Naturupplevelser och hälsa

Senast ändrad: 28 januari 2020

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential för att använda naturupplevelser mer i hälsofrämjande syfte. CNV arbetar för att sammanställa ingångar och tips för dig som vill arbeta med och för hälsa i din naturvägledning.

Samarbete om naturvägledning och hälsa

CNV samarbetar med forskningsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa för att utforska hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning och ge tillfälle att pröva tekniker för naturvägledning, men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. Vi arrangerar en seminarieserie i ämnet. Här kan du läsa om ingående aktiviteter. (På respektive sida hittar du fullt av länkar, referenser, läsning):

 • Seminariet Naturupplevelser och hälsa, Urnatur 14 - 15 maj, 2018 med naturhälsokonsult Åsa Ottosson och Eva Sahlin, forskare vid Institutet för stressmedicin/Gröna rehab. Dokumentation från seminariet.
 • Hälsa och naturvägledning - en workshop med Bosse Rosén från utemaningen.se hölls i samband med CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober, 2018.  Läs en resumé.

Utifrån de två första aktiviteterna i semianrieserien har Marie Kågström skrivit rapporten Så mycket upplevelse med så enkla medel! – dokumentation och reflektion från två seminarier om naturvägledning, naturupplevelser och hälsa. SLU Framtidens djur, natur och hälsa Rapport nr 2 (2019). 

 • Det tredje seminariet i serien var Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående, Nordens ark, 2-3 oktober 2019Läs dokumentationen här.
Läs mer

Föreläsningar från konferensen DJUR NATUR HÄLSA 2019, 1 - 2 april 2019, kan ses i UR Play. Konferensen arrangerades av SLU Framtidens djur, natur och hälsa, som också publicerar nyheter, filmer mm. inom området, på sidan Djur, natur och hälsa i media.

Fler länkar hittar du i menyerna nedan.

Forskning om natur och hälsa vid SLU

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Området innefattar även utemiljöns funktion och dess betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Läs mer om forskningen kring natur och hälsa vid SLU hos Framtidens djur, natur och hälsa.

Du hittar också många vetenskapliga publikationer och forskningsrapporter under rubriken "Litteratur, referenser, länkar" här på sidan.

Litteratur, referenser, länkar

Här samlar vi referenslitteratur om naturupplevelser och hälsa. Listan innehåller artiklar och böcker som vi stött på i samband med att vi utforskat ämnet. Den är alltså vare sig heltäckande eller komplett. Kanske saknas det något, kanske har någon artikel slunkit med som inte är alldeles relevant. Maila gärna till oss om du har tips eller önskemål om innehållet.

 

Adams, M., & Morgan, J. (2018). Mental Health Recovery and Nature: How Social and Personal Dynamics Are Important. Ecopsychology Vol. 10, No. 1.

Ballew, M. T. and A. M. Omoto (2018). Absorption: How Nature Experiences Promote Awe and Other Positive Emotions. Ecopsychology volume: 10 Issue 1: March 1, 2018.

Bengtsson, Anna and Oher, Nina and Åshage, Anna and Lavesson, Lillian and Grahn, Patrik (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang - en forskningssammanställning. Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie ; 2018:17.

Boverket (2007). Landskapets upplevelsevärden - vilka är de? och var finns de?

Cooper, M. & Barnes, M. (1999). Healing gardens. New York: John Wiley & Sons, inc. IBSN: 0-471-19023-1.

Eco, U. (2005). Om trädgårdsterapi och terapeutiska trädgårdar. I Johansson & Küller Svensk miljöpsykologi. sid 245-262. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03424-5.

Ecopsychology – en vetenskapligt granskad tidskrift om psykologi och mental hälsa i en ekologisk kontext. Mary Ann Liebert, Inc. Publishers, USA. Online ISSN: 1942-9347

Ejbye-Ernst, N. Seidler, P H. Sørensen, V.(2018) Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner – med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen.

Fuegen K. &  Breitenbecher Kimberly H. (2018) Walking and Being Outdoors in Nature Increase Positive Affect and Energy. Ecopsychology Vol. 10, No. 1. Published Online:1 Mar 2018https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1089/eco.2017.0036

Gehl, J. (2010) Life between buildings- using public space. Köpenhamn: Arkitektens forlag. The Danish Architectural Press and Jan Gehl. 6e upplagan. ISBN: 87-7407-360-5.

Grahn, P. m. fl. 2009. Outdoor environment assessment of attention promoting settings for preschool children.

Grahn, P. (2005). Om trädgårdsterapi och terapeutiska trädgårdar. I Johansson & Küller Svensk miljöpsykologi. sid 245-262. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03424-5.

Grahn, P. & Stigdotter, U. (2003). Landscape planning and stress. Urban. For. Urban green. 2 (2003): 001-018.

Harting, T. (2005). Teorier om restorativa miljöer - förr, nu och i framtiden. I Johansson & Küller Svensk miljöpsykologi. sid 268. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03424-5.

Hägerhäll, C.M (1999). Naturen i landskapsupplevelsen och landskapsupplevelsens natur i Johansson & Küller Svensk miljöpsykologi. Sid 209-226. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03424-5.

Jansson, M. (2012). Kunskapssammanställning, Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet. STAD & LAND nr 183. Projektrapport från Movium partnerskap 2012. ISBN: 978-91-576-9063-0

Johansson, A-K., Kollberg, S., K Bergström (2009) Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa. Statens folkhälsoinstitut, Östersund, 2009,R 2009:02

Johansson, M. & Küller, M. (2005). Svensk miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03424-5.

Kaplan, S. (1989). Framtidens parker. Stad & Land. nr 91/1991. sid 5-17.

Kaplan, R. & Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework.

Kaplan, Kaplan & Wendt. (2005). Naturen i landskapsupplevelsen och landskapsupplevelsens natur i Johansson & Küller Svensk miljöpsykologi. Sid 209-226. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03424-5.

Korpela, K. et al (2017). Nature at home and at work: Naturally good? Links between window views, indoor plants, outdoor activities and employee well-being over one year. Landscape and Urban Planning, Volume 160, April 2017, Pages 38-47

Korpela, K., M., Stengard, E. & Jussila, P. (2016) Nature Walks as a Part of Therapeutic Intervention for Depression. Echopsychology March 2016. DOI: 10.1089/eco.2015.0070

Li, Qing (2018). Shinrin-Yoku. Penguin Life, Storbritannien, 2018.  ISBN: 9780241346952, ISBN-10: 0241346959.

Li, Qing (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. Environ Health Prev Med (2010) 15:9–17.

Miyazaki, Yoshifumi (2018). Shinrin yoku: bli lugn och harmonisk med natur- och skogsterapi. Tukan Förlag, 2018-08-15. ISBN: 9789177832669. ISBN-10: 9177832663.

Mårtensson, F. Boldeman, C. Söderström, M. Blennow, M. Englund, J.-E. Grahn, P. (2009) Outdoor environment assessment of attention promoting settings for preschool children.]

Norling, I. (2001). Rekreation och psykisk hälsa. Dokumentation och analys av forskning om hur rekreationens inriktning och kvalitet kan förbättra psykisk hälsa och behandlingen av psykisk ohälsa. Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, 2001.

Ottosson, J. & Grahn, P. (2008). The Role of Natural Settings in Crisis Rehabilitation: How Does the Level of Crisis Influence the Response to Experiences of Nature with Regard to Measures of Rehabilitation? Landscape Research, Vol. 33, No. 1, 51–70.

Ottosson, J. & Grahn, P. (2005). A comparison of leisure time spent in a garden with leisure time spent indoors: on measures of restoration in residents in geriatric care. Landscape research, vol. 30, pp. 23-55.

Ottosson, Å., Ottosson, M. och R. Magnusson (2013). Lugn av naturen. Votum & Gullers förlag.

Sahlin, E. (2012) To Stress the Importance of Nature Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2014:98. ISSN 1652-6880, ISBN (print) 978-91-576-8144-7, ISBN (elektronisk) 978-91-576-8145-4.

Sahlin, E., Matuszczyk, J. V., Ahlborg Jr., G och P. Grahn (2012). How do Participants in Nature-Based Therapy Experience and Evaluate Their Rehabilitation? Publicerad 2012 i Journal of Therapeutic Horticulture.

Sahlin, Eva. Publikationer vid Gröna rehab.

Stigsdotter et al. (2016). It is not all bad for the grey city – A crossover study on physiological and psychological restoration in a forest and an urban environment. Health & Place Volume 46, July 2017, Pages 145-154

Stigsdotter et al. (2016). Forest design for mental health promotion—Using perceived sensory dimensions to elicit restorative responses. Elsevier B.V.

Talbot, J. F. och Kaplan, S. (1986) Perspectives on wilderness: Re-examining the value of extended wilderness experiences. Journal of Environmental Psychology 6(3): 177-188.

Tolvanen, Taimi (2017). Handbok för individcentrerad planering av naturbaserad verksamhet. Temapublikation 2/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen. Lapplands yrkeshögskola Rovaniemi.

Tolvanen, Taimi och Arja Jääskeläinen 2016. Modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet.Temapublikation 1/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen. Lapplands yrkeshögskola Rovaniemi.

Uddenberg, N. (1995). Det stora sammanhanget - Moderna svenskars syn på människors plats i naturen. Bokförlaget Nya Doxa. ISBN 9789188248923

Ulrich, R. (2005) Teorier om restorativa miljöer. I Johansson & Küller Svensk miljöpsykologi. Sid 263-281. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03424-5.

Ulrich, R. (1993) Biophilia, biophobia and natural landscapes. I Kellert & Wilson The Biophilia hypotesis. Sid 73-138. USA: Island press. ISBN: 1-55963-48-1.

Ulrich, R.S., Simons, R., Losito, E., Fioriti, E., Miles, M.A. & Zelson, M., (1991). Stress recovery during exposure to natural and urban environment. Journal of environmental psychology, vol. 11, pp. 201-230.

Ulrich, R. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, vol. 224, pp. 420-421.

Williams, Florence (2018). The Nature Fix. WW Norton & Co, USA, 2018. ISBN: 9780393355574, ISBN-10: 0393355578

Wuthnow, R. (1978). Peak experiences: Some empirical tests. Journal of Humanistic Psychology, 18, 59-75.

 

Naturvägledaren 1/2015 TEMA Naturvägledning och hälsa

CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren nr 1:2015 hade tema Naturvägledning och hälsa. Läs temanumret i sin helhet här (pdf). 

Ur innehållet: 

 • Föreståndaren har ordet
 • Naturvägledning - vägen till hälsa i Danmark
 • Att motivera människor
 • Fysisk aktivitet och natur på recept
 • Hej naturvägledare!
 • Forskning om natur och hälsa vid SLU
 • Internationellt intresse för natur och hälsa
 • Shinrin-yoku - skogsbad på japanska
 • Hälsoskogar och klöverstigar - exempel från Danmark
 • Läs mer - Sverige
 • Läs mer - internationellt

Nätverk

Nordic Nature Health Hub är ett EU-finansierat projekt som utvecklar en kunskaps- och verktygslåda för företag och privatpersoner. Projektet koordineras av finska Naturresursinstitutet (Luke). Ingående partners är Centria yrkeshögskola, Vasa universitet/Lévon-institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB, Länsstyrelsen Västerbotten. Hubben på facebook.

facebookgruppen Grön hälsa, grön rehabilitering, grön omsorg utvecklar Sverige

Länkar - Sverige

Inom området natur och hälsa händer mycket. Här är en sammanställning av några webbplatser, projekt och rapporter som kan vara särskilt intressanta för er som arbetar med naturvägledning.

Folkhälsomyndigheten samordnar Friluftsliv för god folkhälsa

I samband med att den nya Folkhälsomyndigheten formades för ett år sedan - genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälsorapportering - fick man en ny instruktion att samordna arbetet med Regeringens friluftsmål Friluftsliv för god folkhälsa. Mer information om projektet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida .

Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet

Gröna Rehab är en permanent verksamhet inom Västra Götalandsregionen som erbjuder rehabilitering vid stressrelaterade sjukdomar. Den drivs i Botaniska trädgårdens regi och i nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset. På Gröna Rehabs hemsida finns en sammanställning av litteratur om sambanden mellan natur/trädgård, hälsa och livsstil. Läs mer här . Ladda ner eller beställ litteratur här.  

Friluftsliv i förändring (2006-2013)

Friluftsliv i förändring var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som under perioden 2006-2013 studerade friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige med avsikt att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle. Programmets nätverk utgjordes av 15 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i landet. Forskningen finansierades av Naturvårdsverket. Läs rapporten här.

Undersökningen visade bland annat att de viktigaste motiven för att vistas i naturen på vardagar är fysisk aktivitet, medan avkoppling och social samvaro har störst betydelse på helger och längre ledigheter. 90 procent av de tillfrågade ansåg att utomhusvistelse gör vardagen mer meningsfull och att det upplevda hälsotillståndet förbättras genom friluftsliv. Läs mer på webbplatsen friluftsforskning.se

Frisk i naturen (2009-2011)

Frisk i naturen var ett projekt mellan de nordiska ländernas paraplyorganisationer inom miljö- och hälsosektorn, som pågick 2009-2011. Syftet var att lyfta naturens relativt outnyttjade resurser för en förbättrad folkhälsa. Projektet är avslutat, men arbetet lever vidare genom projektets webbplats , som är en rik kunskapsbank med samlad information om forskning kring natur och hälsa i Norden.

Frisk i naturen gjorde bland annat en sammanställning av forskningsbaserade argument för hur natur och hälsa hänger ihop. Du hittar dem här.

Grön entreprenör

I boken "Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen"  från 2011, skriver forskare från SLU och entreprenörer om sitt arbete med naturupplevelser kopplat till hälsa. Boken ger inspiration och handfasta verktyg för dig som vill utveckla egna verksamheter inom området. CNV har bidragit med kapitlet Naturvägledning för entreprenörer. Initiativagare och redaktörer för boken är Johan Ottosson, Sanna Lundqvist och Lena Johnson. Boken ingår i serien Grön entreprenör - läs mer om den här.

Föreningen Hälsans natur

Föreningen Hälsans Natur är en nationell ideell förening för alla som är intresserade av, eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur och djur. Läs mer här!

Naturkontakt och barns hälsa

I rapporten ”Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang.” från Naturvårdsverket (2011) har ett antal forskare behandlat frågan om vad vi känner till om sambanden mellan friluftsliv, hälsa och miljöengagemang, framför allt när det gäller barn och unga. Ladda ner rapporten.  

 

Länkar - andra länder

Nordic Nature Health Hub är ett EU-finansierat projekt som utvecklar en kunskaps- och verktygslåda för företag och privatpersoner. Projektet koordineras av finska Naturresursinstitutet (Luke). Ingående partners är Centria yrkeshögskola, Vasa universitet/Lévon-institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB, Länsstyrelsen Västerbotten. Hubben på facebook. 

Danmark

Sundhedsnetværket är den danska Naturvejlederforeningens nätverk för de cirka 400 medlemmar som intresserar sig för hur naturen kan användas för att främja hälsa och livskvalitet.

Sund i naturen - I nära samarbete med tio fokuskommuner arbetar danska Friluftsrådet för att integrera friluftsliv i kommunala hälsoinitiativ - bland annat genom överbryggning mellan kommuner och friluftsföreningar.

I Danmark har man kartlagt insatser där behandling och pedagogiskt arbete i naturen ingår som en del i arbete för att främja välmående och livskvalitet hos barn och unga i socialt utsatta positioner. finns i publikationen "Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner – med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen".

Häfte om hälsa och livskvalitet i naturen

Danska Sundhedsnetværket har också tagit fram en idékatalog kring naturens betydelse för hälsa och livskvalitet. Katalogen ger inspiration och idéer om hur naturen kan användas för att främja hälsa och livskvalitet hos många grupper i samhället. Den vänder sig i första hand till danska kommuner, men också till alla som arbetar med natur, naturvägledning och hälsa. Ta del av idékatalogen här .

Finland

Green Care Finland - ett kvalitetscertifikat för verksamheter som är kopplade till naturen och landsbygden och som upprätthåller och befrämjar välmående och livskvalitet hos människor.

Forststyrelsen (Metsähallitus) har genomfört en besökarundersökning i flera finska nationalparker och naturreservat för att undersöka hur besökare upplever att hälsan påverkas av att vistas i naturen. Resultaten som publicerades 2014 visar att friluftsliv och naturkontakt har mångsidig och djupgående hälsoförbättrande inverkan som skattas högt av besökarna. Ladda ner "The Health Benefits Experienced by Visitors to Protected Areas" (pdf).

Norge

Norsk friluftsliv

Norsk friluftsliv (tidigare ”Friluftslivets fellesorganisasjon-FRIFO”) arbetar för att bevara natur, friluftsliv och folkhälsa. Webbportalen Norsk friluftsliv  innehåller information om forskning och hälsosatsningar. 
Här finner man också den information som samlades av det samnordiska projektet Frisk i naturen som pågick under tre år (2009-2011).

NaKuHel – hälsofrämjande mötesplatser

NaKuHel  är en norsk stiftelse som arbetar med helhetstänkande och kreativitet kring natur, kultur och hälsa. Stiftelsen arbetar med att påverka politiker, inspirera till forskning och bygga upp hälsofrämjande miljöer, där man kan utveckla olika sidor av sig själv genom natur- och kulturaktiviteter i samspel med andra. Ett exempel på det senare är aktivitetscentret i Asker.

Internationellt

Healthy Parks Healthy People Central  är en resurs för alla som arbetar med hälsa och natur runtom i världen. Här kan man ta del av och dela information om den senaste forskningen, fallstudier, innovationer och projekt.

EUROPARC Federation har sammanställt ett antal fallstudier från europeiska skyddade naturområden där man arbetar med hälsoprojekt. Läs mer här.  

I Melbourne, Australien, görs just nu en jämförande studie av två naturskyddsområden för att ta reda på hur förbättrade anläggningar kan bidra till ökad fysisk aktivitet och därmed bättre hälsa. I Brimbank Park har man nyligen gjort stora insatser för att öka tillgängligheten och uppmuntra till rörelse. Bland annat har man gjort en ny lekplats för barn, promenadvägar, öppna ytor och lekanläggningar. Westerfolds Park, som är mycket lik Brimbark Park innan uppgraderingen gjordes, fungerar som kontrollområde. I studien tittar man på besökarnas användningsmönster och fysiska aktivitet före och efter de nya anläggningarna byggts. Studien leds av Dr Jenny Veitch, NHMRC Research Fellow, Centre for Physical Activity and Nutrition Research Deakin University och beräknas vara klar 2015. Läs mer här!

Starta verksamhet inom naturvägledning och hälsa

Hur startar man en verksamhet kring naturvägledning (naturupplevelser, möten med djur) och hälsa? Hur får man ekonomi i verksamheten? Det här är inte CNV:s expertområde, men eftersom vi får många frågor om det, så har vi listat några länkar och tips som kan hjälpa dig en bit på vägen:

Hitta personer som redan startat en verksamhet! Till exempel är facebookgruppen Grön hälsa, grön rehabilitering, grön omsorg utvecklar Sverige en bra plats att börja. Det finns fler grupper, med lite olika inriktningar, sök på facebook.

Jordbruksverket Gröna välfärdstjänster

Jordbruksverkets informationsblad Grön omsorg

Hushållningssällskapet grön arena

Tillväxtverket

Tillväxtverkets entreprenörskola

Vårdföretagarna

Almi Företagspartner

NyföretagarCentrum

Coompanion

Praktisk handledning och övningar

Lugn av naturen – en studiehandledning av Åsa och Mats Ottosson i samarbete med Studiefrämjandet, utifrån boken med samma namn. Här kan du lära dig mer om stresshantering med hjälp av naturen. Övningar för att praktisera för egen del eller för att använda i naturvägledning. Gratis nedladdning.

Taiji och Qigong – 18 rörelser med Åsa Ottosson. Youtube.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se