Litteraturtips

Senast ändrad: 08 augusti 2023

Här samlar CNV litteraturtips och recensioner av böcker.

Det finns många böcker att läsa för den som är intresserad av naturvägledning. Känner du till någon bra bok? Skicka gärna e-post till CNV så sprider vi informationen till fler. Här nedanför tipsar vi om böcker, sorterade under olika ämnesområden.

På engelska finns en mängd böcker att botanisera bland, här har vi samlat och recenserat några av dem: Läs mer om naturvägledningslitteratur på engelska 

Litteraturtips barn och unga

Last Child in the Woods

Richard Louv.

Boken handlar om hur viktigt det är för barn att komma ut i naturen och den har inspirerat en hel rörelse med bas i USA. Han kopplar bristen på naturkontakt till flera nutidsproblem som övervikt, koncentrationssvårigheter och depression. Han sammanställer det nya och växande forskningsfältet som handlar om naturens inverkan på både barns och vuxnas fysiska och psykiska hälsa.

Böcker från Naturskoleföreningen

Naturskolans pedagoger arbetar för att inspirera andra till att lära in ute, matematik, engelska eller svenska går lika bra utomhus. Dessutom ger de ut litteratur om de olika teknikerna. Hos Naturskoleföreningen finns produktblad för nedstående publikationer samt filmpresentationer av böckerna.

Att lära in ute året runt

Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark. Alla tiders teknik 2007.

Författarna jobbar på Nynäshamns naturskola och med boken vill de inspirera pedagoger och ledare att våga ta steget ut med sina grupper. I 9 olika teman – t ex småkryp, forntida teknik och elden -  visas hur man kan arbeta tematiskt utomhus under alla årstider. I varje tema finns hänvisningar till relevanta uppnåendemål för år 5 och 9. I kapitlen beskrivs förarbetet, utedagen, efterarbetet, fakta och olika aktiviteter i anslutning till det aktuella temat.

Att lära in matematik ute

Kajsa Molander med flera. Alla tiders teknik.

Boken vänder sig till lärare i åk F-9 och ger inspiration till att använda utomhuspedagogik för att komplettera den vanliga undervisningen. Här får du konkreta förslag på hur du kan lägga upp dina lektioner för att skapa både lust och engagemang hos eleverna. Det finns också en bok om utematte speciellt för förskolan:  Leka och lära matematik ute i förskolan.

Att lära svenska ute

Alla tiders teknik.

I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i  samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen i alla årskurser.

Att lära in engelska ute

Lotta Carlegård. Alla tiders teknik.

Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda ute-rummet som ett klassrum, men är ofta osäkra på hur det ska gå till. Bokenger dig inspiration till hur du kan lägga upp språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervisning i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation en naturlig del av lärandet.

Naturpedagogik

Germund Sellgren. Gleerups. 2004.

Boken visar vägen ut till naturens mångfald för alla som arbetar med barn och ungdomar. I mer än 400 förslag på övningar får läsaren exempel på experiment, undersökningar och ekologiska lekar, som är lätta att genomföra utan stora förberedelser eller avancerad utrustning. Boken vänder sig till  alla som har intresse av pedagogiska metoder i ämnesövergripande sammanhang utomhus. Författaren har lång erfarenhet som pedagog och ledare för en naturskola.

Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö

Red: Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid och Anders Szczepanski. Studentlitteratur 2007.

Författarna menar att ett rikt och harmoniskt förhållande till landskapet starkt bidrar till vårt fysiska och psykiska välbefinnande. I boken pläderar de för att det finns betydande vinster för lärande, både inom och utanför utbildningssystemet, om barn och unga tillbringar mer tid ute i landskapet. Slutsatsen är att den samhörighet med landskapet som utgör grunden för ett medvetet ekologiskt handlande, skapas genom en djup förtrogenhet med vår omgivning.

Utomhusdidaktik

Red Per-Olof Wickman, Iann Lundegård och Ammi Wohlin. Studentlitteratur. 2004

Didaktik är läran om undervisning. Syftet med denna bok är att visa olika didaktiska perspektiv på utomhusundervisning. Varför ska undervisningen ha just detta innehåll och dessa former? Bland de olika bidragen behandlas frågor om uterummets betydelse för lärande, naturumgängets estetik och förhållande till språket, praktiskt kunnande utomhus, att bedriva naturskolor, uterummets betydelse för det egna växandet, biologisk analfabetism samt vad vi menar med utomhus.

Att upptäcka naturen

Thomas Ranius, Mats Adelman & Per Blomber.

Boken Att upptäcka naturen är dels en beskrivning av Sveriges natur och dels en idébank i hur man kan upptäcka och undersöka den för att lära sig. Såväl våra naturtyper som djur, växter och svampar beskrivs i boken, med en ambition att förklara på ett enkelt sätt. I varje kapitel finns det förslag för hur man kan aktivera sig själv eller andra genom att upptäcka naturen. Exempelvis så står det under avsnittet Odlingslandskapet om hur man kan läsa spår i kulturlandskapet, med hjälp av gamla kartor och under avsnittet kärlväxter finns det förslag på hur man under hela året kan undersöka och lära sig om växter i naturen. I slutet av boken finns det även en översikt över vilka aktiviteter som man kan göra under årets olika årstider. Boken uppges lämpa sig för grundskolenivå, men fler av aktiviteterna kan användas av naturvägledare som inslag i sina aktiviteter för en bred allmänhet. Boken går ladda ner som pdf hos Fältbiologerna. Fältbiologerna, som säljer denna bok, säljer även andra liknande böcker, se www.faltbiologerna.se/folkbildningsbiblioteket. Ett exempel är Mötesplats: naturen – en handbok, som beskrivs som ett redskap för ledare inom föreningar/organisationer samt för pedagoger inom skola och fritids för att öka miljö- och naturintresset bland barn och ungdomar. I faktadelen kan man fördjupa sig i ämnen som allemansrätten, ätliga växter och hur man gör upp eld.

Mer läsning

Du kan hitta ytterligare läsning om utomhuspedagogik och naturvägledning för barn och unga här.

Kurslitteratur från universiteten

Vad läser man på de utbildningar som finns idag vid universitet och högskola om man vill syssla med naturvägledning, guidning eller utomhuspedagogik? CNV har tittat på tre utbildningar och listat fem boktips från kursernas litteraturlistor. Lärosätena är Kalmar Högskola (Linnéuniversitetet) , Luleå Tekniska universitet och Linköpings universitet.

Kalmar Högskola (Linnéuniversitetet)

Naturupplevelseguidning I - IV.

 1. Att guida grupper i naturen. En guide för naturguider. Danielsson, T., Göransson, G. & Mikaelsson, J. 2006.
 2. Ekologi för miljöns skull. Hjorth, I. 2003. Liber.
 3. Svenskarna och skogen - Från ved till linjeskepp, del 1. Kardell, L. 2003. Skogsstyrelsen.
 4. Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap. Svedberg, L. 2003. Studentlitteratur.
 5. Gud och Darwin - känner de varandra? Bråkenhielm, C.R. & Fagerström, T. 2005. Verbum förlag AB.

Luleå Tekniska universitet

Kurserna Interpretation och Guidning inom Natur och Kultur, Äventyrs- och Friluftskunskap för upplevelseproduktion. 

 1. Conducting Meaningful Interpretation. A Field Guide for Success. Widner Ward, C.J & Wilkinson, A.E. 2006. Fulcrum Publishing.
 2. Färd, möte - människa – natur. Isberg, 1995. Sjöviks folkhögskola.
 3. Utomhuspedagogik, Boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Dahlgren, L-O. & Szczepanski,  A. 1997. Skapande Vetande nr 31, Linköpings Univ.
 4. Journey to the heart of Nature. Cornell, J. 1994. Dawn Publishing.
 5. Allemansrätten. Ahlström, I. 1999. Bilda förlag.

Linköpings universitet

Magisterutbildning i miljö och utomhuspedagogik.

 1. The power of Experiential Learning a handbook for trainers and educators. The best practise handbook for educators and trainers. Beard, C. & Wilson, J.P. 2006. Kogan Page Ltd.
 2. Education and learning through outdoor activities. Neuman, J. 2004. IYNF.
 3. Earth in Mind – On Education, Environment, and the Human Prospect. Orr, D.W. 1994. Island Press.
 4. Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red).2000. Carlssons bokförlag.
 5. Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Sandell, K., Öhman, J., Östman, L. 2003. Studentlitteratur.

Övrig naturvägledarlitteratur (svenska)

En stor del av naturvägledarlitteraturen är skriven på engelska, men det finns även svenska böcker inom ämnet. En del av dem presenteras här indelade i olika kategorier, tillsammans med korta beskrivningar.

 • Tolkning – en sovande jätte. Hultman, Sven-G. 1985.  Sveriges lantbruksuniversitet, Avd för landskapsvård, rapport 35.
  Heltäckande om naturtolkningens principer samt ett förslag till utveckling av tolkning i Uppsala län.
 • Naturvägledning i Norden. 1990. Nordiska Ministerrådet. ISBN 91 7996 233 5.
  Begreppen naturvägledning och naturvägledare definieras. Situationen i de nordiska länderna beskrivs och man ger förslag till utveckling av naturvägledningen.
 • Naturstigar – en idébok. 1984. Naturvårdsverket. Meddelande 1/1984. ISBN 91-38-08008-7.
  Heltäckande praktisk handbok om naturtolkning via naturstigar (självguidande stigar).

Om grafisk design, tryckteknik och språk

 • Grafisk kokbok - guiden till grafisk produktion. Johansson, Kaj, Lundberg, Peter och Rydberg, Robert. 1998. 
  Utförligt om den grafiska produktionskedjan med kapitel som datorn, färglära, digitala bilder, dokument, papper, trycktekniker, efterbehandling av trycksaker, juridik mm.
 • Klart för tryck. Hallberg, Åke. 1997. Bokförlaget Spektra AB.
  Klassisk grundbok för alla som producerar eller beställer trycksaker.
 • Grafisk Design. Bohman, Jan och Hallberg, Åke. 1996.  Bokförlaget Spektra AB
  Inarbetad lärobok för den grafiska sektorn med kapitel om bl. a. typografi, tryckmetoder, färglära, papperskännedom mm.
 • Typografi och grafisk design. Koblanck, Henriette. 1999.  Bonnier Utbildning.
  Lärobok om klassisk typografi och grundläggande layoutfrågor, tydliga exempel.

Om skyltar, foldrar och vägvisning

 • Skylta skyddad natur. En vägledning om skyltar, foldrar, vägvisning, gränsmarkering och Internet. 2003. Naturvårdsverket. ISBN 91-620-1233-9.
  Handbok som redovisar Naturvårdsverkets anvisningar för de angivna typerna av information.
 • Skyltar för svenska kulturmiljöer.Dunér, Marianne, Rosander, Eva och Tulin, Olle. 1996.  Riksantikvarieämbetet.
  Praktiskt inriktad handbok om skyltproduktion för fornlämningar.

Övrig litteratur på svenska

 • Vardagsnatur – 90 arter på 14 språk
  Boken Vardagsnatur presenterar 90 arter genom tecknade bilder och arternas namn på 14 olika språk. Den är utgiven av Naturskyddsföreningen Uppsala och Närnaturguiderna.
 • Nyfiken grön – en handbok för naturguider. Svenska naturskyddsföreningen. Boken är tyvärr slut på förlaget.
 • Friluftslivets pedagogik Britta Brügge, Matz Glantz, Sandell (red.)
 • Att guida grupper i naturen – en guide för naturguider Tom Danielsson
 • Planera för friluftsliv - natur, samhälle, upplevelser Lars Emmelin, Peter Fredman, Ebba Lisberg Jensen, Klas Sandell. Boken bygger på aktuell forskning och ger en allmän orientering i friluftslivets historiska och kulturella bakgrund samt i de former som friluftsliv och naturturism tar sig idag. Här diskuterar författarna Lars Emmelin, Peter Fredman, Ebba Lisberg Jensen & Klas Sandell också det kommersiella friluftslivets betydelse, liksom hur man studerar besökare i friluftsområden. Planera för friluftsliv! har kommit till på uppdrag av Naturvårdsverket och är utformad för eftergymnasiala utbildningar som rör aspekter av planering för friluftsliv, till exempel turismvetenskap, miljövetenskap och fysisk planering. Efter diskussionerna i boken följer presentationer av teorier samt användbara modeller för planering kring att forma landskapens framtid.

CNV:s tolv-i-topp recensioner

1. Naturen till din tjänst. Red. Annika Grenje och Mats Hellmark. Naturskyddsföreningen 2007. Att berätta om förhållandet mellan människa och natur är tacksamt för en naturvägledare! Naturskyddsföreningens årsbok 2007 handlar om ekosystemtjänster: de nyttor som det mänskliga samhället får gratis från naturen. Som vattnet vi dricker och luften vi andas, eller pollinering och näringsomsättning - funktioner som är nödvändiga för att vi ska kunna producera mat. I takt med att behovet av naturen döljs alltmer i vårt urbaniserade samhälle, sviktar ekosystemens förmåga att försörja oss. Vi har tagit naturens tjänster för givna, men enligt en stor FN-studie är nu 60 procent av jordens ekosystemtjänster på väg att förstöras. Det behövs nya sätt att värdera ekosystemen för att de inte ska förvaltas ohållbart. ”Naturen till din tjänst” ger exempel på hur man kan sätta prislappar på tjänsterna.

2.Den vilda staden. Stefan Casta. Opal 2004. De flesta människor bor i städer och mycket naturvägledning sker i städernas närhet. Detta är boken som berättar om de vanligaste djurarterna som flyttar till stan - och varför de gör det! Städernas natur förändras snabbt och många av dess invånare utmärks av sin förmåga att anpassa sig. Det blir bara fler och fler djur i städerna… Ett tjugotal artpresentationer avslutas med snabba faktaavsnitt som underlättar för den vetgirige att identifiera djur som kommit att trivas mycket bra i våra städer. Här finns fakta om till exempel igelkotten, räven, grävlingen, tornseglaren och ekorren.

3.Vad ska vi med naturen till? Red Fredrik Sjöberg. Nya Doxa 2001. Denna antologi utforskar människans syn på och förhållande till naturen. Är det möjligt att skilja på natur och kultur? Är kackerlackan lika bevarandevärd som guckuskon? Boken slår ett slag för synen på människan som trädgårdsmästare, för en aktiv förvaltning av naturen snarare än ett passivt bevarande. I femton essäer skriver en skara forskare från ett brokigt ämnesfält om sin natursyn på ett underhållande och tänkvärt sätt. Allt från genteknik till framtidens naturskydd och vurm för krukväxter diskuteras. Som läsare blir man inspirerad att fundera vidare på naturens innebörd och väsen, och landa i ett eget svar på frågan om vad vi ska med naturen till.

4.Friluftslivets pedagogik. Brita Brügge, Mats Glantz och Klas Sandell.  Liber 2007. En basbok i naturnära friluftsliv som belyser ämnet ur alla vinklar: såväl naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik som ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi och slöjd finns med här. Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. En mängd konkreta aktivitetsförslag ges: tips på friluftsmatlagning, lekar med pedagogiska tankar och reflektioner, slöjdtips eller ideer om hur man håller toarullen torr! En oerhört innehållsrik bok, men ändå lättläst och inspirerande.

5. Människan och naturen – etnobiologi i Sverige 1. red  Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón. Wahlström och Widstrand 2001.

Människan och floran – etnobiologi i Sverige 2. red Börge Pettersson, Håkan Tunón och Mattias Iwarsson. Wahlström och Widstrand 2005.

Människan och faunan – etnobiologi i Sverige 3. red Håkan Tunón, Mattias Iwarsson och Stephen Manktelow. Wahlström och Widstrand 2008.

Dessa tre böcker från Centrum för biologisk mångfald utgör en samlad dokumentation av kunskapen om och vårt förhållande till naturen -  etnobiologi. I ett stort antal artiklar och med ett rikt bildmaterial diskuteras bland annat synen på naturen, tjurved som slöjdmaterial, jaktens ekonomi, pärlfiske i gamla tider, medicinalväxter, kristidsgrödor, den uråldriga användningen av mjölksyrebakterier för konservering och bomb- och mögelhundar. Etnobiologisk kunskap är viktig för vårt medvetande om naturens mångfald och hela vårt förhållningssätt till livsmiljön. Människan och naturen är en guldgruva och ett uppslagsverk för dig som vill berätta om människans användning av naturen förr.

6. Last child in the woods - saving our children from nature-deficit disorder. Richard Louv. Algonquin Books of Chapel Hill. 2008.Enligt en studie från 2002 är engelska barn mycket bättre på att känna igen Pokémon-figurer än utter, skalbagge och ek. Denna och många andra studier av barns förhållande till naturen refereras i boken, som är full av argument för naturens betydelse för barn. Författaren menar att barn av idag lider brist på natur och att det kan kopplas till störningar av typen ADHD.  Istället för att vara ute och klättra i träd tillbringar barnen sin tid framför datorer. Det gör dem allt mer avstängda från naturen - den ingår inte i deras verklighet. Boken argumenterar för en ny medvetenhet om och uppskattning av naturen - barn behöver natur, och naturen behöver också barnen: hur ska vi annars kunna ta hand om den i framtiden? Här finns också många ideer för hur en sådan medvetenhet ska komma till stånd.

7. Jätteträd och deras mytologiska historia. Per Österman. Artbooks 2001. Träd är tacksamma naturvägledningsobjekt - man kan lita på att de står där de står och det finns mycket spännande att berätta om dem. Den här boken presenterar de största och äldsta bland Sveriges träd. Samtidigt beskrivs kulten kring jätteträden genom årtusendena. Det är en spännande och sällan skildrad historia, från bronsålderns grandyrkan, över vikingarnas björnoffer i träd till de kloka gummornas naturläkemedel och offer vid gamla tallar. De sexton vanligaste trädslagen presenteras ur ekologisk, ekonomisk och folkmedicinsk synvinkel.

8.Re -Visioning the earth - A Guide to Opening the Healing Channels Between Mind and Nature. Paul Devereux. Fireside Books, 1996 
Vi oroar oss över att jorden behöver räddas från oss, när det i själva verket är vi som behöver räddas – från oss själva. Jorden har enorma tidsrymder på sig att återhämta sig från människans påverkan, det har inte vi. Som tur är har naturen större möjligheter att hjälpa oss än vi har att hjälpa naturen. Boken är en guide till att använda naturens kraft för att hela oss själva känslomässigt, mentalt och andligt. Författaren undersöker hur urbefolkningars föreställningar om och relationer med jorden kan översättas till moderna förhållanden. Genom att kombinera den nyaste forskningen om intelligens och perception med traditionell visdom och insikt ger han exempel på övningar som återskapar vår kontakt med naturen. Boken presenterar ett nytt paradigm för att leva med, inte bara på, jorden.

9. Nyfiken grön – handbok för naturguider. Red Cecilia Bertilsson och Pella Larsson. Naturskyddsföreningen 2006. Den här boken är skräddarsydd för dig som guidar i naturen, speciellt den tätortsnära naturen. Här finns naturguidernas bästa tips om hur du fångar din publik och sprider kunskap som närmar sig underhållning. Nyfiken grön innehåller avsnitt om olika tekniker för vägledning, exempelvis berättande och utomhuspedagogik. Andra delar ger handfasta och inspirerande idéer och exempel på hur man kan guida om olika sakområden, som svamp, fåglar eller landskap.

10. Den virtuella floran. Arne och Anna-Lena Anderberg. Naturhistoriska riksmuseet. Ingen bok, men ett lättillgängligt verktyg är Den virtuella floran som presenterar över 2000 växtarter i ord och bild. Såväl beskrivning, utbredning och användning finns med liksom etymologi, alltså förklaringar av växternas namn. Till nästan alla växter finns dessutom roliga citat från äldre litteratur, om blåsippan står det exempelvis: "Blommar wårtid i första käldraget wid Björkens rödaktiga och  Aspens grå blommors framkomst, då Norssen leker, gräsen börja framskjuta, och Annandags-frossor yppa sig." Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792).

11. Naturkraft Åsa och Mats Ottosson. Wahlström och Widstrand 2006.
Författarna menar att vi kanske står vid den tidpunkt i historien när naturkraften gör sitt återintåg i det allmänna medvetandet. När det som många av oss vet och har erfarenhet av: att naturen lugnar, läker och stärker, tas på allvar även av politiker, företagsledare och inom vården. Här finns mängder av referenser till forskning om naturens förmåga att få oss att må bra, samt små reportage om människor som har använt naturen för att hjälpa sig själva och andra. Boken avrundas med en receptsamling: femtio personers bästa sätt att njuta av och hämta kraft i naturen. Den finns också i kortversion att ladda ner från Naturvårdsverket Naturen som kraftkälla.

12.Interpreting Our Heritage. Freeman Tilden. The University of North Carolina Press. 1957. I femtio år har Tildens bok inspirerat naturvägledare, och den känns fortfarande aktuell. Han fastställer i boken sex principer för ”interpretation”(som på svenska översätts till tolkning eller naturvägledning). Boken är full av exempel på naturvägledning. Den första principen, om att relatera till besökaren, illustreras bland annat med en museiskylt vid ett mammutskelett: ”Förhistoriska mammutar fanns här i Texas för bara några tusen år sedan. De strövade över slätterna i stora hjordar. ... Kanske betade de där du står precis nu.”. För Tilden utgår all vägledning från kärlek, som han kallar ”den ovärderliga ingrediensen”. En bra naturvägledare älskar både det hon eller han vägleder om och människorna som kommer för att uppleva det.

Tips på tidskrifter

Följande tidskrifter innehåller ofta intressanta reportage om naturvägledning:

 • Tidskrift: Legacy (USA)
 • Tidskrift: Journal of Interpretation Research (USA)
 • Tidskrift: Interpretation (UK)
 • Tidskrift: NATURvejleder (Danmark)
 • Tidskrift: Bladet (Sverige)

Tips på rapporter

Här samlar vi rapporter som getts ut inom området naturvägledning.

Visa vägen till naturen

En rapport om utvecklingen av verksamheten naturum i Sverige. Rapporten visar att det behövs ett spektrum av metoder: utställningar, guidade turer, informationstavlor, självguidande stigar mm. Skriften vänder sig till alla de som har intresse av olika slag av naturinformation.

Författare: Sven G Hultman. 

Ladda ned rapporten Visa vägen till naturen från Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvägledning i Sverige

CNV har tagit fram en rapport som ger en överblick över naturvägledningen i vårt land. Här kan du läsa om vad som görs inom naturvägledning, hur naturvägledarna upplever att det fungerar och vilka framtidsplaner som finns.

Författare: Anders Arnell, Elvira Caselunghe, Sven-G Hultman, Sandra Jansson, Lotta Johansson, Eva Sandberg, Per Sonnvik 

Läs mer, ladda ner eller beställ rapporten från CNV.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv