Naturvägledning i skolan

Senast ändrad: 22 januari 2024

I skriften Naturvägledning i skolan beskrivs hur skolans styrdokument, skollagen och läroplaner är relevanta för naturskolor och naturvägledare.

2011 hände mycket i skolans värld. Flera nya styrdokument infördes, en ny skollag och nya läroplaner. 

Redan i förskoleåldern är ambitionen att barnen ska utveckla intresse  och förståelse för naturen och olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. De ska också utveckla sitt  kunnande om växter och djur. Dessa ambitioner finns med i läroplanerna  genom skolåren. Utomhuspedagogikens arbetssätt gör det lättare att nå  flera av de övergripande mål som finns i läroplanerna.

Konkreta upplevelser av naturen i naturen är en bra grund för  inlärning. Hur lägger man upp en plan för aktiviteterna och sätter in de  i ett större sammanhang? Hur tar man tillvara på elevernas  upptäckarglädje? Naturvägledning i skolan är tänkt att fungera  som en handledning för de naturvägledare som vill nå skolan med kunskap  och aktiviteter men även som en inspiration till lärare. Här finns en  genomgång om hur man lägger upp naturvägledning så den anpassas till  läroplanens mål samt flera praktiska tips på hur man kan lära in ute.  Känner du igen känslan av hur svårt det är att koncentrera sig om magen  kurrar? Underskatta inte betydelsen av en gemensam matpaus utomhus, ett  utmärkt tillfälle för reflektion och spontana samtal.

Naturvägledning i skolan har tagits fram i samarbete mellan  Centrum för naturvägledning och Naturskoleföreningen och är skriven av  Pella Larsdotter Thiel och Stina Lindblad.

Beställa eller ladda ner

Ett fåtal tryckta exemplar finns ännu kvar av denna skrift. Kontakta CNV (cnv@slu.se) om du är intresserad av ett sådant.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv