Naturupplevelser och hälsa

Senast ändrad: 22 januari 2024
Ett tiotal personer som utför qigong utomhus. Foto.

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential för att använda naturupplevelser mer i hälsofrämjande syfte. CNV arbetar för att sammanställa ingångar och tips för dig som vill arbeta med och för hälsa i din naturvägledning.

Seminarieserie om naturvägledning och hälsa

2018 - 2021 genomförde CNV i samverkan med forskningsplattformen SLU One health (tidigare Framtidens djur, natur och hälsa) en seminarieserie . Syftet var att utforska hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa, att presentera aktuell forskning och ge tillfälle att pröva tekniker för hälsoinriktad naturvägledning, men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare.

Här kan du läsa mer, hitta länkar och referenser:

 • Seminariet Naturupplevelser och hälsa, Urnatur 14 - 15 maj, 2018 med naturhälsokonsult Åsa Ottosson och Eva Sahlin, forskare vid Institutet för stressmedicin/Gröna rehab. Naturvägledare med intresse för hälsa och personer från vård och omsorg med intresse för aktivitetet i natur möttes och provade bland annat Skogsbad.  Dokumentation från seminariet Naturupplevelser och hälsa.
 • Hälsa och naturvägledning - en workshop med Bosse Rosén från utemaningen.se om enkla medel för att jobba med hälsa i naturvägledning hölls i samband med CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober, 2018.  Läs en resumé av workshoppen om hälsa och naturvägledning.
 • Det tredje seminariet i serien var Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående, Nordens ark, 2-3 oktober 2019Läs dokumentationen från seminariet Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående.
 • Det fjärde Naturvägledning och hälsa i skyddad natur ägde rum i Söderåsens nationalpark 1-2 september 2020 vände sig till både förvaltare av natur och aktörer som vill ordna aktiviteter. Sussie Söderholm från naturum Vattenriket och Carina Wennström från Forststyrelsen i Finland var några av föreläsarna Här hittar du dokumentation från seminariet Naturvägledning och hälsa i skyddad natur.
 • Det femte avslutande seminariet var webbinariet Vitamin N - om naturens och naturvägledningens betydelse för vår hälsa den 10 november 2021. Länk till dokumentationen. Fyra föreläsare presenterade sin forskning / erfarenheter inom området: William Bird redaktör för "Oxford textbook on nature and public health" från Storbritanien, Ann Dolling SLU:s skogsfakultet, Eva-Lena Larsson från Göteborgs botaniska trädgårdar och redaktör för antologin "Gröna rehabs modell" och Mari Kågström från SLU Centrum för biologisk mångfald som presenterade rapporten "Välbefinnande och landskap - bortom natur". Åsa Ottosson, författare och journalist (som bidrog också till programmet på Urnatur) berättade och reflekterade över sju intervjuer med naturvägledare hon gjort på uppdrag av CNV. Intervjuerna publicerades i Naturvägledaren 5/2021 - länk nedan. Webbinariet avslutades med samtal och diskussion i grupper om naturvägledningens hälsodimensioner.  

Läs mer

Naturvägledaren 5/2021 Vitamin N - naturvägledning bidrar till folkhälsa

Föreläsningar från webbinariet Vitamin N den 10 november 2021 (youtube). 

Utifrån de två första aktiviteterna i seminarieserien skrev Marie Kågström  rapporten Så mycket upplevelse med så enkla medel! – dokumentation och reflektion från två seminarier om naturvägledning, naturupplevelser och hälsa (pdf). SLU Framtidens djur, natur och hälsa Rapport nr 2 (2019). 

Föreläsningar från konferensen DJUR NATUR HÄLSA 2019, 1 - 2 april 2019, kan ses i UR Play. Konferensen arrangerades av SLU Framtidens djur, natur och hälsa, som också publicerar nyheter, filmer med mera inom området.

Fler länkar hittar du i menyerna nedan. 

Forskning om natur och hälsa vid SLU

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Området innefattar även utemiljöns funktion och dess betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Läs mer om forskningen kring natur och hälsa vid SLU hos institutionen för skogens ekologi och skötsel samt SLU Future One Health.

Du hittar också många vetenskapliga publikationer och forskningsrapporter under rubriken "Litteratur, referenser, länkar" här på sidan.

Litteratur, referenser, länkar

Här samlar vi referenslitteratur om naturupplevelser och hälsa. Listan innehåller artiklar och böcker som vi stött på i samband med att vi utforskat ämnet. Den är alltså vare sig heltäckande eller komplett. Kanske saknas det något, kanske har någon artikel slunkit med som inte är alldeles relevant. Maila gärna till oss (cnv@slu.se) om du har tips eller önskemål om innehållet.

Nätverk

Nordic Nature Health Hub är ett EU-finansierat projekt som utvecklar en kunskaps- och verktygslåda för företag och privatpersoner. Projektet koordineras av finska Naturresursinstitutet (Luke). Ingående partners är Centria yrkeshögskola, Vasa universitet/Lévon-institutet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB, Länsstyrelsen Västerbotten.

Länkar - Sverige

Inom området natur och hälsa händer mycket. Här är en sammanställning av några webbplatser, projekt och rapporter som kan vara särskilt intressanta för er som arbetar med naturvägledning.

Folkhälsomyndigheten samordnar Friluftsliv för god folkhälsa

I samband med att den nya Folkhälsomyndigheten formades år 2014- genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälsorapportering - fick man en ny instruktion att samordna arbetet med Regeringens friluftsmål Friluftsliv för god folkhälsa. Mer information om projektet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet

Gröna Rehab är en permanent verksamhet inom Västra Götalandsregionen som erbjuder rehabilitering vid stressrelaterade sjukdomar. Den drivs i Botaniska trädgårdens regi och i nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset. På Gröna Rehabs webbplats finns en sammanställning av litteratur om sambanden mellan natur/trädgård, hälsa och livsstil.

Friluftsliv i förändring (2006-2013)

Friluftsliv i förändring var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som under perioden 2006-2013 studerade friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige med avsikt att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle. Programmets nätverk utgjordes av 15 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i landet. Forskningen finansierades av Naturvårdsverket. Läs rapporten: 
Friluftsliv i förändring. Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport

Undersökningen visade bland annat att de viktigaste motiven för att vistas i naturen på vardagar är fysisk aktivitet, medan avkoppling och social samvaro har störst betydelse på helger och längre ledigheter. 90 procent av de tillfrågade ansåg att utomhusvistelse gör vardagen mer meningsfull och att det upplevda hälsotillståndet förbättras genom friluftsliv. Läs mer på webbplatsen friluftsforskning.se

Frisk i naturen (2009-2011)

Frisk i naturen var ett projekt mellan de nordiska ländernas paraplyorganisationer inom miljö- och hälsosektorn, som pågick 2009-2011. Syftet var att lyfta naturens relativt outnyttjade resurser för en förbättrad folkhälsa. Projektet Frisk i naturen är avslutat, men arbetet lever vidare genom projektets webbplats, som är en rik kunskapsbank med samlad information om forskning kring natur och hälsa i Norden.

Frisk i naturen gjorde bland annat en sammanställning av forskningsbaserade argument för hur natur och hälsa hänger ihop (pdf).

Grön entreprenör

I boken "Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen"  från 2011, skriver forskare från SLU och entreprenörer om sitt arbete med naturupplevelser kopplat till hälsa. Boken ger inspiration och handfasta verktyg för dig som vill utveckla egna verksamheter inom området. CNV har bidragit med kapitlet Naturvägledning för entreprenörer. Initiativagare och redaktörer för boken är Johan Ottosson, Sanna Lundqvist och Lena Johnson. Boken ingår i serien Grön entreprenör .

Föreningen Hälsans natur

Föreningen Hälsans Natur är en nationell ideell förening för alla som är intresserade av, eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur och djur.

Naturkontakt och barns hälsa

I rapporten ”Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang” (pdf) från Naturvårdsverket (2011) har ett antal forskare behandlat frågan om vad vi känner till om sambanden mellan friluftsliv, hälsa och miljöengagemang, framför allt när det gäller barn och unga.

Länkar - andra länder

Nordic Nature Health Hub är ett EU-finansierat projekt som utvecklar en kunskaps- och verktygslåda för företag och privatpersoner. Projektet koordineras av finska Naturresursinstitutet (Luke). Ingående partners är Centria yrkeshögskola, Vasa universitet/Lévon-institutet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB, Länsstyrelsen Västerbotten.

Danmark

Sundhedsnetværket är den danska Naturvejlederforeningens nätverk för de cirka 400 medlemmar som intresserar sig för hur naturen kan användas för att främja hälsa och livskvalitet.

Sund i naturen - I nära samarbete med tio fokuskommuner arbetar danska Friluftsrådet för att integrera friluftsliv i kommunala hälsoinitiativ - bland annat genom överbryggning mellan kommuner och friluftsföreningar.

I Danmark har man kartlagt insatser där behandling och pedagogiskt arbete i naturen ingår som en del i arbete för att främja välmående och livskvalitet hos barn och unga i socialt utsatta positioner. Finns i publikationen "Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner – med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen".

Häfte om hälsa och livskvalitet i naturen

Danska Sundhedsnetværket har också tagit fram en idékatalog kring naturens betydelse för hälsa och livskvalitet. Katalogen ger inspiration och idéer om hur naturen kan användas för att främja hälsa och livskvalitet hos många grupper i samhället. Den vänder sig i första hand till danska kommuner, men också till alla som arbetar med natur, naturvägledning och hälsa.

Finland

Green Care Finland - ett kvalitetscertifikat för verksamheter som är kopplade till naturen och landsbygden och som upprätthåller och befrämjar välmående och livskvalitet hos människor.

Forststyrelsen (Metsähallitus) har genomfört en besökarundersökning i flera finska nationalparker och naturreservat för att undersöka hur besökare upplever att hälsan påverkas av att vistas i naturen. Resultaten som publicerades 2014 visar att friluftsliv och naturkontakt har mångsidig och djupgående hälsoförbättrande inverkan som skattas högt av besökarna. Ladda ner "The Health Benefits Experienced by Visitors to Protected Areas" (pdf).

Norge

Norsk friluftsliv

Norsk friluftsliv (tidigare ”Friluftslivets fellesorganisasjon-FRIFO”) arbetar för att bevara natur, friluftsliv och folkhälsa. Webbportalen Norsk friluftsliv  innehåller information om forskning och hälsosatsningar. 
Här finner man också den information som samlades av det samnordiska projektet Frisk i naturen som pågick under tre år (2009-2011).

NaKuHel – hälsofrämjande mötesplatser

NaKuHel är en norsk stiftelse som arbetar med helhetstänkande och kreativitet kring natur, kultur och hälsa. Stiftelsen arbetar med att påverka politiker, inspirera till forskning och bygga upp hälsofrämjande miljöer, där man kan utveckla olika sidor av sig själv genom natur- och kulturaktiviteter i samspel med andra. Ett exempel på det senare är aktivitetscentret i Asker.

Internationellt

Healthy Parks Healthy People Central  är en resurs för alla som arbetar med hälsa och natur runtom i världen. Här kan man ta del av och dela information om den senaste forskningen, fallstudier, innovationer och projekt.

EUROPARC Federation har sammanställt ett antal fallstudier från europeiska skyddade naturområden där man arbetar med hälsoprojekt.

I Melbourne, Australien, görs just nu en jämförande studie av två naturskyddsområden för att ta reda på hur förbättrade anläggningar kan bidra till ökad fysisk aktivitet och därmed bättre hälsa. I Brimbank Park har man nyligen gjort stora insatser för att öka tillgängligheten och uppmuntra till rörelse. Bland annat har man gjort en ny lekplats för barn, promenadvägar, öppna ytor och lekanläggningar. Westerfolds Park, som är mycket lik Brimbark Park innan uppgraderingen gjordes, fungerar som kontrollområde. I studien tittar man på besökarnas användningsmönster och fysiska aktivitet före och efter de nya anläggningarna byggts. Studien leds av Dr Jenny Veitch, NHMRC Research Fellow, Centre for Physical Activity and Nutrition Research Deakin University och beräknas vara klar 2015.

Naturvägledning - vägen till hälsa i Danmark

 

Kanske är Danmark det land i Skandinavien som kommit längst i arbetet med natur och hälsa. Här finns till exempel naturvägledare anställda vid kommuner och inom hälsovård och skola för att ge olika målgrupper möjlighet att ta del av naturens hälsobringande effekter.

Sundhedsnetværket är den danska Naturvejlederforeningens nätverk för de cirka 400 medlemmar som intresserar sig för hur naturen kan användas för att främja hälsa och livskvalitet. Eva Skytte är nätverkets samordnare och enligt henne skiljer sig arbetet med hälsa i ett viktigt avseende från annan naturvägledning. 

- Att arbeta med hälsa i naturen är en särskild disciplin inom naturvägledningen. Syftet är inte att lära ut något, till exempel lära en skolklass hur naturens kretslopp fungerar. I naturvägledning med hälsosyfte ligger fokus istället på vad deltagarna får ut av att vara i naturen, eller blir uppfyllda av i mötet med naturen.

Sundhedsnetværket har ett brett synsätt på hälsa, som rymmer fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Den enskilda naturvägledaren kan välja att utgå ifrån en eller flera av dem i sina aktiviteter, beroende på sin specifika kompetens, intresseområden och i vilket sammanhang man arbetar.

Att ordna turer och aktiviteter är naturvägledarens kärnkompetens, men i hälsofrågor ser Eva Skytte många fler roller för naturvägledare. Inte minst att etablera kontakt mellan olika aktörer. Naturvägledare har ofta stora nätverk och kan se möjligheterna i olika samarbeten. Att hålla kurser är också viktigt, för att utbilda yrkesverksamma och andra i att använda naturen som rum, gärna i samarbete med andra sektorer. Dessutom är naturvägledare är bra på att generera idéer och kan arbeta för att sprida och/eller verkställa dem.

Dagsläget i Danmark

I Danmark ligger just nu stort fokus på socialt utsatta. Även på politisk nivå menar många att det finns goda chanser att ge dessa grupper nya möjligheter med hjälp av aktiviteter i naturen. Här hoppas man på ett större politiskt fokus när en ny nationell friluftspolitik träder i kraft, där ett av riktmärkena kallas ”Friluftsliv ger hälsa och livskvalitet”.

Sundhedsnetværket gav 2013 ut en idékatalog (PDF) som beskriver naturens möjligheter och berättar hur danska naturvägledare arbetar med olika grupper i samhället. Eva Skytte ger några aktuella exempel:

Äldre i naturen  I Hjørring kommun har aktiviteter riktade till äldre under rubriken Natur och hälsa visat sig särskilt framgångsrika. Naturvägledare har utbildat personal och volontärer i att se möjligheter i det vardagliga arbetet. De äldre har upplevt ökad livsglädje, att de fått bättre kondition, mer gemenskap och närhet, lugn och större utbud av aktiviteter. Samtidigt rapporteras att personalens arbetsglädje ökat.

I projektet Tør du kysse skrubtudsen (Vågar du kyssa paddan?) har personer med ångest, depression, schizofreni eller ADHD deltagit i olika naturvägledda aktiviteter. Under 2013 gjordes 128 turer med 1 845 patienter, studenter och anställda inom psykiatrin. Resultaten visar att naturvistelser kan ge psykiskt sjuka en bättre självkänsla, vilket underlättar deras vardag.

Barn och fysisk aktivitet utomhus – Naturen som lärandemiljö och ett aktivt friluftsliv är i fokus för 17 småbarnsinstitutioner i Aalborgs kommun. Naturvägledare har varit projektledare samt ansvarat för utbildning av personalen och inspirationsturer på institutionerna.

Naturvägledare i hälsovårdsförvaltningen – I Vordingborgs kommun används friluftsaktiviteter och naturupplevelser i sjukvården (t ex. stress-/diabetes-/cancer-rehabilitering, viktminskningsprogram, sluta röka-kurser, m m), lärande och pedagogik, integrationsinsatser och i arbete med sårbara unga familjer.

Outdoor Mums– Träning med naturvägledning för mödrar efter förlossningen.

Tvärvetenskaplig (multidisciplinär) kompetensutveckling för yrkesverksamma och volontärerKurser ihur man på bästa sätt kan locka till sig och arbeta med grupper med olika hälsoproblem i naturen. Naturvägledare leder dessa kurser tillsammans med en fysioterapeut.

Framtiden

Eva Skytte anser att det finns mycket för naturvägledare att göra i framtiden. Inte minst i samarbeten mellan den gröna (natur-) och vita (hälso-) sektorn, till exempel inom sjukhussektorn och i behandling av människor med psykiska sjukdomar. Det gäller bara att vi också är bra på att dokumentera naturvägledningens goda effekter inom hälsområdet.

I artikeln "Att motivera människor" kan du läsa Evas tips om hur man kan förmå människor att komma ut mer i naturen med argument som rör hälsa. 


 

Eva Skytte

Samordnare för Sundhedsnetværket. Utbildad naturvägledare, psykoterapeut och miljöbiolog. Hon har i många år arbetat med undervisning, naturvägledning, personlig utveckling och aktiviteter riktade till olika målgrupper i naturen. Inte minst har hon arbetat med hälsa i naturen och varit hälsokonsulent för naturvejlederordningen (numera Naturvejledning i Danmark). Var länge anställd som naturvägledare och utvecklingskonsulent hos Dansk Skovforening. I början av 2015 tillträdde hon som programkoordinator för Natur och gemenskap hos danska Rädda Barnen.

Sundhedsnetværket

Sundhedsnetværket är ett öppet nätverk för naturvägledare och andra yrkesverksamma personer som intresserar sig för hur naturen kan användas för att främja hälsa och livskvalitet.  Nätverket har cirka 400 medlemmar som träffas vid nätverks- och temadagar,  idéutveckling och kurser. De ger regelbundet ut ett nyhetsbrev, samt inspirationsartikeln Månades ljusglimt.

Sundhedsnetværkets hemsida finner du samlad information om naturvägledning och hälsa.


Läs mer...

Starta verksamhet inom naturvägledning och hälsa

Hur startar man en verksamhet kring naturvägledning (naturupplevelser, möten med djur) och hälsa? Hur får man ekonomi i verksamheten? Det här är inte CNV:s expertområde, men eftersom vi får många frågor om det, så har vi listat några länkar och tips som kan hjälpa dig en bit på vägen:

Hitta personer som redan startat en verksamhet! Till exempel är facebookgruppen Facebookgruppen Grön hälsa, grön rehabilitering, grön omsorg utvecklar Sverige en bra plats att börja. Det finns fler grupper, med lite olika inriktningar, sök på facebook.

Praktisk handledning och övningar

Lugn av naturen – ett studiematerial av Åsa och Mats Ottosson i samarbete med Studiefrämjandet, utifrån boken med samma namn. Här kan du lära dig mer om stresshantering med hjälp av naturen. Övningar för att praktisera för egen del eller för att använda i naturvägledning. Gratis nedladdning.

Taiji och Qigong – 18 rörelser med Åsa Ottosson. Youtube.

Naturvägledaren 1/2015 TEMA Naturvägledning och hälsa

CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren nr 1:2015 hade tema Naturvägledning och hälsa. Läs temanumret i sin helhet här (pdf). 

Ur innehållet:

 • Föreståndaren har ordet
 • Naturvägledning - vägen till hälsa i Danmark
 • Att motivera människor
 • Fysisk aktivitet och natur på recept
 • Hej naturvägledare!
 • Forskning om natur och hälsa vid SLU
 • Internationellt intresse för natur och hälsa
 • Shinrin-yoku - skogsbad på japanska
 • Hälsoskogar och klöverstigar - exempel från Danmark
 • Läs mer - Sverige
 • Läs mer - internationellt

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv