Dialog-quiz på Tankesmedjan för friluftsliv 2023

Senast ändrad: 19 mars 2024
Deltagare på quiz dialogen

Som en reflekterande utomhusaktivitet på Tankesmedjan för friluftsliv 2023 arrangerade CNV en kortare vandring med frågor att svara på och diskutera. Vi kallar den för dialog-quiz. Här beskriver vi upplägget.

Syftet med aktiviteten 

Med aktiviteten ville vi åstadkomma att:

 • Deltagarna skulle lära känna varandra
 • De skulle komma ut och röra på sig och uppleva något
 • De skulle reflektera över frågor/ämnen från konferensen 
 • Deltagarna skulle få testa ett quiz-verktyg som de skulle kunna ha nytta av i sin egen verksamhet
 • Vi skulle få till en ingång till det som skulle tas upp i plenum om naturvägledning och CNV, och samtidigt koppla till deltagarnas egna verksamhet.

Val av quiz-verktyg

Vi valde mellan flera digitala verktyg anpassade för mobiltelefon. Kraven vi hade på verktyget:

 • GPS-funktion. Vi ville att det skulle räcka att använda mobiltelefonens GPS för att nå frågorna och att det inte skulle behövas skyltar/QR-koder ute längs rundan som deltagarna skulle gå.  
 • Ingen app. Det skulle inte krävas att man behövde ladda ner en app för att kunna spela quizet.
 • Svenska. För att verktyget skulle vara lätt för den som skapar quizet och den som ska spela det ville vi att språket i verktyget skulle vara på svenska.
 • Ingen inloggning. För att minska trösklarna för den som ska spela quizet ville vi inte att man skulle behöva skapa ett konto eller logga in.
 • Gratis. För att det skulle vara en låg tröskel för den som skapar quizet ville vi att verktyget ska vara gratis på en tillräcklig grundnivå. 
 • Kunna skriva långa frågor och svar. På en del verktyg kan man endast ställa väldigt korta frågor och svar. Så ville vi inte ha det. 

Vi landade i att vi ville använda GPS Quiz

Upplägg

 1. En kort inledande instruktion framfördes innan lunch.
 2. Från halva tiden för lunchen kunde deltagarna komma till startpunkten för promenaden, där de grupperades, fick instruktioner, en folder och gick iväg.
 3. I grupper om tre gick deltagarna promenaden, svarade på frågor i quiz-verktyget och diskuterade frågorna i foldern.
 4. Sista frågan var en diskussionsfråga som vi vill att de skulle skriva svar på i mobilen. Det var framförallt genom diskussionsfrågorna som vi kopplade till konferensens innehåll.
 5. Efter avslutad promenad och quiz var det fikadags.
 6. Direkt efter fikat hade CNV ett pass i plenum som började med presentation av de rätta svaren på quizet.
 7. Sedan följde en presentation om CNV och naturvägledning, med tydlig koppling till alla diskussionsfrågorna från dialog quizet.
 8. Avslutningsvis blev det prisutdelning för quizet.

 

Tydlig markering för quiz dialog

En av markeringarna för dialog-quizet.

Hur frågorna ställdes

Vi valde mellan tre sätt att ställa frågorna. 

 1. Genom quiz-verktyget ställs en lättsam fråga med relativt korta svarsalternativ. Deltagarna diskuterar sedan en öppen diskussionsfråga, som nås via foldern, på väg till nästa stopp. 
 2. Genom quiz-verktyget ställs en lättsam fråga med relativt korta svarsalternativ. Deltagarna diskuterar sedan en öppen diskussionsfråga, som nås via foldern, på väg till nästa stopp. För varje diskussionsfråga finns det nerskrivna tips att utgå samtalet ifrån.
 3. Genom quiz-verktyget ställs en mer reflekterande fråga med relativt längre svarsalternativ, som de kan diskutera och svara på fram till nästa stopp. Ingen övrig fråga ställs.

Vi valde att använda alternativ 1, för att det skulle bli låg tröskel och lättsamt för deltagarna att svara på frågorna i quizet. Nackdelen var att då skulle vi inte vara säkra på om deltagarna använde diskussionsfrågorna, som annars frågorna i alternativ 3 hade baserats på. Det var framförallt diskussionsfrågorna som vi ville att deltagarna skulle fokusera på under vandringen. Om vi hade ställt frågorna utifrån alternativ 3 hade vi inte varit lika säkra på att deltagarna hade använt frågorna och quizet, men vi hade å andra sådan fått en tydligare koppling till konferensens innehåll och till CNV:s presentation på quiz-frågorna och det hade blivit färre frågor som deltagarna hade ställts inför.

Organisering

Den valda rutten hade valts ut så att den skulle:

 • vara lagom lång för avsatt tid. Den var 1,9 km och de hade ca 60 minuter på sig
 • medge förkortad rutt om det blev tidsbrist
 • passera intressanta platser, med koppling till det vi ville ta upp.

Dagen innan dialog quizet gick vi rundan en sista gång för att kontrollera om något oväntat hinder uppkommit, som skulle innebära att vi behövde ändra rutten och quizet.

Vi som tagit fram dialog quizet stod vi startpunkten för att gruppera deltagare, instruera, dela ut foldrar och skicka iväg grupperna. Här är foldern som deltagarna fick med sig. I foldern finns alla diskussionsfrågor samt en karta över rutten. I de muntliga instruktionerna ingick att en i gruppen behövde öppna upp GPS quiz i sin mobiltelefon, vilket gjordes genom en QR-kod som vi skrivit ut och som de kunde skanna. Grupperna behövde inte gå med något speciellt avstånd mellan varandra, så det gick att skicka iväg många grupper ungefär samtidigt. 

På några platser längs rutten misstänkte vi att deltagarna skulle behöva navigeringshjälp eller bli uppmärksammade på en vältrafikerad väg att passera. Där placerades några medhjälpare som kunde peka ut vägen och samtidigt stämma av med deltagarna om de behövde hjälp med något. När vi upplevde det som att den sista gruppen hade passerat startplatsen meddelade vi det till medhjälparna. 

För de personer som av någon anledning inte kunde gå rutten hade vi ett inomhusalternativ. De fick ett papper vi startpunkten och kunde sedan inomhus svara på den sista frågan på quizet. De fick då svara genom ett Google-formulär. Här är pappret för inomhusalternativet.

Per Bengtson instruerar inför quiz dialog

Instruktioner ges vid startplatsen inför dialog-quizet.

Frågorna/stoppen

Genom quizet ställdes sju frågor till deltagarna. Det blev en fråga per stopp. Genom quiz-verktyget kunde man på en karta se en ring för nästa stopp. När man kom in i ringen kom en introduktionstext och quiz-frågan fram i mobiltelefonen. Introduktionstexten kopplade till det man upplevde på platsen. Frågan behövde öppnas när man befann sig i ringen, men kunde svaras på även efter man lämnat ringen.

För de sex första frågorna uppmanades grupperna att efter varje quiz-fråga diskutera en fördjupande fråga, som fanns i foldern. Den sjunde frågan i quizet var en diskussionfråga som de uppmande att skriva ner sitt svar på quiz-verktyget i mobiltelefonen.

Här finns samtliga quiz-frågor och diskussionsfrågor.

Fokus på en ek under quiz dialogen

Ett av stoppen utgick från en stor ek på Djurgården. 

Resultat

Dialog-quizet blev ett interaktivt, lärande och reflekterade utomhusinslag på konferensen.

Vi som jobbade med aktiviteten upplever det som att de ovan nämnda syftena har uppnåtts genom dialog-quizet.

Från den sista frågan i quizet kom det in en stor mängd användbara reflektioner.

Respons

Enkätsvaren från deltagarna på tankesmedjan visar att många uppskattade dialog-quizet. Flera nämnde det som det mest intressanta inslaget på smedjan. Några citat: "CNV:s medverkan förgyllde!", "Fint inslag.", "Kul och lagom med utomhusaktiviteten" och "Uteaktiviteten med CNV var trevligt upplagd...". Sammantaget lyftes den fram som en aktivitet utomhus som erbjöd reflektion, utbyte av tankar och möjlighet till engagemang. 

Uppdragsgivaren Naturvårdsverket upplever det som att uteaktiviteten med dialog-quizet uppskattades av deltagarna utifrån flera perspektiv.

Reflektioner

Resultatet hade nog blivit ännu bättre om vi hade kunnat fånga upp deltagares diskussionsresultat. Det hade kunnat göras genom att de under fikat, som följde efter quiz-promenaden, hade kunnat skriva ner sina tankar på lappar. Lapparna hade kunnat sättas upp på en vägg eller tavla - på ett liknande sätt som gjordes efter scenariovandringen på tankesmedjan 2022.

Relativt många avslutade inte sin quiz, förmodligen då de gått förbi cirklarna där frågorna kunde svaras på och sedan när de upptäckte det inte gick tillbaka. Om man inte öppnat upp fråga i cirkeln behöver man återvända för att göra det. Alla frågor behöver svaras på för att man ska kunna skicka in sina svar. Men även de som inte svarade på alla frågor i quizet fick ta del av diskussionsfrågorna.

Fler dialog-verktyg

CNV har tagit fram en verktygslåda för dialog i landskapet. Genom att flytta ut samtal till parken, skogen eller stranden kan naturen hjälpa till med dialogen. Ta del av verktygslådan här.

Digitala verktyg för naturvägledning

Det finns många digitala verktyg för naturvägledning. CNV samlar goda exempel och tips för planering och utvärdering av de verktygen på dessa sidor.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv