) går ut på att låta besökare i en utställning eller deltagare i en aktivitet skriva ned eller spela in svaret på vilka tankar man ”tar med sig hem” från besöket. Dessa tankar räknas och kategoriseras sedan och jämförs med målen för vad man vill åstadkomma med utställningen eller aktiviteten. Som ett led i arbetet med utveckling av utvärdering av naturum genomförde CNV under 2013 projektet Thought listing i naturum i samarbete med åtta svenska naturum: Abisko, Höga kusten, Dalarna, Nationalparkernas hus, Kronoberg, Hornborgasjön, Skrylle och Söderåsen. Resultaten av försöket, tillsammans med naturums egna reflektioner, redovisas i denna rapport.

Naturvägledning i skolan - en handledning

Naturvägledning i skolan

2011 hände mycket i skolans värld. Flera nya styrdokument infördes, en ny skollag och nya läroplaner. I skriften Naturvägledning i skolan beskrivs hur de nya dokumenten är relevanta för naturskolor och naturvägledare.

Läs mer om Naturvägledning i skolan - en handledning.

Grön entreprenör - forskningen visar vägen

CNV har publicerat kapitel i SLU-serien Grön entreprenör - forskningen visar vägen. Böckerna ska framförallt ge entreprenörer inom de gröna näringarna forskningsbaserade konkreta råd och inspiration. Böckerna finns att beställa i bokhandeln/där studentlitteratur säljs.

Naturupplevelse och hälsaFramsidan på boken Grön entreprenör.

Detta är den första boken i serien och CNV:s kapitel hade temat "Naturvägledning för entreprenörer". Det handlar om hur man med utgångspunkt från en gård kan arbeta med naturvägledning. Boken har som syfte att inspirera och ge kunskap om naturupplevelser kopplat till hälsa. Boken publicerades 2011.

Skogens sociala värden

Den andra boken i serien kom ut 2014 och har fokus på skog. CNV bidrog med två kapitel i den boken: Naturvägledning för skogsägare samt Att väcka liv i torpruiner. Skogens upplevelsevärden, skog och hälsa och naturturism är exempel på övrigt innehåll i boken.

Naturupplevelser för oss alla

2014 publicerades den tredje boken i serien som har fokus tillgänglighet.

Boken har fokus på att inspirera och ge kunskap till företagare på landsbygden som vill utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. CNV:s kapitel i boken beskriver hur man kan göra naturvägledning tillgänglig med hjälp av ny och beprövad teknik.

Boken är slutsåld men finns som e-bok. Den går att köpa/ladda ner både på Bokus och Adlibris.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv