Naturvägledningsplan för Åsnen

Senast ändrad: 10 augusti 2020
Landskap: sjö med skogsbeklädda öar och halvöar. Foto.

Den första officiella naturvägledningsplanen för ett skyddat naturområde i Sverige har tagits fram. Den skrevs under planeringsprocessen för den nya nationalparken Åsnen, som ligger vid sjön Åsnen i Småland. De naturvärden som man framför allt vill skydda och visa upp i nationalparken är gamla skogar och vattenmiljöer.

Ur Naturvägledaren nr 2:2014.

I Sverige har naturvägledning för skyddade utomhusmiljöer planerats sedan lång tid tillbaka, men detta var första gången som det gjordes i form av en naturvägledningsplan. CNV har hållit i planeringsprocessen som ett uppdrag från Naturvårdsverket. Arbetet med planen har gjorts tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län och de tre berörda kommunerna. Referensgruppen för bildandet av nationalparken har även involverats i planeringen av naturvägledningen.

För CNV är det en värdefull erfarenhet att ha lett processen och arbetet kring naturvägledningsplanen. Det var mycket fokus på att engagera aktörer som finns lokalt och på olika nivåer. Under planeringsprocessen togs ett övergripande budskap och underbudskap fram för naturvägledningen. Med hjälp av en lokal samrådsprocess identifierades platser för naturvägledning. Det kom även fram förslag på vad man kan berätta om platserna. För några av dem gjordes detaljerade förslag för vilket underbudskap platserna kan fokusera på, samt vilka naturvägledningsprodukter som kan användas för att nå olika besökarkategorier. En struktur togs fram för naturvägledning i nationalparken och vid entréer. Naturvårdsverket kommer att göra en handlingsplan, där utvalda delar av förslagen i naturvägledningsplanen kommer att konkretiseras.

Gisela Norberg på Naturvårdsverket tycker att arbetet med att ta fram en naturvägledningsplan för Åsnens nationalpark har fungerat bra, då man både har involverat lokala aktörer och arbetat på ett strukturerat sätt utifrån de ramar som nationalparken ger:

- Naturvårdsverket vill att naturvägledningen i nationalparkerna ska karaktäriseras av världsledande pedagogik. Att arbeta på ett strukturerat sätt kring planering av naturvägledning leder till att vi lättare når det målet. Vi behöver arbeta på liknande sätt även i de andra nationalparkerna, säger Gisela Norberg.

Fakta:

Naturvägledningsplanen för Åsnen togs fram under 2012 och 2013 av CNV på uppdrag av Naturvårdsverket. I arbetsgruppen för framtagandet av nationalparken ingick representanter från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner och de var engagerade i arbetet med att ta fram naturvägledningsplanen. Dessutom deltog referensgruppen för nationalparksarbetet, bestående av representanter för lokalbefolkningen och olika föreningar och intresseorganisationer. CNV har skrivit större delen av planen och har i det arbetet fortlöpande diskuterat innehållet med arbetsgruppen.

5M-modellen använts i arbetet, men den har anpassats till förutsättningar vid Åsnen. Genom 5M-modellen sker planarbetet genom fyra steg: informationsinsamling, analys, att välja samt handling. På vardera av de fyra stegen måste följande fem delar beaktas: management, marknader, budskap, fysiska förutsättningar och media.

5M-modellen beskrivs i boken Interpretive Planning: The 5-M Model for Successful Planning Projects av Lisa Brochu. I modellen poängteras bland annat att den kunskap man har om besökarna är en viktig utgångspunkt och att naturvägledningen bör baseras på ett övergripande budskap.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv