CNV:s verksamhet

Senast ändrad: 08 februari 2021
Omslag broschyr CNV

"Kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet."

SLU och Naturvårdsverket inrättade sommaren 2007 Centrum för naturvägledning, CNV. CNV har ett nationellt uppdrag men är placerat vid Institutionen för stad och land på SLU Ultuna i Uppsala. Vi har egen budget och föreståndare. Läs mer om vilka som jobbar här och hur du kan kontakta oss.

CNV har som syfte att:

  • naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva naturvägledning och kunna vägleda med stor professionalitet.
  • att Naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter som kräver naturvägledningskompetens så att de får tillfredsställande kvalitet. 

Den definition av naturvägledning som ligger till grund för verksamheten formulerades i början av 1990-talet av Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv:

”Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.”

”Med naturen menas här både landskapets natur- och kulturgivna element.”

 

Läs mer om naturvägledning och CNV i broschyren:

NATURVÄGLEDNING - att dela med sig av kärlek till naturen

Verksamhetsplan

CNV:s verksamhetsplan beslutas enligt årliga projektbeställningar som tas fram i dialog mellan Naturvårdsverket och SLU/CNV enligt den ramöverenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU som upprättades 2020. Relaterade dokument finner du nedan, under "Uppdrag".

Rådgivande grupp

CNV har sedan 2013 en rådgivande grupp bestående av: Ewa Bergdahl, Klas Sandell, Lena Johansson och Per Wallsten. Under 2007 till 2011 hade CNV en styrgrupp. Läs mer om CNV:s tidigare styrgrupp.

Uppdrag

Syftet med CNV är att

  • naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva naturvägledning och kunna vägleda med stor professionalitet.
  • att Naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter som kräver naturvägledningskompetens så att de får tillfredsställande kvalitet.

CNV ska

  • utveckla kunskap och informera om naturvägledningens metoder, förutsättningar, syften och möjligheter.
  • vara en sammanhållande aktiv nod i ett nationellt nätverk för naturvägledare och personer med inflytande över naturvägledning.
  • medverka i utredningar, utvärderingar med mera med kompetens och erfarenheter av naturvägledning.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se