Naturvägledning i LONA-satsningar

Senast ändrad: 20 januari 2022
Logga LONA.

Den lokala naturvårdsatsningen LONA är statens satsning för att stimulera kommunerna att utveckla lokala naturvårdsprojekt i samverkan med lokala aktörer. Naturvårdsverket fördelar bidraget till länen och samordnar satsningen.

Planera för naturvägledning i LONA-projekt

CNV har Naturvårdsverkets uppdrag att stödja kommunernas, inklusive samarbetspartners, planering av naturvägledning som ett verktyg i naturvårds-, tillgänglighets- och friluftslivsarbetet. Om ni planerar LONA-projekt som har fokus på naturvägledning kan CNV vara ert bollplank i arbetet med att ta fram ansökan. CNV kan svara på frågor kring naturvägledning i alla dess former (naturstigar, guidning, utställningar med mera). Välkommen att höra av dig!

Bästa sättet att nå CNV är att skicka e-post till CNV (cnv@slu.se) med en beskrivning av projektet och era frågor.

Se dokumentation från inspirationsdagar om LONA.

Dokumentation: Inspirationsdagar inför LONA-ansökan (2021)

LONA-projekt viktigt för tätortsnära satsningar

I en undersökning som CNV gjorde 2018 på uppdrag av Naturvårdsverket, framkom det att det lokala naturvårdsstödet är avgörande för flera kommuner att genomföra naturvägledning i tätortsnära natur. 

Samarbeten har kunnat starta tack vare projekten. Både internt mellan avdelningar på en kommun och externt med andra lokala och regionala organisationer. 

Flera kommuner har sökt LONA-bidrag för att ta fram lokala natur- och friluftsprogram.  

Goda exempel

Det finns många goda exempel på naturvägledning i LONA-projekt. Här har vi samlat några. Låt dig inspireras!

Ett litet meteoritcenter i Jämtland som berättar om en geologiskt unik händelse

Meteoritcentret i Jämtland berättar om en fascinerande geologisk händelse för 455 miljoner år sedan, när två meteoriter samtidigt slog ner i Jämtland. 2006 invigdes museet. Lona-bidrag finansierade bygget av centret med drygt 20 procent under tre år.

Meteoritcentret i Jämtland

”Trashtalk” engagerar med magnetfiske för att rena Huskvarnaån

"Trashtalk" - ett LONA-projekt som ger stort engagemang bland högstadieelever och många andra. Det är en utomhuslektion där eleverna får undersöka vattenmiljön – och vara med och skapa en bättre undervattensmiljö. Det är naturvårdsinriktad utomhuspedagogik.

Trashtalk magnetfiske i Huskvarna

Naturskolans hemliga knep att lära ut allemansrätten

Att lära sig allemansrätten i skolbänken kan kännas ganska tråkigt för en femteklassare, men Nyköpings naturskola har skapat ett program som gör detta till höstens roligaste aktivitet. I alla fall enligt en lärare som hade frågat sina elever om vad de gillade mest under terminen.

Nyköping Friluftsliv i skolan

Tinnerö eklandskap – från militärt övningsfält till Linköpings lustgård

Det forna övningsområdet där två miljoner skott avlossades varje år på 80-talet ligger två kilometer från centrala Linköping. Det har nu utvecklats från en vit fläck på kartan till ett område som många vill besöka, från ett militärt övningsområde till ett av kommunens värdefullaste naturområden. 

Tinnerö eklandskap Linköping

Utbildning av fritidspersonal i Vallentuna

Vallentuna kommun gav sina fritids i uppdrag att satsa på naturpedagogik. Alla pedagoger har nu utbildas för ge fritidsbarnen både en känsla för naturen och äventyrliga aktiviteter som gör fritidsverksamheten attraktiv. Lokalavdelningen i Friluftsfrämjandet var involverad i utbildningen och tog med sig konceptet ”Skogshjältarna”.

Utbildning fritidspersonal Vallentuna

Vägledning till naturen i Dalsland

I Sveriges minsta landskap kan man uppleva både tjäderskogar och strandklippor vid milsvida vatten. Ett kommunöverskridande samarbete resulterade i en guidebok och en webbplats med beskrivning av 68 utflyktsmål som inspirerar turister och kommuninvånare att upptäcka pärlor i Dalslands natur.

Vägledning till naturen i Dalsland

Elias Fries naturarv i Hylte – Vad hände sedan?

”Ikväll ska jag slå ängen vid Hembygdsgården – den är en av mina personliga guldkorn i naturen i Hylte” säger Bo Tengnäs. Bo var en av de drivande krafterna i det LONA-projekt som kom till för att tillgängliggöra naturen och berättelserna om botanisten Elias Fries i Hylte. CNV skrev om projektet för 10 år sedan. Nu har vi återvänt och ställt frågan. Vad hände sedan?

Vad hände sedan i Hylte?

Vad hände sen? Skolskogar i Göteborg blev stor satsning på utomhusbaserat lärande

För femton år sedan sökte Göteborgs stad LONA-medel och påbörjade ett arbete för att tillgängliggöra Göteborgs natur för skolan. Idag finns tematiska utomhusklassrum, skolskogar, utställningar och en kunskapsbank med övningar på webben till stöd för skolans arbete. Sedan finns en infrastruktur för utomhusbaserat lärande i Göteborgs grönområden och ett stort nätverk av pedagoger.

LONA Vad hände sedan i Göteborg

Naturskola i Ljusdals kommun

Naturskolorna och de pedagoger som finns där är ofta en viktig resurs och en avgörande faktor för att lärare ska ge sig ut i naturen med sina elever. I Ljusdals finns ingen naturskola och Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö satte därför med hjälp av LONA-medel igång naturskoleverksamhet för att stötta kommunens skolor att jobba mer med utomhuspedagogik.

Naturskola Ljusdal

Nu finns landets första kommunala naturvägledningsplan i Örnsköldsvik

Med stöd från LONA-har kommunen nu tagit fram en plan för naturvägledning. Den första i en kommun! Syftet är att ta ett samlat grepp om kommunikation genom skyltar och annan information som underlättar för kommunens invånare att hitta ut i och uppleva kommunens natur och kulturarvsområden.

Naturvägledningsplan i Örnsköldsvik

Här finns mer inspiration om LONA-projekt 

Nätverkande för mer naturvägledning genom LONA-satsningar

Under våren 2020 träffade vi på CNV många som är engagerade i LONA-projekt. Tillsammans med Naturvårdsverket ordnade vi två webbinarier. Ett med fokus på naturvägledning i LONA generellt och ett som inspiration inför LONA-dagarna som äger rum varje år den sista helgen i augusti. LONA- och friluftssamordnare och andra intresserade från länsstyrelser och kommuner deltog.

Veronica Axelsson är LONA-samordnare på Naturvårdsverket

Berätta om syftet med att ordna webbinarierna?

Webbinariet för friluftslivs- och LONA-samordnare på länsstyrelserna hade flera syften – dels att tillsammans samla och utveckla idéer gällande behov och möjligheter kopplade till naturvägledning inom LONA-projekt, men också att skapa nätverk för kommande samarbeten. Samordnarna jobbar med liknande frågor och har kommunerna som gemensam målgrupp och kan därför dra nytta av varandras arbete och nätverk, förutsatt att de får kännedom om varandra. LONA-bidrag är en viktig del i många kommuners arbete med olika typer av friluftslivsprojekt och är det är därför viktigt att öka kännedomen om möjligheterna att söka medel.

Slide från webbmöte med LONA- och friluftssamordnare.

Att arrangera en Inspirationsdag inför Lokala naturvårdens dagar (LONA-dagarna) känns angeläget! Vi vill att kommuner och deras samarbetspartners ska ta tillfället i akt och visa upp det värdefulla, lokala naturvårdsarbete som pågår – gärna i samband med LONA-dagarna. En viktig roll för oss är bland annat att skapa inspiration genom goda exempel på olika typer av naturvägledning, men även praktiska exempel och konkreta tips och idéer från kommuner som genomfört lyckade arrangemang. Det är även viktigt med möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksskapande mellan kommunerna för framtida samarbeten.

Slide från presentation av lokala naturvårdens dag i Östhammar.


Anders Arnell, projektledare på CNV

Vad gjorde ni och vad var det viktigaste som kom fram under webbinarierna? 

På webbinariet för samordnarna den 1 april diskuterades framförallt vilken kunskap länsstyrelserna har om kommunernas aktivitet med naturvägledning, om LONA-dagar genomförts och vad CNV kan bidra med i form av råd och stöd. Deltagarna konstaterade att frilufts- och LONA-samordnare har stor behållning av att träffas tillsammans på detta sätt, och för CNV är det också viktigt att hålla kontakt med samordnarna. Några slutsatser som kom fram var att variationen är stor mellan kommunerna, men att det finns goda exempel både i större och mindre kommuner, att det finns många LONA-projekt med inriktning på naturvägledning, särskilt obemannad sådan, samt att det vore bra om LONA-dagen kunde genomföras med viss variation i tiden.

Slide från Arboretum norr som genomfört lokala naturvårdens dag.

Inspirationsdagen den 5 maj lockade ett 60-tal deltagare – en fördel med digitala seminarier oavsett corona är att fler kan delta. Dagen bestod av tre delar: om naturvägledning och om LONA inklusive LONA-dagarna, något om hur en anpassning till corona kan ske, exempel på genomförda LONA-aktiviteter med naturvägledning samt diskussion i grupper om hur man väljer bra platser för LONA-dagar, om lockande och givande aktiviteter och om tips på bra marknadsföring. De uppskattade exemplen kom från Arboretum Norr i Umeå (Johnny Schimmel) och från olika LONA-projekt och aktiviteter i Östhammars kommun (Camilla Andersson). Från diskussionerna kan nämnas att det generellt är bra att: Rikta sig till breda grupper. Att ha så bred samverkan som möjligt både inom kommunen och med andra organisationer. Att aktiviteterna är engagerande, konkreta och gärna interaktiva. Att man bör marknadsföra i flera kanaler som når olika målgrupper och samverka med andra aktörer i marknadsföringen. Många praktiska tips och idéer utbyttes.

Katrin Jones Hammarlund projektledare på CNV

Du berättade om hur CNV kan hjälpa de som vill söka medel. Hur då?

CNV kan fungera som bollplank för er som planerar att söka LONA-projekt i år, så länge naturvägledning är i fokus förstås. Så har ni frågor kring naturvägledning i alla dess former (naturstigar, guidning, utställningar med mera) – välkomna att höra av er så bollar vi tillsammans! Bästa sättet att nå CNV är att skicka e-post till cnv@slu.se med en beskrivning av projektet eller projektidén och vilka frågor ni har. Vi ser fram emot att höra från många av er.

Slide om hur CNV kan vara bollplank inför LONA-ansökan.

Text: Eva Sandberg CNV.

Du som vill se inspirationsseminariet i sin helhet hittar det på Naturvårdsverkets webbplats

Här hittar du fler LONA-projekt

Här hittar du fler LONA-projekt. CNV skrev om dem 2010 och några har vi följt upp 10 år senare. Dem kan du läsa om här ovanför. Vi ger en kort beskrivning av projekten, om du vill läsa mer om dem kan du klicka på länken.

I Elias Fries fotspår

LONA-projektet "I Elias Fries fotspår" kännetecknas av en stark lokal förankring.
Initiativet kommer från människor i Femsjö som är stolta över sin bygd, och många föreningar har varit med och bidragit. Ett syfte har varit att utveckla en fungerande ”lärande turism” riktad till skolklasser, tillresande turister och närboende. I Femsjö, Hylte kommun i Halland, arbetar man med att sprida kunskap om Elias Fries och hans verk. 

Läs hela artikeln: I Elias Fries fotspår

Läs mer ovan om hur det gick, 10 år senare.

Natur för nyanlända

I Olofströms kommun drevs projektet ”Natur för nyanlända invandrare” under åren 2005-2008. Projektet ordnade en utflykt varje fredag under tre år, totalt 96 utflykter. Grupperna på ungefär 10 personer kom via SFI, svenska för invandrare. Projektet inleddes med fortbildning i naturkunskap för SFI-lärarna på plats i naturen. Fortbildningen var mycket uppskattad och viktig som avstamp och inspiration.

Läs hela artikeln: Natur för nyanlända invandrare

Natur- och kulturguide i Uddevalla

I Uddevalla har man med hjälp av LONA-bidrag tagit fram en natur- och kulturguide för kommunen som finns i både i bokform och på webben. Projektet har använt en dialogprocess med markägare och föreningar, som bjöds in till möten för att delta i arbetet med guiden. Det var en tidskrävande och stundtals jobbig process, men den har gett mycket tillbaka - framförallt i form av förtroende och kommunikation mellan kommunen, föreningslivet och markägare.

Läs hela artikeln: Natur och kulturguide i Uddevalla

Naturguide Göteborg

I Göteborg hade projektet Naturpedagogik som syfte att anställa en person för att ta fram naturpedagogiskt material och fungera som naturskolelärare. Tanken var att undervisa lärare om hur man kan använda naturen i lärandet, så att de vågar ta med barnen ut i naturen.

- Det finns politiska mål om att öka antalet besökare i naturområden, som ett sätt att uppfylla de lokala miljömålen, säger Ingela Gustafsson. Projektet har skapat verktyg att uppnå dem, genom att anlägga naturstigar med skyltning, etablera uteklassrum och skolskogar. 

Läs hela artikeln: Naturguide i Göteborg

Läs mer ovan om hur det gick, 10 år senare.

Naturguider Nordanstig

I Nordanstigs kommun tog Naturskyddsföreningen initiativet till en utbildning för naturguider.

- Broschyren har rönt mycket stor uppskattning och vi har fått många positiva reaktioner och exempel på att folk har besökt platser de inte tidigare känt till och fått naturupplevelser de annars inte skulle ha upptäckt. LONA-bidraget var oerhört bra, vi fick något genomfört som vi inte hade fått annars. Nu finns det verktyg för att hitta ut i naturen i kommunen, det har aldrig funnits något tidigare, avslutar Sven Norman.

Läs hela artikeln: Naturguider i Nordanstig

Närnaturguide i Nässjö

I Nässjö har kommunen gjort en närnaturguide för att visa upp de grönområden och skogspartier som finns i direkt anslutning till tätorten. Närnaturguiden består av sex beskrivna turer i och kring Nässjö, mellan knappa 5 och 7,5 km långa. Varje tur har en egen liten folder med karta, beskrivning och exempel på sevärdheter - såväl slåttergubbar som stadspark finns med. I foldern beskrivs också vilket underlag och terräng man kan vänta sig: mestadels asfalt som passar för barnvagnar och rullstolar, eller snirklande skogsvägar och stigar.

Läs hela artikeln: Naturguider i Nässjö

Upptäck gammelskogen

Tornedalens folkhögskola tillsammans med Naturskyddsföreningen i Norrbotten arrangerat helgkurser om gammelskogens värden. I 12 av länets 14 kommuner har kurser hållits och sammanlagt 164 deltagare har fått se och uppleva några av Europas finaste gammelskogar. Tanken bakom projektet var att ökad kunskap ökar stoltheten över det fina som finns i den egna kommunen. Kurserna har tagit upp det som gör gammelskogarna i Norrbotten så speciella; skogarnas ekologi, fauna och flora. Begrepp som mark-, träd- och lågakontinuitet har blivit bekanta för deltagarna.

Läs hela artikeln: Upptäck gammelskogen


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv