Handbok Naturvägledning i natur- och kulturområden

Senast ändrad: 07 augusti 2023
naturvägledning rapport

CNV har på uppdrag av och i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram handboken Naturvägledning i natur- och kulturområden, för planering och genomförande av naturvägledning med fokus på skyddade områden, som till exempel nationalparker och naturreservat. Den riktar sig till förvaltare av skyddade områden, men också till andra som planerar och genomför naturvägledning i natur- och kulturområden. Handboken har fokus på hur man kan arbeta med planering, genomförande och utvärdering av naturvägledning och inkluderar översikter, praktiska tips och checklistor.

Handboken ger ett omfattande stöd till den som ska planera för naturvägledning, såväl i enskilda områden som i ett helt län - länsstyrelserna är en viktig målgrupp för handboken, och har också lämnat remissvar på densamma. Boken innehåller också praktiska tips kring kvalitet i och genomförande av naturvägledning. Planeringsmodellen i handboken kan tillämpas såväl på mer välbesökta områden som på mindre reservat med begränsad naturvägledning.

Handboken är ett  komplement till handboken Tillgängliga natur- och kulturområden som gavs ut av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam 2013. Handboken kan användas fristående från denna, men arbetssätten i publikationerna har länkats samman, så att man till exempel som förvaltare ska kunna arbeta med naturvägledning och tillgänglighet samtidigt i utvecklingsprojekt och planeringsarbeten.

Handboken innehåller följande kapitel:

  1. Om naturvägledning: definitioner och avgränsningar, motiv för naturvägledning
  2. Planering och prioritering: allmänt om planering, dialog, koppling till skötselplaner med mera
  3. Modell för ett stegvis arbetssätt: följer samma modell som i handboken om tillgänglighet, med alla moment noggrant beskrivna. Det handlar om att beskriva områdets intressanta företeelser, skaffa sig kunskap om besökarna, formulera syfte och mål, bestämma tema för vägledningen, prioritera insatser och utvärdera.
  4. Naturvägledning - innehåll och gemomförande: praktiska tips kring kvalitet i naturvägledning, företeelser, platser och berättelser samt olika metoder för naturvägledning som stigar, guidning, utställningar med mera.
    Boken avslutas med en omfattande litteraturlista.

Ladda ned

Handboken laddas ned från Naturvårdsverkets webb.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv