I Elias Fries fotspår

Senast ändrad: 16 september 2020
Logga LONA.

I Femsjö, Hylte kommun i Halland, arbetar man med att sprida kunskap om Elias Fries och hans verk. Fries var botanist och växte upp i Femsjö. Redan som 16-åring gav han ut "Flora Femsionensis". Mest känd är han för sitt pionjärarbete med att systematisera svamparna.

LONA-projektet ”I Elias Fries fotspår” kännetecknas av en stark lokal förankring.
Initiativet kommer från människor i Femsjö som är stolta över sin bygd, och många föreningar har varit med och bidragit. Ett syfte har varit att utveckla en fungerande ”lärande turism” riktad till skolklasser, tillresande turister och närboende. Bo Tengnäs har arbetat i projektet.

– Många turister vill vara aktiva på sin semester, så vi har tagit fram ett material som vi kallar ”Bli botanist”, där man kan lära sig om växter. Över 150 växtarter finns beskrivna i varsitt faktablad. Man kan läsa om växten och så får man en position, så att man kan leta sig ut i naturen med hjälp av GPS och hitta dess växtplats, säger Bo. 
Floran i Femsjö är unikt dokumenterad genom Fries inventeringar. Femsjö är också botaniskt intressant genom sitt geografiska läge, på gränsen mellan lövskogsbältet i söder och barrskogen i norr. ”Bli botanist”-materialet finns i form av plastade lösblad på museet Fries minne, på ett pensionat och på vandrarhemmet. Man väljer vilka växter man vill undersöka och så kan man låna en GPS-mottagare för att leta upp dem i verkligheten.

- ”Bli botanist” vänder sig till vanliga människor, och presenterar framförallt vanliga växter. Vi har fokuserat på etnobiologi, hur man har använt växterna genom tiderna, och inte lagt så mycket krut på att beskriva växterna i botaniska termer. Istället har vi köpt in floror man kan låna där materialet finns. Man skulle ju vilja se att materialet var lite mer tillgängligt, att det till exempel gick att ladda ner faktabladen från nätet, men vi har inte hunnit med det ännu, säger Bo. 
Man har gjort om Fries´ inventeringar och kunnat se förändringar i vegetationen mellan Fries´ 1800-tal och idag och koppla dem till förändringar i landskapet. Att skogsbetet har försvunnit har exempelvis inneburit att många växtarter minskat, som klockgentiana, mosippa och ögonpyrola. Effektivare ogräsrensning i åkerbruket har lett till att klätt och dårrepe har försvunnit. Istället har det tillkommit många kvävegynnade kulturväxter, som hässleklocka och skelört. Dessa landskapsförändringar beskrivs i en utomhusutställning som projektet har gjort.

- Vi har byggt en informationsplats, ett åttkantigt rum med grillplats i mitten. En hel skolklass kan sitta och äta matsäck eller grilla. Det gör att den blir ett naturligt mål eller utgångspunkt - man kan räkna med att det finns en plats att vara på även om det är dåligt väder, säger Bitte Rosén Nilsson, miljöstrateg i Hylte kommun.
Både in- och utvändigt finns en utställning som berättar om naturen i Femsjö, Elias Fries och om olika episoder som utspelat sig i dessa gränstrakter där dansken och svensken har slagits om herraväldet genom århundradena. Bland annat får man veta mer om när Femsjö kyrka fick sina klockor och vad som hände på deras färd till kyrkan, och hur invigningen av dem var så intensiv att den ledde till en drängs död… Klockorna hänger fortfarande i kyrkan, och genom berättelserna får platserna liv och knyts till sin historia.

- Vi har velat göra utställningen lockande med mycket bilder så att man blir nyfiken på att se platserna i verkligheten. Mycket av informationen kommer från en gammal man som bor i den före detta lärarbostaden, han har mycket kunskaper om bygden och på det här sättet har vi kunnat dokumentera dem och bevara dem för eftervärlden, avslutar Bitte.

Pella Thiel, CNV.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv