Ekosystemtjänster

Senast ändrad: 14 januari 2019

Här publicerar vi länkar och tips om läsning som handlar om naturvägledning och ekosystemtjänster. Sidan fylls på allteftersom.

Kommunikation av ekosystemtjänster

Hur kommunicerar vi naturens värde och ekosystemtjänster till våra målgrupper? Här lägger vi upp länkar som vi hoppas kunna hjälpa på vägen.

Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen. En vägledning och Exemeplsamling ekosystemtjänsterexempelsamling för att upptäcka och synliggöra ekosystemtjänster i svensk natur. Med utgångspunkt i naturtyperna skogen, havet, sötvatten, fjällen, odlingslandskapet och staden ges vägledning, läsning, exempel, övningar och frågor som naturvägledare kan använda för att kommunicera ekosystemtjänster med besökare. Exempelsamlingen är framtagen av CNV i samarbete med Albaeco.

Naturvårdsverket rapport 6736. Argument för mer ekosystemtjänster. Författare Karin Görlin och Anna Persson, Ekologigruppen.

ESA, Ecological Society of America har gjort en verktygslåda för att komunicera ekosystemtjänster. Projektet är tyvärr avslutat, men kan ändå ge inspiration. Faktablad, forskningssammanfattning, verktyg och case finns för ekosystemtjänster i t ex. marina områden, poloinering, vattenrening.

Hur får man målgruppen att ta till sig de budskap om naturens värden som vi försöker förmedla? Forskning visar att det inte är information som får oss att värna om naturen eller att agera mer miljövänligt. Snarare handlar det om våra värderingar. Läs mer i A Common Cause for Nature - a practitioner's guide.

Skapa sammanhang är en inspirations- och tankebok för alla som  kommunicerar med människor i och om naturen och kulturlandskapet. Historien om hur vi människor hänger ihop med naturen och varför vi behöver den kan berättas på tusen olika sätt. Berättelserna blir osynliga band mellan människor och platsen där de befinner sig. Några av berättelserna ryms här, liksom reflektioner om naturvägledarens roll, ansvar och möjlighet att bidra till lärande för hållbar utveckling.

Branding Biodiversity - hur skulle PR-folket marknadsföra biodiversitet? Läs själva, här delar de med sig av sin kunskap i en gör det själv-manual.

Hacking Human Nature for Good - om hur man kan använda beteendeekonomi, nudging, för att hjälpa människor att ta rätt beslut i komplexa situationer. Irrational Labs.

Varför ska företag och näringsliv investera i rent vatten, träd eller rågummi? Pitch for Nature - Why your business should invest in Natural Capital (video)

 

”Att kommunicera ekosystemtjänster – en workshop för biosfärområden och naturum”

Workshopen arrangerades av CNV, Biosfärområdet Kristianstads vattenrike och Naturvårdsverket i Kristianstads vattenrike 15-16 oktober 2015.

Anteckningar från workshopen.

Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre: Ekosystemtjänster - Om människans beroende av naturen och Promenaduppdrag ekosystemtjänster

Carina Wettemark, Biosfärområde Kristianstads vattenrike: Att kommunicera ekosystemtjänster, exempel från ett biosfärområde.

Göran Blom, Naturvårdsverket: Att implementera och kommunicera begreppet ekosystemtjänster och Utställningsposter om ekosystemtjänster i stadsplanering

Fredrik Moberg, Albaeco: Ekosystemtjänster i pedagogisk verksamhet och folkbildning 

Högskolan i Kristianstad, 17 okt 2016: Tioåriga biosfärområdet jämförs med Stora Barriärrevet 

Grundbultarna

Millennium Ecosystem Assessment  - forskning och referensmaterial om ekosystemtjänster och människans påverkan på ekosystemen världen över.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)  - en internationell studie för att uppskatta och uppmärksamma de ekonomiska värden och vinster som biodiversitet ger. 

IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

 

Planetens gränser

Planetens hållbara gränser - pressmeddelande om Planetary Boundaries på svenska (2015-01-16): "Jordens funktioner är hotade"

Forskning om Planetens hållbara gränser/ Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Centre

A Safe and Just Space for Humanity - Can we live within the doughnut? Oxfam har kompletterat konceptet med planetens gränser med liknande sociala gränsvärden. Resultatet är en doughnutformad modell, som visar det (resurs-)utrymme där vi människor kan leva säkert och rättvist.

Kate Raworth, senior forskare på Oxfam, introducerar sin artikel "A Safe and Just Space for Humanity: can we live within the doughnut?" (video)

Allmänt

Naturvårdsverket (december, 2017). Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag för kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Naturvårdsverkets rapport 6797, December 2017.

Naturvårdsverket (mars, 2017). Budskap för arbetet med grön infrastruktur. Gemensamma budskap för länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur med tillhörande illustrationer.

IEEP (2016). The Health and Social Benefits of Nature and Biodiversity Protection. A report for the European Commission. Institute for European Environmental Policy, London/Brussels.

Naturvårdsverket om ekosystemtjänster.

Regeringen: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster. SOU 2013:68

Naturvårdsverket (2015): Guide för värdering av ekosystemtjänster -med steg-för-steg-beskrivningar och ett antal exempel.

IVL Svenska MIljöinstitutet och Naturvårdsverket: Forskning för miljömålen. Värdet av ekosystemtjänster.

Havs- och vattenmyndigheten: "Ekosystemtjänster från svenska hav"

IVL (2014): Ekosystemtjänster i svenska skogar

Ekosystemtjänster - eller Hur gör man en fisk? Presentation av Louise Hård af Segerstad, Albaeco, vid ett möte för Naturens år 2015-02-06. Några av bilderna har tagits bort pga upphovsrättsskäl.

Naturen till din tjänst - Svenska naturskyddsföreningens årsbok  Årg. 98(2007) handlar om ekosystemtjänster.  ISBN: 9155820077

Pella Thiel: Naturens osynliga arbete. Utdrag ur Naturen till din tjänst (2007)

Naturskyddsföreningen och Albaeco (2010): Vårt gröna guld – Biologisk mångfald: en grundförutsättning för att nå klimatmålen och bekämpa fattigdomen.

Centrum för biologisk mångfalds tidskrift Biodiverse nr 1:2015  har tema osynliga värden.

Ekosystemtjänster - reglerande, försörjande, kulturella, stödjande. Här i en uppställning från Nacka kommun.

Regime Shifts DataBase. Ekosystem är komplexa och kan flippa. Databasen innehåller exempel på sådana genomgripande och beständiga förändringar i socio-ekologiska system som påverkar ekosystemtjänster och därmed människans välbefinnande.

Ecosystem Services Partnership – Worldwide network to enhance the science and  practical application of ecosystem services assessment


 

 

Skyddad natur, friluftsliv, ekosystemtjänster

Finland: Metsähallitus/Forststyrelsen har studerat nationalparkernas gynnsamma inflytande på lokal ekonomi och finländarnas välfärd. Artiklar, referenslitteratur, mm. på engelska finner du här: National Parks and Hiking Areas Generate Income to Local Businesses in Finland

Ecosystem Services in Protected Area Management. Rapport från den nordisk-baltiska sektionen av EUROPARCs seminarium 3–5 maj 2011. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Vart tionde år anordnar Internationella naturvårdsunionen, IUCN, en stor konferens om världens naturskyddsområden. Den anses vara tongivande för naturvårdsarbetet globalt under det påföljande årtiondet. Läs mer här!

Skola

Växternas ekosystemtjänster eller Hur kommer kärnorna in i äpplet? Bi-lagan nr 1 mars 2015, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Naturskolebladet nr 74, Ekosystemtjänster. Naturskolebladet ges ut av Naturskolan och innehåller exempel på aktiviteter kopplade till vad man kan uppleva och upptäcka i utomhusmiljön under olika årstider.

 

Lärarhandledningar, skolmaterial om ekosystemtjänster

Naturens tjänster. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster. Framtagen av WWF.

Ekosystemtjänster - vad naturen gör för dig. Naturskyddsföreningens skolprogram med lärarhandledning, övningar och ordlista. Har tagits fram i samarbete med Albaeco.

EcoX  - En lärarguide om ekosystemtjänster i Västra Hamnen, Malmö, och på Kalvebod Fælled, Köpenhamn.

Children & Nature Natural Teacher Network Guide 10 x 10: Tools for Teaching. Verktyg för att undervisa barn utomhus om bla. ekosystemtjänster. 

 

Film mm.

Blue Marble Cafe - var kommer maten ifrån? Filmer om mat och natur som på ett humoristiskt och visuellt fantasifullt sätt förklarar hur beroende vi är av en fungerande natur för att få mat på bordet. Med lärarhandledning och diskussionsfrågor. Fabula Produktion och Ikiru. Tillgänglig via Kunskapsmedia. Filmerna finns även på youtube (äv. versioner på andra språk):

The Wild Network i Storbritannien vill få barn och vuxna att tillbringa mer tid ute i friheten, att leka och återknyta kontakten med närnaturen utanför våra hem. En del i projektet är tv-dokumentären Projektet Wild Thing – att sälja naturen (tidigare vidas i SVT/URplay, 54 min.)  "Hur lockar man unga att tillbringa mer tid i naturen? Filmmakaren David Bond får i uppdrag att försöka marknadsföra naturen till den inomhussittande skärmgenerationen. Med humor och fantasi försöker han sälja naturen som den ultimata lekplatsen och den nya viktiga produkten." Trailers och extramaterial finns i Project Wild Things youtube-kanal.

Parts and the Whole Lärarhandledning och arbetsmaterial som tagits fram av SWEDESD i samarbete med: Southern African Development Community Regional Environment Education Programme (SADC REEP) at the Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA), South Africa; School of Education, University of Zambia (UNZA), Zambia; Belvedere Technical Teachers’ College (BTTC), Zimbabwe; School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden; Swaziland Environmental Authority (SEA), Swaziland and Rhodes University, Environmental Education and Sustainability Unit, South Africa.  

Studier
Ekosystemtjänster – En fenomenografisk studie utförd bland lärare. Examensarbete vid
Mälardalens högskola av LarsErik Johansson, 2011. En studie som undersöker lärares uppfattningar av begreppet ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster - En studie om hur lärarstudenter resonerar om människans beroende av naturen
Elaine Draper och Frida Severinsson, 2012. Examensarbete Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

 

Läsning - sammanställningar:

Det finns mycket forskning som visar att inte minst skolbarn har nytta av naturens ekosystemtjänster som (t ex) hjälp i inlärningen, fysiska aktivitet, hälsa, osv. Här är några (långt ifrån alla) sammanställningar.

Blair, D. (2009). The child in the garden: an evaluative review of the benefits of school gardening. Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38.

Hos Children & Nature Network finns mycket matnyttigt! Här finns infografik,lärarhandledningar och manualer, liksom en omfattande sammanställning av forskningsrapporter om varför naturen är bra för barn och i undervisning. De har även öppna webinarier, utbildningar, nyhetsbrev...

Utställningar

Mannautställningen – en utställning om ekosystemtjänster har inte visats på några år, men kan vara en bra inspirationskälla. Webbplatsen innehåller dessutom många matnyttiga artiklar (se länkar i vänstersplaten).

Svampar - mer än bara Karl-Johan. Läs om en uppskattad svamputställning och ett unikt samarbete mellan forskare och konstnärer.

Biosfärens mönster – en utställning på Svenskt Tenn, i samarbete med Beijerinstitutet. I stort sett all mänsklig aktivitet har på något sätt effekter på biosfären. Fyra konstnärer har tolkat Beijerinstitutets forskning om samspelet mellan människa och miljö. Läs mer om Biosfärens mönster i utställningens folder.

Film, tv, radio

Hur prissätts naturen? Sveriges radio tisdag 8 augusti 2017.

Vad skulle hända om alla träd försvann? En film av Vi-skogen om värdet av träd.

Projektet Wild Thing – att sälja naturen "Hur lockar man unga att tillbringa mer tid i naturen? Filmmakaren David Bond får i uppdrag att försöka marknadsföra naturen till den inomhussittande skärmgenerationen. Med humor och fantasi försöker han sälja naturen som den ultimata lekplatsen och den nya viktiga produkten." Visades tidigare i SVT/URplay. Trailers och extramaterial finns i Project Wild Things youtube-kanal.

Godmorgon,  världen! Den lönsamma naturen Sveriges radio, 24 september 2015.

Blue Marble Cafe - var kommer maten ifrån? Filmer om mat och natur som på ett humoristiskt och visuellt fantasifullt sätt förklarar hur beroende vi är av en fungerande natur för att få mat på bordet. Med lärarhandledning och diskussionsfrågor. Fabula Produktion och Ikiru. Tillgänglig via Kunskapsmedia. Filmerna finns även på youtube - i svenska, engelska och franska versioner:
Del 1: En vanlig hamburgare
Del 2: En stor stark
Del 3: En mellansushi

Närnatur, staden, stadsplanering

Naturvårdsverket rapport 6724. Ekosystemtjänster i praktiken - erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige och en exempelsamling. Författare Tuija Hilding-Rydevik och Malgorzata Blicharska.

Göteborgsregionens kommunförbund och Ekologigruppen (2014). Ekosystemtjänster ur ett kilperspektiv. Metoder för kartläggning.

Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering (2013). Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen, ett underlag för diskussion och planering.  Innehållsrikt om ekosystemtjänster i städer och stadsnära miljöer.

C/O City:  Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning

Det finns mer material om ekosystemtjänster på www.cocity.se

Ecosystem Services Review  - en guide för företag att kartlägga beroende av och påverkan på ekosystemtjänster.

Ekotjänster i Nacka är ett pilotprojekt för att ta fram en metod där ekosystemtjänster inkluderas i kommunens samhällsplanering och stadsbyggnadsprocess. Sidorna ger en översikt av handlingsplan och aktiviteter i sex steg.

Grönska ger motvikt till allt varmare stadsklimat. Städerna står inför växande problem med värmeböljor och extremväder. Mer grönska ger ett mer hälsosamt klimat i staden. Det gäller även för städer norrut i Europa.

 

 

Seminarier, konferenser etc.

”Bruka utan att förbruka – om ekosystemtjänsternas betydelse för att föda en värld utan att förstöra den”. Seminarium arrangerat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, 2015-11-04.
Föreläsningar av Margareta Ihse, Peter Sylwan, Eva Thornelof, Sverker Sorlin, Louise Hard af Segerstad och Henrik Smith.

Natur och hälsa

EUROPARC har sammanställt länkar  till fallstudier om ekosystemtjänster i Finland, Frankrike, Lettland, Spanien, Storbritannien.

Healthy Parks Healthy People Central  är en bra resurs för alla som arbetar med natur och hälsa. Här finns den senaste forskningen, fallstudier, innovationer och projekt från hela världen.

Ecosystem Services and Human Health – an Argumenta Project

Frisk i naturen var ett nordiskt projekt 2009 -11. På webbplatsen finns en gedigen länk-, litteratur och argumentsamling.

CNV har betydligt mer information om natur och hälsa här.

Ekosystemtjänster i olika naturtyper

Gundersen et al., 2017. Ecosystem Services: In the Coastal Zone of the Nordic Countries. Nordiska ministerrådet.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se