Kompetensutveckling med CNV

Senast ändrad: 12 mars 2024
Grupp i landskap. Seminarium om naturvägledning och hälsa Urnatur, Östergötland,

CNV arrangerar kurser, webbinarier och föreläsningar i våra öppna program eller på beställning. Vi har lång erfarenhet av kompetensutveckling inom naturvägledning och interpretation. Läs mer nedan och välkommen att höra av dig om hur vi kan möta just dina behov!

I SLU:s kursutbud ger vi den fristående kursen Naturvägledning för yrkesverksamma 3 hp (MX0106) och en programkurs för studenter i grundutbildningen, se nedan (MX0137). Vi arrangerar också seminarier och utbildningsaktiviteter på olika teman - se aktuella aktiviteter och dokumentation. Vi har tagit fram och ger kurser för Sveriges nationalparker och naturum.

CNV strävar efter att ge teoretiskt väl underbyggda kurser och utbildningsaktiviteter med stor del praktiska moment och dialog med andra deltagare. Syftet är att du som deltar ska utveckla din kompetens och förmåga att reflektera över ditt arbete med naturvägledning genom praktiska övningar och diskussioner med kollegor.

CNV:s personal har lång erfarenhet av kompetensutveckling och utbildning inom vårt fält. Vi samarbetar också med andra utbildare. 

Vissa föreläsningar och workshops gör vi kostnadsfritt (utöver ev resa och uppehälle för oss) som del i vårt uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Det gäller t ex i arbetet med Sveriges naturum och nationalparker. Men du kan också delta i eller beställa föreläsningar, kurser och workshops från oss mot betalning.

För pris och tillgänglighet kontakta cnv@slu.se

SLU-kurser

Naturvägledning för yrkesverksamma, 3 hp

Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma 3 hp (MX0106) ges sedan 2009 varje höst i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation. Många av de anställda i Sveriges naturum och hos Länsstyrelser men också anställda hos naturvårdsstiftelser, ideella organisationer och i naturturismföretag har gått denna kurs. En blandad grupp av deltagare får tillfälle att reflektera tillsammans över sina roller som naturvägledare. Kursens syfte är att ge deltagarna verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder som guidning, utställning samt planering, genomförande, utvärdering av naturvägledningsverksamhet. Teorier om naturvägledning, kommunikation och tolkning kopplas till konkreta fallstudier. Genom detta fördjupas och breddas förståelsen för naturvägledningens roll i samhället och som verktyg för hållbar utveckling.

Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning, 7,5 hp

För programstudenter inom miljövetenskap och landsbygdsutveckling inom SLU  finns den valbara programkursen Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning (MX0137). Vid sidan av miljökonsekvensbeskrivning introduceras naturvägledning och interpretation (tematisk och dialogisk) i teori och praktik. Naturvägledningsaktiviteter studeras och analyseras. Studenterna planerar och genomför egna guidade presentationer samt skriver en essä där teori från kurslitteraturen tillämpas på de egna upplevelserna under kurser.  

Öppna seminarier och webbinarier

Öppna seminarier, workshops och gökottor

CNV genomför regelbundet seminarier och workshops på aktuella teman. Seminarierna spelas ibland in eller dokumenteras på annat sätt. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Föreläsare bjuds in, praktiska övningar, samtal och reflektion över gemensamma upplevelser ingår i så stor utsträckning som möjligt.

Tid: För öppna seminarier och webbinarier den närmaste tiden se aktuella aktiviteter.

Vårt senaste forum för digitala möten mellan naturvägledare är våra gökottor - en "tidig vårlig fest där vi hoppas höra många röster" i gruppdiskussioner utifrån ett aktuellt tema. 

Tid: Onsdagar någon gång per månad mellan 8 och 9.30 (ibland till 10). Uppehåll sommartid. 

Föreläsningar, workshops och kurser på beställning

Naturvägledning - konsten att dela med sig av kärlek till natur

Grundföreläsning för t ex universitet, organisationer eller folkhögskolekurser.
Vi går igenom naturvägledningens historia i Sverige och Norden med internationella utblickar -  tillämpning idag och möjligheter för framtiden. Vi berättar också om CNV och hur vi kan bidra med stöd, nätverkande och utveckling för aktiva naturvägledare.  

(1h eller 4-6h inkl praktiska övningar)

Naturvägledning från grunden

En introducerande föreläsning för t ex universitet eller folkhögskolekurser. Den ger en överblick av vad naturvägledning är och råd som man kan tillämpa i sin verksamhet, ex baserat på PARADIS UTE – tio tips för naturvägledning. Den ger också förståelse för hur kunskap om interpretation kan stärka traditionell naturvägledning.

(1h eller 4-6h med praktiska övningar)

Interpretation i natur och kulturarv – kommunikation som gör skillnad

Föreläsningen ger en introduktion till fältet "heritage interpretation" - interpretation i natur och kulturarv och dess möjligheter. Vi riktar oss t ex till universitet, organisationer eller folkhögskolekurser

CNV arbetar i utbildning och praktik med interpretation som förhållningssätt till kommunikation i natur och kulturarvsmiljöer. Under 2010-talet deltog vi i ett europeiskt samarbetsprojekt med utveckling av utbildning om interpretation, vi samarbetade vid samma tid med Riksantikvarieämbetet och forskare i miljökommunikation på SLU. Professor Sam Ham en auktoritet inom fältet var gästforskare på SLU under samma tid. CNV översatte hans bok Intepretation - making a difference on purpose till svenska och har arbetat med flera utvecklingsprojekt som baserats på interpretationsteori. 

(2h eller 4h inkl praktiska övningar). 

Praktisk interpretation - kurs för guider och vägledare i natur och kulturarv 

Kursen som på engelska heter Certified Interpretive Guide är riktad till dig som är verksam naturvägledare, kulturmiljöpedagog e dyl och vill spetsa din kompetens som guide med stöd av interpretationsteori. Den är utformad av den europeiska organisationen Interpret Europe och godkänd kurs ger certifiering enligt europeisk standard.  CNV:s personal är certifierade utbildare för denna kurs. Kursen ges i samarbete med Interpret Europe på beställning för grupper om max 15 personer. 

(Fem heldagar plus fyra till fem dagars hemarbete). 

Dialog för landskap 

En viktig kompetens för naturvägledare är kunna lämna den traditionella guiderollen, ta ett steg tillbaka och att jobba med dialog om känsliga/kontroversiella frågor på plats i våra landskap. Att underlätta för andra att ha ett bra samtal om värden i och olika sätt att se på och åsikter om vad som ska hända med våra landskap. På plats i skogen, den tätortsnära naturen eller på andra platser där beslut fattas och förändring sker.
Vi ger bakgrundsteori och diskuterar sammanhang och metoder för denna typ av naturvägledning. Bland annat utifrån metodhandledningen Dialog för landskap, dialogisk interpretationsteori och exempel på arbetssätt från muséer, nationalparker i andra delar av världen. 

(3 timmar, föreläsning 1 timme samt övningar 2 timmar).   

Att skriva om natur – i samarbete med Thomas Öberg

Denna heldagskurs ger vi i samarbete med Thomas Öberg. Kursen är en av våra mest efterfrågade och passar dig som vill träna på att skriva bra texter om naturen. Hur skriver man texter som lockar, berör och engagerar? Vad är god kvalitet när det gäller texter? Oftas håller vi kursen från lunch till lunch och det ingår några hemuppgifter. 

Läs mer om innehållet i kursen, vad tidigare deltagare sagt och om Thomas själv

Naturvägledning och tillgänglighet till natur- och kulturområden

Tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. När tillgängligheten till natur- och kulturområden ökar stärks också förutsättningarna för fler att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Vilka tillgänglighetsåtgärder som bör genomföras kan se olika ut på olika ställen. Ibland räcker det med att ställa ut bänkar för att öka möjligheten till vila. Ibland krävs större åtgärder. Att ha naturvägledare på plats är också en tillgänglighetsåtgärd. Det finns många som inte vågar ge sig ut själva, men som gärna gör det tillsammans i grupp med en guide.

Den här kursen ger grundläggande kunskaper i hur du som naturvägledare avgör om ett område är tillgängligt. Vi diskuterar också hur en tillgänglig naturvägledning kan se ut för olika grupper.

(En halv- eller heldag)

Att planera för naturvägledning

I takt med att allt fler besöker våra naturområden och en ökande professionalisering vad gäller bemötandet av besökare ökar också intresset för strukturerad planering av naturvägledning. CNV hjälper till som processledare eller med föreläsningar i planeringsprocesser. Exempel på områden där vi kan hjälpa till: 

  • Planering för större områden som världsarv, biosfärområden och nationalparker
    (till exempel arbetet med Naturvägledningsplanering i Världsarvet Höga Kusten). 
  • Planering av puidningar, skyltning och digital naturvägledning
  • Casebaserad naturvägledningsplanering – för utställningar eller ditt naturområde
    Vi bidrar regelbundet i arbetet med utveckling av utställningar i Sveriges naturum och i arbetet med naturvägledningsplanering för Sveriges nationalparker

(Vi erbjuder alltifrån föreläsning till workshops eller längre samarbeten)

Pris: Kontakta cnv@slu.se för prisförslag. Se kontaktuppgifter nedan.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv