Forskningsperspektiv på naturvägledning

Senast ändrad: 08 februari 2024

En översikt om forskning som kan bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori och praktik.

Rapporten kom till på uppdrag av Centrum för naturvägledning (CNV) för att initiera forskning om naturvägledning. Syftet var att inventera det befintliga forskningsläget och ge en översikt över svensk, nordisk och internationell forskning med relevans för utveckling och förståelse av företeelsen naturvägledning.

Naturvägledning är ett växande verksamhetsfält, men ännu inte etablerat som forskningsämne i Sverige. Denna forskningsöversikt är ett första steg i riktning mot att utveckla forskning. Här tecknas ett panorama med utgångspunkt från  svenska och nordiska förhållanden. Internationell forskning om ”nature/heritage interpretation” bildar bakgrund.

Med naturvägledning avses kommunikation, information och andra  pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och  utveckla sin känsla för och sin kunskap om naturen och kulturlandskapet.  Disputationer inom ämnet naturvägledning förekommer ännu inte i  Sverige, men forskning inom friluftsliv, utomhuspedagogik,  miljökommunikation, naturförvaltning, kulturmiljöpedagogik och  naturturism är exempel på tangerande och ibland överlappande  forskningsfält. I denna översikt ryms många vetenskapsriktningar och  perspektiv. En gemensam nämnare är att de kan bidra till att förstå och  utveckla naturvägledningens teori och praktik. Frågor som varit  utgångspunkt för arbetet är:

  1. Vilken forskning har bedrivits (i Sverige, övriga Norden, samt  internationellt) som har relevans för utvecklingen och förståelsen av  företeelsen naturvägledning?
  2. Vad är naturvägledningens särart?
  3. Vilka perspektiv är det som skiljer respektive enar de olika forskningsfält där naturvägledningsrelaterad forskning bedrivs?

I den avslutande syntesen diskuteras behovet av forskning inom naturvägledning med några förslag på ingångar.

Elvira Caselunghe vid Avdelningen för miljökommunikation på  Institutionen för stad och land vid SLU har tagit fram översikten på  uppdrag av CNV.

Beställ eller ladda ner

I tryck: du kan beställa publikationerna Naturvägledning i SverigeBesökarnas röster och Forskningsperspektiv på naturvägledning till ett paketpris: 100 kr inkl. moms och frakt inom Sverige. Beställ genom att fylla i detta formulär.

Ladda ned rapporten här (pdf 4 MB)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv