Naturvägledning på stigar och leder

Senast ändrad: 23 maj 2024
Barn tittar på skylt i skog

Med hjälp av naturvägledning på stigar och leder kan besöksvärden lyftas. Genom t ex genomtänkta skyltar och audioguider kan man underlätta för besökaren att få meningsfulla upplevelser och etablera en relation till platserna man passerar.

Det finns många olika former av naturvägledning som fungerar på en stig eller led. Det är vanligt att text och bild på skyltar och foldrar ingår. Audioguider förkommer också ofta. Ibland används speglar, kikare eller rör för att få besökaren att uppmärksamma något eller byta perspektiv. Även konst i olika former kan användas. Val av metod beror vad som fungerar bäst för att lyfta fram just denna platsens berättelse och för vem man ska göra det.  

Att planera för stigar

När man planerar för naturvägledning på en stig eller led kan man använda samma planeringssteg som man gör till annan naturvägledning. Här hittar du rekommenderad steg för planering, litteratur och goda exempel

På engelska finns det webbsidor och böcker som ger råd i planering av interpretive trails. John A. Veverkas The Interpretive Trails Book och Heritage Destinations rekommendation är två sådana källor.

När man tar fram naturvägledning till en stig eller led kan det vara bra att känna till att det finns ett nationellt ramverk för låglandsleder i Sverige, bestående av kvalitetskriterier och en verktygslåda. Ramverket är ett nationellt system av kriterier och verktyg för utveckling av hållbara, kvalitetssäkrade och attraktiva vandringsleder för besökare och invånare. I Ramverket finns bland annat rekommendationer för hur skyltar bör utformas och hur man bör tänka kring turismutveckling kring leder. 

På liknande sätt har det danska friluftsrådet tagit fram en handbok för att anlägga stigar. Den handlar inte specifikt om naturstigar med information, men området berörs. Dessutom kan man läsa mycket om varför stigar är viktiga och hur man bör göra när man anlägger dem. Ladda ner boken Stier– inspiration til planlægning og forvaltning (pdf, på danska).

För Sveriges nationalparker finns ett gemensamt varumärke, där kommunikationen med besökarna ska vara utformad utifrån världsledande pedagogik. Ledorden är: naturupplevelser kvalitet kunskap. Naturvägledningen på stigarna och lederna i nationalparkerna ska uformas utifrån varumärket. 

Tillgänglighet är ofta en viktig aspekt i planering av en led eller stig. För den planeringen rekommenderas handboken Tillgängliga natur- och kulturområdenHandboken Naturvägledning i natur- och kulturområden är framtagen så att de två handböckerna kan användas parallellt. På så sätt kan man arbeta med naturvägledning och tillgänglighet samtidigt i utvecklingsprojekt och planeringsarbeten.

Teknik

Det finns flera metoder som kan användas på stigen för att kommunicera med besökaren om värdena i landskapet. Skyltar med text är vanligast, men de kombineras allt oftare med audioguider som kan nås med hjälp av mobiltelefoner eller stationära vevbara mp3-spelare. Ibland kan besökaren även ta del av filmer. Läs mer om tekniktips på CNV:s sidor om digital teknik för naturvägledning

Via appar och webbsidor kan man nå audioguider, bilder och filmer om platser man kommer till längs leder. Det är vanligt att man når materialet via en QR-kod på platsen. Det finns även funktioner i appar som ger notiser när man kommer till rätt plats. Se mer i menyn "Appar för naturvägledning på naturstigar". 

Texter

På vissa stigar uppmanas besökaren att läsa i en folder som man tagit med sig. Det är viktigt att ta fram bra texter, både till skyltar och foldrar för den självguidande stigen. Boken att skriva om natur - Konsten att göra bättre texter för skyltar, trycksaker och webb ger god hjälp på vägen.

På engelska finns till exempel John A. Veverkas The Interpretive Writers Guidebook - How to Provoke, Relate and Reveal your messages and stories to your visitors in memorable ways.

Goda exempel

De flesta naturum har självguidande stigar. 2018 gjordes en sammanställning av naturstigar i naturum med syfte att få en överblick av läget samt sprida goda exempel och inspiration. Välkommen att kontakta CNV (cnv@slu.se) om du vill veta mer.

Den lokala naturvårdssatsningen LONA har varit ett viktig verktyg för att natur- och kulturstigar med naturvägledning har anlagts eller rustats upp. I databasen finns många spännande exempel på natur- och kulturstigar.

CNV hjälpte till att ta fram Tjäderstigen i Tyresta. Det är en 1,3 km lång kombinerad naturväglednings- och äventyrsstig för barn och unga. På elva platser finns en numrerad stolpe där det finns något extra att göra eller fundera på. Om man vill kan man vid starten ta ett häfte med frågor, eller också välja att bara leka och uppleva!

Fler inspirerande exempel hittar du i menyn nedan.

CNV-aktiviteter om leder och stigar

Här finns information om arrangemang som CNV jobbat med och som har fokus på naturvägledning på leder och stigar.

Lyft låglandsleden för besökaren med naturvägledning

26 september 2023 höll CNV i webbmötet "Lyft låglandsleden för besökaren med naturvägledning". Ta del av dokumentation och inspelning här.

Utställningsvärlden möter natur- och kulturstigen

Seminariet Utställningsvärlden möter natur- och kulturstigen hölls i Tyresta 2008. Hur kan museiteknik som vanligtvis används i utställningar överföras till utställningar ute och till stigar? En av seminariets slutsatser var att en mängd tekniska möjligheter kan på ett enkelt kan användas ute på plats i naturen för att fördjupa besökarens upplevelse. För att skapa en bra upplevelse är det viktigt att utgå från vad besökaren vill ha och att jobba med flera berättelser från platsen med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Läs mer i dokumentationen från konferensen Utställningsvärlden möter natur- och kulturstigen (pdf).

Naturvägledaren 2/2019 TEMA Natur- och kulturstigar

Läs CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 2/2019 med tema Natur- och kulturstigar. Gästskribent Åse Ahlstrand.

Nyhetsbrevet introduceras av CNV:s föreståndare Eva Sandberg så här:

En naturstig är en hälsning till dig! En naturvägledare som inte kan vara på plats vill ändå hjälpa dig att upptäcka ett stycke natur. Ibland är stigen nästan igenvuxen och skyltarna blekta. Ibland är tekniken avancerad med lokala nätverk som sänder film, röst och fågelsång till din lur där du går. Men tanken är densamma. Följ med din guide i stadsparken, längs fjällsidan eller på stranden! Läs och lyssna! Här finns något att upptäcka, lära eller fundera över som du annars kanske missat. I detta nummer av naturvägledaren gör vi några nedslag i natur- och kulturstigarnas värld. Med stigar där natur möter konst, där ungdomar bestämt, hemliga stigar i Värnamoskogen och naturskatter på Finnhamn.

Tack till gästskribent Åse Ahlstrand och trevlig läsning!

Läs nyhetsbrevet som helhet.

Artiklar

  • En egen stig i skogen. Naturstigen behöver inte vara en skyltad stig anlagd av en kommun eller länsstyrelse. På många ställen i landet skapas egna naturstigar, av barngrupper, skolor eller engagerade privatpersoner.
  • Naturskatter i Stockholms skärgård. Vi tar båten från Strömkajen en disig morgon i början av juni. Det är lugnt på båten så här en vardag innan säsongen dragit igång. På Finnhamn ska en ny naturstig invigas.
  • Kärrkosmos - ett lekfullt möte med våtmarken. I ljudinstallationen Kärrkosmos har Arena Baubo skapat ett möte mellan natur, kultur och konst med deltagarens upplevelse i centrum. Man får prova olika perspektiv, att vara ett djur som gömmer sig i gräset och bli en del av kärret genom att lägga sig och sjunka in i mossan. Med hjälp av konsten kan vi upptäcka andra sätt att se, som skapa ett nytt intresse för platsen och naturen.
  • Platsens röster. Vem är det som presenterar platsen för besökare? Ofta förmedlas informationen med ett fackspråk som visar att avsändaren är kunnig och påläst. Men orden för att beskriva naturen har fått nytt liv, inte minst genom Thomas Öberg som förnyat skyltspråket med inspiration från museiutställningar. Personliga, varma, enkla texter har ersatt faktatexterna och berättandet och berättelsen har blivit allt viktigare. 
  • Naturstig för vila och eftertanke. När stressen ökar i samhället behöver vi aktiv vägledning för att koppla av. Naturstigen kan vara en väg till vila och eftertanke, en påminnelse om att vi är en del av naturen och inte en betraktare av den.
  • Naturstigen som utställningsrum. Naturstigarna lånar utställningsteknik från museer och utställningar och vi ser alltfler upplevelsestigar och upptäckarplatser med utställda föremål och installationer. Naturen blir ett nytt utställningsrum.
  • Vad händer sen? Vem fixar underhåll och uppdatering när projektpengarna är slut? Sandra Löfgren på Skärgårdsstiftelsen berättar hur de arbetat med sina naturstigar.

Appar för naturvägledning på naturstigar

Via appen Naturkartan kan man nå flera audioguider och bilder om platser man kommer till längs leder. Även filmer kan läggas in i appen om platser och check-in funktioner som förvarnar med notiser. Det går att komplettera med skyltar med QR-koder för att nå audioguiderna. Två exempel på leder med audioguider via appen: Bårby källa där man får lära sig om Mittmuren på Öland och Livstens-leden där man får lyssna hur Frösunda kyrka är uppbyggd.

I den österrikiska nationalparken Gesäuse finns tematiska stigar där en app kraxar till (som en kråka) när man ska ta fram sin mobiltelefon och ta del av naturvägledning om platser. Markus Blank från nationalparken presenterade arbetet med appen på Interpret Europes konferens 2014. Ta del av hans presentation: National park gesäuse app - A National Park goes smart (pdf).

Linnéstigarna i Uppsala

I Uppsala finns åtta rekonstruerade Linnéstigar, som går ungefär där Carl von Linnés höll sina pedagogiska naturvandringar på 1700-talet. På fyra av stigarna kan man gå på skattjakt, där man med hjälp av en informativ papperskarta med frågor samt text och audioguide vid uppmärkta platser får hjälp av Linnés tips via audioguiderna att vid slutet av leden finna en skatt. Och man får på vägen lära sig om naturen och kulturhistorien.

På flera av platserna man kommer till finns det även hjälpmedel för att få nya perspektiv på naturen, som speglar riktade upp mot trädtaket och kikare.

Skattjakten är i form av en geocache (multicache).

Läs mer om stigarna här och ta del av en kort film av dem.

Stigar under ytan: dyk- och snorkelleder

Tänk dig att under vattenytan ta dig runt på en självguidande stig med skyltar om havets djur, växter, skeppsvrak och annat. Du får hålla dig fast i ett handtag och borsta rent skylten med en vidhängande diskborste. Detta sätt att naturvägleda finns nu på flera platser i Sverige, ofta lättillgängligt i anslutning till badplatser och liknande. Det finns flera snorkel-/snorklingsleder Sverige: till exempel på Kollevik (pdf), Nåttarö, Björnö, i Kosterhavets nationalpark, i Skälderviken samt vid naturum Västervik. Nya kommer till varje år.

Vid Kullaberg finns en dykled, som man kan följa med på via en film på Youtube: Dykleden på Kullaberg med Daniel Åberg.

I Axmar Blue park, utanför Gävle, finns naturvägledning om både natur och skeppsvrak. Besökare uppmanas att dyka, paddla, snorkla och simma för att lära sig både om de förlista skeppen och om mossa, tång eller alger på och i närheten av dem. 

Solanderleden

Solanderleden - en växande vandringsled i Swedish Lapland. Idag dryga 20 mil lång är tanken att Solanderleden ska växa fram organiskt genom lokala aktörers initiativ tills den slutligen blir en 70 kilometer lång vandringsled som förbinder landsbygden runt Piteå.

Solanderleden är den berättande vandringsleden om livet och naturen vid Bottenvikens kustland. Projektets syfte är att främja besöksnäring och landsbygdsutveckling. Upplevelseproduktionsprogrammet vid Luleå Tekniska universitet har spelat en central roll i projektet. Ta del av ledplanen för Solanderleden (pdf) här.

Upplevelsestig naturum Stendörren

Vandringsleden i Stendörrens naturreservat är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med hjälp av skyltar berättas i text och bild om natur och kultur i och vid Östersjön.

Leden är uppbyggd kring livet i skärgården med jordbruk, fiske, skogsbruk, jakt på säl och sjöfågel samt lotsning, fyrvaktande och transporter. Dessa olika huvudteman sätts in i sammanhang i dåtid och nutid. Genom lokala exempel skildras en övergripande helhet där fokus ligger på samspelet mellan natur och kultur, människa och miljö - allt hör ihop och påverkar varandra.

Skyltarna kompletteras med inslag som stimulerar flera sinnen och nyfikenheten – öppna luckan i trädet och se vem som bor där, lyssna på insekterna som gnager under barken, rid på en fästing, spana efter fåglarna i träden och vada ut i vattnet och försök att hitta havsborstmasken! Genom fakta i texterna och de lekfulla inslagen bli leden en spännande, intresseväckande och lärorik vandring för stora och små.

Hallå där, Johanna Öhr på Naturum Stendörren!

Sommaren 2009  invigde ni en ny upplevelsestig vid naturum Stendörren i Södermanland. Hur har det gått sedan dess?
- Så bra som vi kunde ha hoppats! Av besökarnas kommentarer att döma har stigen blivit mycket uppskattad både av vuxna och barn vilket är jätteroligt!

Vad var roligast/svårast med projektet? - Det har varit ett väldigt givande samarbete mellan två världar som, hoppas vi, har utmynnat i en spännande vandringsled som belyser samspelet mellan natur och kultur, människa och miljö i och vid Östersjön. Ofta behandlas natur och kultur som två separata enheter och det var till en början inte helt lätt att tänka utanför dessa ramar – men det är ju egentligen ganska självklart att man behöver visa på växelverkan mellan människan och naturen för att ge en helhetsbild.

Vad är det bästa med stigen? - Att den lyfter fram viktiga frågor i en form som förhoppningsvis gör att fler kan ta till sig informationen. Skyltar kompletteras med inslag som stimulerar nyfikenheten – öppna luckan i trädet och se vem som bor där, lyssna på insekterna som gnager under barken, rid på en fästing och vada ut i vattnet och försök att hitta havsborstmasken! Genom mixen av fakta och lekfulla inslag bli leden en spännande, intresseväckande och lärorik vandring för stora och små.

Naturum Stendörren

Länsstyrelsen i Södermanlands län förvaltar naturum Stendörren, som ligger vid Östersjöns strand. Läs mer om naturum Stendörren och naturums aktiviteter.

Rullande naturstig - en metod för naturvägledning

På sidan 10 i skriften Att möta Linné (pdf), beskriver Germund Sellgren en användbar metod för naturvägledning, en rullande/levande naturstig där alla är medagerande:

”Denna naturstig genomförs under en vandring från punkt A till B. Deltagarna delas in i grupper om 2-4 stycken. Ledaren går först iväg med grupp 1 och stannar efter ca 50 meter vid t ex en tall. Tillsammans med deltagarna enas ledaren om något intressant att berätta (till exempel att man kan göra te av tallbarren och att drycken innehåller väldigt mycket C-vitamin). Ledaren går till station 2 samtidigt som grupp 2 går till station 1. Där berättar grupp 1 vad de lärt sig om tallbarren. Grupp 1 stannar kvar, grupp 2 går vidare till station 2 där ledaren och gruppen enas om något intressant om t ex flugsvampen (varför heter den flugsvamp). På detta sätt rullar naturstigen på.”

I rapporten Naturvägledning i Sverige från 2010 kan man läsa om en del av det som då gjordes i Sverige om stigar och skyltar samt naturvägledares tankar kring stigen som metod.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv