CNV:s verksamhet

Senast ändrad: 27 februari 2024
Omslag broschyr CNV

CNV:s uppdrag är att fungera som kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Vi arbetar med utbildning och metodutveckling. Genom att omvärldsbevaka, söka efter goda exempel, driva utvecklingsprojekt, samt delta i forskning och samverkan samlar CNV kunskap och erfarenheter, som vi delar med naturvägledare.

Vi erbjuder till exempel universitetsutbildningar, seminarer och workshops, webbinarier, publikationer, rådgivning, nyhetsbrev- och mejl, uppdragsutbildningar, nätverk samt forum i sociala medier. 

SLU och Naturvårdsverket inrättade SLU Centrum för naturvägledning, CNV 2007. Vi har ett nationellt uppdrag med vår bas vid Institutionen för stad och land på SLU Ultuna i Uppsala. Vi arbetar i bred samverkan med andra aktörer. Läs mer om vilka som jobbar här och hur du kan kontakta oss.

Syfte

CNV har som syfte att

  • naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva naturvägledning och kunna vägleda med stor professionalitet
  • att Naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter som kräver naturvägledningskompetens så att de får tillfredsställande kvalitet. 

Den definition av naturvägledning som ligger till grund för verksamheten formulerades i början av 1990-talet av Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv:

”Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.”

”Med naturen menas här både landskapets natur- och kulturgivna element.”

Läs mer om naturvägledning och CNV i broschyren: NATURVÄGLEDNING - att dela med sig av kärlek till naturen

Planering av verksamheten

CNV:s verksamhetsplan beslutas enligt årliga projektbeställningar som tas fram i dialog mellan Naturvårdsverket och SLU/CNV enligt en ramöverenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU.


Sedan 2019 samarbetar CNV också med Havs- och vattenmyndigheten. Utöver samarbetet med Naturvårdsverket och HAV deltar CNV i samarbetsprojekt kring metodutveckling och utbildning med andra aktörer. 

Uppdrag

Syftet med CNV är att

  • naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva naturvägledning och kunna vägleda med stor professionalitet.
  • att Naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter som kräver naturvägledningskompetens så att de får tillfredsställande kvalitet.

CNV ska

  • utveckla kunskap och informera om naturvägledningens metoder, förutsättningar, syften och möjligheter.
  • vara en sammanhållande aktiv nod i ett nationellt nätverk för naturvägledare och personer med inflytande över naturvägledning.
  • medverka i utredningar, utvärderingar med mera med kompetens och erfarenheter av naturvägledning.

Under fliken årsredovisningar kan du läsa mer om verksamheten och våra uppdrag. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv